h

Nieuwe visie op ruimte en mobiliteit open voor inspraak

10 januari 2014

Nieuwe visie op ruimte en mobiliteit open voor inspraak

Kern van het nieuwe beleid is dat de provincie andere overheden en het maatschappelijk middenveld meer bij ruimtelijke beslissingen betrekt en minder werkt met harde rode lijnen op de kaart. Het is nu aan de samenleving om zich hierover uit te spreken.

De ontwerp-visie Ruimte en Mobiliteit en de bijbehorende ontwerp-verordening en programma’s liggen sinds woensdag 8 januari ter inzage. Iedereen die commentaar wil leveren op deze stukken, heeft hiervoor tot 18 februari de tijd. De definitieve stukken worden deze zomer vastgesteld.

Rode contouren
Een belangrijke verandering in de nieuwe visie is het verdwijnen van de ‘rode contouren’. Uitgangspunt worden de  bestaande dorps- en stadsranden, waarbij zoveel mogelijk ingezet wordt op ontwikkelingen binnen dit gebied. Ook de SP steunt deze trendbreuk.

SP-Statenlid Jerry Snellink: ‘De ruimte in het dichtbevolkte Zuid-Holland is schaars. Het is daarom logisch dat hier in onze mooie provincie zorgvuldig mee omgaan. Nieuwe ontwikkelingen moeten daarom vooral plaatsvinden in bestaand bebouwd gebied.

De SP roept iedereen op de plannen kritisch te bekijken en eventueel te reageren. Natuurlijk staan ook wij open voor suggesties en kritische noten vanuit maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven. Wij nodigen iedereen uit om deze te mailen naar zuidholland@sp.nl.

Ook lokale SP’ers en SP-fracties raden we aan het stuk goed te lezen en te vertalen naar de eigen lokale situatie. Hierbij kan het handig zijn om samen te werken met lokale organisaties en eventueel samen een zienswijze in te dienen.'

Visie SP
De SP-Statenfractie is natuurlijk erg benieuwd naar de inbreng uit de samenleving. Daarnaast hebben ook wij als Statenfractie inhoudelijk commentaar geleverd, waarop we de komende maanden een reactie verwachten. Hieronder een aantal voor ons belangrijke inhoudelijke punten.

Betrouwbare overheid
De SP vindt het prima dat de provinciale overheid zich flexibel wil opstellen en initiatieven vanuit de samenleving niet in de weg wil zitten. Dit mag wat ons betreft echter niet doorslaan naar té veel flexibiliteit.

De bijbehorende onzekerheid zal namelijk hoogstwaarschijnlijk uitmonden in veel juridisch getrouwtrek en procedures over specifieke gevallen. Daarnaast hebben burgers en bedrijven gewoon recht op een eenduidige en betrouwbare overheid, die duidelijke en voor iedereen gelijke regels stelt.

Geen aflaat-systeem
Een ander aandachtspunt is de de maatschappelijk tegenprestatie. Het idee vindt de SP in beginsel sympathiek, want in de huidige situatie komen de kosten voor het verfraaien of opruimen van het landschap vaak deels bij de overheid en dus bij de burger terecht. Denk bijvoorbeeld aan het opruimen van verouderde of verlaten bedrijfsgebouwen en kassen.

De nieuwe regeling moet echter geen aflaat-systeem worden. Oftewel: natuur of ander mooi landschap opofferen voor nieuwbouw is prima, zolang de gemeente of projectontwikkelaar maar met een zak geld over de brug komt.

Dit mag wat ons betreft nadrukkelijk niet het gevolg zijn van de maatschappelijke tegenprestatie. De SP zal scherp controleren of dit alles in de Regeling Financiële Compensatie op een goede manier wordt vastgelegd.

Bodem en ondergrond
Met de vaststelling van de nieuwe visie op Ruimte en Mobiliteit zal de veel gedetailleerdere beleidsvisie Bodem en Ondergrond worden ingetrokken. Dit is volgens de SP een typisch voorbeeld van risico op te weinig regels en te veel flexibiliteit.

Gezien de grote nadelen van bijvoorbeeld verzakkingen en bodem- en grondwatervervuiling, moet de provincie zeker op dit terrein een actieve rol blijven spelen.

Woningen en kantoren
De SP in Zuid-Holland is blij dat de nieuwe visie de toegenomen vraag naar betaalbare (huur)woningen erkent. Zeker gezien het huidige kabinetsbeleid en een nacht van Duyvesteijn die ons weinig heeft opgeleverd, moet de provincie alles op alles zetten om te voorkomen dat het aanbod van betaalbare woningen achterblijft.

Ook zijn wij blij met de rem op nieuwe kantoren en detailhandelslocaties. Het is goed dat de praktijk van bouwen voor leegstand, die ons maatschappelijk veel meer kost dan oplevert, eindelijk wordt gestaakt. Overigens blijft het wel belangrijk om lokaal, dus in de gemeenten zelf, nieuwe en bestaande bouwplannen goed in de gaten te houden.

Meer informatie:

U bent hier