h

Tweede werkbezoek Bollenstreek

24 juni 2016

Tweede werkbezoek Bollenstreek

Foto: SP

SP-Statenlid Hans Slooter bracht vorige week opnieuw een bezoek aan de Duin- en Bollenstreek. Hij bekeek de verschillende tracé-varianten voor de Duinpolderweg en de verkeerssituatie bij onder meer Bennebroek, Zwaanshoek, Hillegom en Vogelenzang. Slooter is gecharmeerd van de alternatieven van het Platform NOG. Hun pakket lokale verkeersmaatregelen ‘NOG BETER 2.0’ biedt een integrale oplossing voor de diverse –verspreid gelegen– verkeersknelpunten in de regio.

Tijdens het werkbezoek vorige week constateerde Slooter dat de verkeersknelpunten in de regio  inderdaad over een groot gebied verspreid liggen en zich vooral ten oosten en zuiden van de N208 bevinden, in plaats van geconcentreerd rond de N206 (tussen Vogelenzang en de Drie Merenlaan).

Betere oplossingen voor lokale knelpunten in de regio  zijn verbindingen tussen tussen de Weerlaan in Hillegom en de N205 (Weerlaanweg), tussen de Poelpolder in Lisse en de A4 bij Abenes (Poelweg), nieuwe randwegen bij Rijnsburg en Zwaanshoek en verbreding van de Bennebroekerweg.

‘Dit betekent wel dat het huidige officiële plangebied voor de Duinpolderweg te beperkt is’, aldus Slooter. ‘Het gebied waarin nu maatregelen genomen kunnen worden omvat slechts enkele kilometers, terwijl lokale verkeersmaatregelen in een veel groter gebied nodig zijn’.

Daarnaast zal een nieuwe weg in de vorm van een ‘stroomweg’ (=een doorgaande weg met minimaal 100 km/uur en weinig op- en afritten) juist een verkeersaanzuigende werking hebben. Ook bewoners van de nieuwe woonwijken (‘de Ringvaartparels’) hebben veel meer baat bij de juiste gebiedsontsluitingswegen.

Natuur en landschap behouden
Slooter bekeek vorige week diverse natuur-en landbouwgebieden die bij een lokaal maatregelenpakket behouden kunnen blijven. Het gaat dan onder meer om de Vogelenzangse Strandvlakte, de duinrand bij De Zilk, het Geestgrondenbos, de Oosteinderpolder en het landbouwgebied (hyacinten) bij de Leidsevaart.

Ander voordeel van lokale maateregelen is dat deze waarschijnlijk veel goedkoper zijn. De huidige ‘voorkeursvariant’ voor de Duinpolderweg is zeker gezien zijn geringe lengte erg duur, doordat de spoorlijn Haarlem-Leiden, de N208 en de Ringvaart worden gekruist. Hiervoor zijn dure ‘kunstwerken’ nodig.

Verdere besluitvorming
Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland inclusief de SP hebben dit voorjaar nadrukkelijk de wens uitgesproken dat een nul-variant (=niks doen) en varianten met lokale knelpunten worden meegenomen in de mer-procedure. Hierin wordt bekeken wat de milieu-effecten van de verschillende varianten zijn.

De gedeputeerden Post (Noord-Holland) en Vermeulen (Zuid-Holland) hebben tijdens de de gezamenlijke vergadering van de Noord- en Zuid-Hollandse Statencomissies op 20 april toegezegd deze wens over te brengen aan de adviesgroep, die waarschijnlijk deze zomer met een advies komt.

De adviesgroep bestaat uit platform NOG, de dorpsraden van Bennebroek, Beinsdorp en Zwaanshoek, Stichting Spoorvariant Nee, regionale natuur- en milieuorganisaties, organisaties van ondernemers (VNO/NCW transport, Logistiek Nederland en EVO), landbouworganisatie LTO en de Keukenhof.

Platform NOG vertegenwoordigt de Dorpsraad Vogelenzang, Wijkraad Oostduin, Platform De Zilk, Stichting Niet door de Zilk, Stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemerland, Vereniging tot Behoud van het Landelijk Karakter van Vogelenzang en Milieudefensie Haarlem. In verband met een plaats in de adviesgroep heeft de Dorpsraad Bennebroek deelname tijdelijk opgeschort.

Inspreken
Na de zomer nemen Provinciale Staten verdere besluiten. Op vrijdag 16 september (ochtend en middag) is er weer een bijeenkomst in Haarlem. Omwonenden en andere belanghebbenden uit Noord- en Zuid-holland kunnen daar inspreken bij de Statencommissies van beide provincies. 

 

 

U bent hier