h

College nadert SP over RijnlandRoute

26 maart 2014

College nadert SP over RijnlandRoute

Het voorstel voor betere inpassing van de Rijnland Route dat het provinciebestuur vandaag presenteert, komt grotendeels tegemoet aan de wensen van de SP. Onder meer bij Katwijk en Voorschoten verbetert de situatie. Ook molen Zelden van Passe kan blijven staan.

De molen Zelden van Passe ligt aan de Meerburger-watering. Ook dit stuk historisch (1641) erfgoed blijft behouden. Daarnaast wordt de weg ook bij de Oostvlietpolder en de Papenwegsepolder beter ingepast. 

Alle verbeteringen zijn mogelijk door de 100 miljoen euro die de SP eiste tijdens de onderhandelingen voor deelname aan het provinciebestuur. De nieuwe voorstellen blijven binnen de vastgestelde begroting.

SP-Statenlid Harre van der Nat maakt zich al sinds de collegeonderhandelingen sterk voor een optimale inpassing van de RijnlandRoute en gaat daar onverminderd mee door.

Van der Nat: ‘In de voorkeursvariant van het vorige college (PvdA, CDA, VVD en CU/SGP) liep de weg nog op maaiveldhoogte door de Oostvlietpolder, in een open bak door Voorschoten en licht verdiept langs de Stevenshof.

De nu voorgestelde verbeteringen komen bovenop de punten die de SP eerder al binnenhaalde, zoals onder meer de tunnel onder Voorschoten en het schrappen van de bypass door de Oostvlietpolder’.

Katwijk
In het nieuwe voorstel leidt een extra verdiepte Tjalmaweg (N206) bij Katwijk tot minder hinder voor omwonenden. Bij de Oude Rijn worden vaste bruggen in de A44 en de Torenvlietbrug voorgesteld. Ook deze leveren minder geluidsoverlast op.

Boortunnel 
De eerder door de SP bedongen boortunnel onder Voorschoten wordt 280 meter langer en komt dieper te liggen bij de passages met het spoor en de Vliet. Hierdoor blijven langs de Vlietweg meer woningen gespaard.

Oostvlietpolder en Papenwegsepolder
Bij de Oostvlietpolder en de Papenwegsepolder wordt de weg beter landschappelijk ingepast en komen beide tunnelmonden verder van woningen te liggen.

In de Oostvlietpolder zal de tunnel langer worden, komt er een verhoogde tunnelwand en lage aarden wallen. Deze maatregelen verminderen zicht- en geluidhinder en zorgen voor een mooier landschap.

U bent hier