h

Betere afspraken over zoet water

27 februari 2014

Betere afspraken over zoet water

De provincie en het Rijk moeten duidelijke afspraken maken over waarborging van de zoetwatervoorziening in Zuid-Holland. Daartoe riepen de fracties van VVD, CDA, SP, D66, PVV, CU-SGP, 50-plus en Erbas het College gisteren per motie op.

De partijen maken zich zorgen, omdat de zoetwaterverdeling over de verschillende landsdelen niet door het Rijk is vastgelegd. Voor de Zuidwestelijke Delta levert dat door de toenemende verzilting grote risico’s op.

Lange tijd werd gedacht dat die verzilting kon worden gecompenseerd met zoetwater uit de rivieren, maar het lijkt erop dat de rivieren niet voldoende kunnen aanvoeren.

Actie
Omdat voldoende zoetwater essentieel is voor de Zuid-Hollandse drinkwatervoorziening, economie en natuur, willen de gezamenlijke partijen nu dat Gedeputeerde Staten in actie komen. 

Het college moet met de minister in gesprek gaan om afspraken te maken over de zoetwatervoorziening en over bijsturing als de chloridegehaltes te hoog worden.

De bedoeling is dat die afspraken op papier staan vóór ontwikkelingen in gang worden gezet die een verziltend effect kunnen hebben, zoals de verdere verdieping van de Nieuwe Waterweg. 

Toekomst
De partijen roepen het college ook om op de minister te vragen bij toekomstige ontwikkelingen  een brede afweging te maken  waarbij  regionale effecten in het watersysteem en de economie worden meegenomen. 

Daarbij is speciale aandacht voor de drinkwatervoorziening bij calamiteiten vereist. Het college moet daarnaast in het Deltaprogramma zelf vinger aan de pols houden.

U bent hier