h

Zorgvuldige overgang jeugdzorg onder druk

29 oktober 2013

Zorgvuldige overgang jeugdzorg onder druk

De financiële en procedurele onzekerheid vanuit het Rijk vormen een bedreiging voor een zorgvuldige overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten per 2015. Deze ernstige zorg uit SP-gedeputeerde Rik Janssen in een brief aan de commissie die hierop toeziet.

Eerder becijferden drie Zuid-Hollandse jeugdzorgregio’s dat de bezuinigingen op de jeugdzorg na 2015 fors hoger dreigen uit te pakken dan het kabinet in de meicirculaire van dit jaar (het stuk waarin staat op hoeveel geld gemeenten jaarlijks kunnen rekenen) wilde doen geloven. Zekerheid over het budget is er echter nog steeds niet.

Onder deze omstandigheden ‘blijft de Infrastructuur niet overeind en ontstaan er meer frictiekosten’ aldus Janssen in zijn brief aan voorzitter Leonard Geluk van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. Dit betekent in de praktijk dat jeugdzorginstellingen kunnen omvallen en dat er nog minder geld voor de daadwerkelijke zorg overblijft.

Doordat ook de besluitvorming over de nieuwe Jeugdwet zelf nog niet is afgerond, weten gemeenten niet alleen wat betreft financiën maar ook qua uitvoering nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Concrete afspraken met zorgaanbieders zijn zo onmogelijk. Blijkens de brief van gedeputeerde Janssen zit ook Bureau Jeugdzorg (BJz) in een nogal vreemde situatie.

Op basis van de nieuwe Jeugdwet blijven onderdelen van Bureau Jeugdzorg namelijk mogelijk bestaan, maar op basis van de huidige wet 'mogen BJz noch de provincie afbouwen', zo stelt de brief. Deze onzekerheid heeft uiteraard z'n  weerslag op de medewerkers en de toch al kwetsbare doelgroep. Een zeer onwenselijke situatie.

De gedeputeerde schrijft verder er het volste vertrouwen in te hebben dat de Zuid-Hollandse gemeenten die samenwerken in de drie jeugdzorgregio's zich sterk blijven maken voor continuïteit van zorg, geleidelijke aanpassing van de infrastructuur en beperking van de frictiekosten. Onduidelijkheid vanuit het Rijk moet dit echter niet onmogelijk maken.

U bent hier