h

Werkbezoek Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen

23 augustus 2016

Werkbezoek Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen

Foto: SP

De terugkeer van verdwenen planten- en dierensoorten  –met als hoogtepunt uiteraard de otter, de mensenschuwe aanvoerder van de voedselketen–  laat zien dat de investeringen in de natuur bij de Nieuwkoopse Plassen echt lonen. Voor de SP staat dus als een paal boven water dat de in juni ‘weggestemde’ faunapassages –waarmee onder andere otters veilig drukke provinciale wegen kunnen oversteken– er toch echt moeten komen. Dit concludeert  SP-fractievoorzitter Lies van Aelst na haar bezoek aan Natuurmonumenten in Nieuwkoop.

Samen met haar fractiegenoten Frank Johan Hoogendam en Luiza Soares bezocht Van Aelst afgelopen woensdag het natuurgebied van Natuurmonumenten bij de Nieuwkoopse Plassen. Na kennismaking met de boswachter wandelden ze door een stuk nieuwe natuur. De vele slootjes, plassen, bosjes en landerijen herbergen (zeer) bijzondere soorten planten en dieren, waaronder dus de otter.

De aanwezigheid van de otter, die als roofdier bovenaan de voedselpiramide staat, toont aan dat het water en de natuur in het plassengebied van hoge kwaliteit zijn. Wat de mensenschuwe –vooral ’s nachts jagende– otter ook nodig heeft is een groot leef- en jaaggebied. Faunapassages zorgen daarvoor, doordat ze door wegen gescheiden stukjes natuur verbinden (‘ontsnipperen’).

Van Aelst riep daarom begin 2014 –vlak nadat de eerste otter was gesignaleerd– al op om de tunnels aan te leggen. Dat hiervoor afgelopen juni na zo lang wachten  toch geen meerderheid bleek, was een klap. Toch rekent ze erop dat het goed komt.  ‘De otter verder in de steek laten kan echt niet. Zeker niet na alles wat Natuurmonumenten en vele inwoners zelf al hebben bijgedragen en gedaan’.

Een andere manier om het leefgebied van de otters te vergroten is te zorgen voor méér natuur. Een van deze projecten is Ruygeborg 2. Dit nieuwe natuurgebied moet de Nieuwkoopse Plassen verbinden met De Groene Jonker, een natuurgebied van 100 hectare dat al eerder door de provincie werd aangelegd. Belangrijk is dat de natuurkwaliteit van Ruygeborg 2 ook goed genoeg wordt voor de otter.

Agrarisch Natuurbeheer &nieuwe natuurbeschermingswet
Behalve de otters kwamen woensdag ook de wet Natuurbescherming en het agrarisch natuurbeheer aan bod. Sinds dit jaar wordt er gewerkt met het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer en agrarische collectieven. De SP volgt de ontwikkelingen kritisch. Het resultaat moet zijn: meer biodiversiteit, meer weidevogels en minder bureaucratie.

De nieuwe wet Natuurbescherming  gaat in per 1 januari 2017.Deze vervangt drie huidige wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Door deze nieuwe wet krijgt de provincie vrijwel alle taken en verantwoordelijkheden op natuurgebied. Deze liggen nu nog voor een groot deel bij het ministerie van EZ en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

De bescherming van Beschermde Natuurmonumenten vervalt onder de nieuwe natuurbeschermingswet. De provincie kan dit wel zelf regelen, door de gebieden te beschermen op basis van provinciaal beleid. Dit kan door ze toe te voegen aan het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN) of ze aan te wijzen als bijzonder provinciaal natuurgebied of – landschap.

De SP is kritisch over de nieuwe Natuurbeschermingswet  en stemde in de Eerste Kamer tegen, onder meer vanwege  bepalingen over de jacht. De commissie Economische Zaken in de Tweede Kamer spreekt op dinsdag 13 september aanstaande verder over de (onduidelijkheden in de) bepalingen in de nieuwe wet over provinciale bevoegdheden rondom de jacht.​

U bent hier