h

Groen, bodem en water in Schiedam

27 februari 2015

Groen, bodem en water in Schiedam

Foto: Alexander van Steenderen / SP-Schiedam

Lijsttrekker Bart Vermeulen en kandidaat-Statenlid Luiza Soares brachten afgelopen donderdag een werkbezoek aan Schiedam om te kijken hoe de provincie kan samenwerken bij de aanpak van uiteenlopende problemen in deze stad. Schiedam werkt hard aan funderingsproblematiek en wateroverlast. Ook detailhandel, recreatie en groen kwamen aan bod.

Vergezeld door SP-wethouder Van Steenderen lieten Bart en Luiza zich op verschillende locaties bijpraten over onder meer particuliere woningverbetering en funderingsherstel, wateroverlast en klimaatverandering, het ombouwen van kantoren tot woningen, en verbetering van de groene verbinding tussen Schiedam en Midden-Delfland.

Foto: Alexander van Steenderen / SP-Schiedam

Als eerste bracht men een bezoek aan een funderingsherstellocatie aan de Rembrandtlaan en ook plekken in Schiedam-West waar veel wateroverlast is geweest, werden bezocht.
Bart Vermeulen: “Het is goed om te zien hoe Schiedam problemen rond fundering en wateroverlast niet voor zich uitschuift, maar samen met bewoners werkt aan een structurele oplossing. Het versterken van de waterafvoer is van groot belang, waarbij goede samenwerking tussen provincie en gemeente essentieel is.”

Bij Schieveste en de binnenstad werd stilgestaan bij veranderingen in de detailhandel en kantorenmarkt. De SP wil in de provincie steun geven aan de aanpak van leegstand en efficiënter ruimtegebruik.

Vermeulen: “Er is in het verleden teveel gebouwd voor de leegstand. Het ombouwen van lege kantoren en winkels naar nieuwe functies zoals wonen is noodzakelijk, ook om de hoeveelheid betaalbare woningen op peil te houden. Vanuit de provincie willen we samen met gemeenten dat in goede banen leiden.”

Foto: Alexander van Steenderen / SP-Schiedam

Tijdens het bezoek aan het Natuur-en Milieueducatiecentrum kregen Vermeulen en Soares te zien hoe de provincie met het ‘Groen doet Goed’-programma bijdraagt aan de ontwikkeling van ‘Kethelpoort’.
In de groenstrook midden in de woonwijk wordt een natuurspeeltuin en ‘beleefpad’ gerealiseerd. Het pad mond uit in het Midden-Delflandgebied waar ook een speelpolder wordt gerealiseerd.

Vermeulen: “Het is belangrijk dat steeds meer mensen in dit dichtbevolkte gebied kunnen genieten van het mooie Midden-Delfland. De manier waarop Schiedam samen met bewoners, natuurorganisaties,agrariërs en ook de provincie daaraan bijdragen is een prima voorbeeld van het maken van een goede groene verbinding tussen de stad en het buitengebied. Natuur- en milieu-educatie, gezond buitenspelen en recreatie zijn heel belangrijk voor onze jeugd en andere inwoners.”

U bent hier