h

Afdelingsavond over Ruimte en Mobiliteit

20 mei 2014

Afdelingsavond over Ruimte en Mobiliteit

Wat betekent het afschaffen van de provinciale structuurvisies? En hoe kan de SP lokaal blijven werken aan goed OV, betaalbaar wonen, genoeg groen enzovoort? Veel afdelingen staken maandag hun licht op bij de Statenfractie op het Provinciehuis in Den Haag.

Het afschaffen van de provinciale structuurvisie hangt samen met de komst van de nieuwe landelijke Omgevingswet. Die is ‘integraal’, en daardoor ‘moet bij de provincie nu ook door veel beleid een nietje’, aldus SP-Statenlid Jerry Snellink maandagavond. De bijbehorende veranderingen zijn op sommige punten echter behoorlijk ingrijpend.

Voorheen maakte de provincie apart beleid voor ruimtelijke ordening, voor detailhandel, voor mobiliteit enzovoort. Dit wordt nu allemaal samengevoegd in één Provinciale Visie op Ruimte en Mobiliteit (VRM). De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn dat de rode contouren voor (woning)bouw verdwijnen en dat openbaar vervoer wordt samengevoegd.

Ruimtelijke ordening
Uitgangspunt bij het afschaffen van de rode contouren is dat bouwopgaven voortaan zo veel mogelijk binnen de bestaande stads- en dorpsranden worden opgelost. Dit zorgt ervoor dat steden en dorpen levendig en leefbaar blijven -ook in Zuid-Holland zijn er gebieden waar de bevolking ‘krimpt’- en dat de toch al spaarzame groene gebieden ook echt open en groen blijven.

Bouwen buiten de bestaande stads- en dorpsranden (BSD) mogen gemeenten dus niet zomaar meer. Willen ze dat wel, dat moet eerst aangetoond worden dat er écht vraag naar de nieuwbouw is en dat de ruimte hiervoor binnen BSD ontbreekt. Woningbouw naar behoefte voor eigen inwoners blijft dus ook in de toekomst zeker wel mogelijk, zo stelde Jerry Snellink de aanwezige afdelingen gerust.

Dat het transformeren/herbestemmen van kantoren makkelijker wordt, kon ook op instemming van de zaal rekenen. Dit kan immers helpen in de strijd tegen de torenhoge kantorenleegstand. Daarnaast wordt ook functiemenging vaker toegestaan. Doordat meer milieucategorieën met wonen mogen worden gecomineerd, kan wonen op of bij bedrijventerreinen ook hier leegstand tegengaan.

Ook de sociale woningbouw kwam uiteraard ter sprake. Positief punt is dat de provincie steviger gaat sturen op betaalbaar wonen. Lukt het gemeenten niet om dit regionaal goed af te spreken, dan kan de provincie een eis stellen van 30%. Punt is nog hoe en of de provincie naleving hiervan ook echt kan afdwingen. De SP-Statenfractie heeft het provinciebestuur hier onlangs vragen over gesteld.

In antwoord op vragen van de afdeling Zuidplas werd duidelijk dat ook de uitname door de massale (uit)verkoop van sociale huurwoningen van Vestia gecompenseerd zal moeten worden. SP-raadslid Erik Maassen wees de collega-afdelingen s in dit kader op de nieuwe circulaire Verkoop sociale huurwoningen van de Rijksoverheid, die september vorig jaar verscheen.

Daarnaast blijken door het schrappen van de rode contouren veel bestaande gemeentelijke (woning)bouwplannen buiten het BSD te vallen. Hoe moet het met die grondposities? Volgens Snellink blijven bestaande bestemmingsplannen gewoon tien jaar geldig. Voor niet-bestemde gronden zal het verlies moeten worden genomen. Daarvoor komt wel een ruime termijn.

Volkstuinen
Diverse afdelingen hebben vragen over volkstuinen. Er zijn treurige gevallen van complexen die worden gesloopt en bouwrijp gemaakt, om vervolgens jarenlang braak te liggen. Geen goede zaak. ‘Om dit te voorkomen kan de raad het bestemmingsplan wijzigen’, aldus Snellink. ‘Zorg dan wel dat je op tijd bent en let op eventuele financiële afspraken met project- ontwikkelaars’.

Openbaar vervoer
Openbaar Vervoer Het samenvoegen van OV gaat over regulier openbaar vervoer (de gewone buslijnen) en doelgroepenvervoer. Nu laten de provincie en de gemeenten op hetzelfde traject vaak verschillende grote en kleine busjes rijden. Deze samenvoegen bespaart kosten. Zo kunnen de bezuinigingen van het Rijk op OV worden opgevangen, zonder dat er enorme verschraling plaatsvindt. SP-Statenlid Lies van Aelst is nog niet ‘laaiend enthousiast’ over de plannen. Wel stelt ook zij vast dat het kabinet fors bezuinigt en dat de provincie geen geld heeft om dit uit eigen zak aan te vullen. De plannen worden dus nauwlettend gevolgd. Toegankelijkheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid blijven voor de SP essentieel.

Er is maandagavond meer besproken dan de ruimte hier toelaat. Aarzel bij vragen niet om contact op met SP-Statenlid Jerry Snellink (ruimtelijke ordening), Bart Vermeulen (detailhandel, erfgoed) of Lies van Aelst (Openbaar Vervoer).

U bent hier