h

Provincie pakt tekort aan betaalbare woningen aan

16 juni 2017

Provincie pakt tekort aan betaalbare woningen aan

Foto: DS

Gemeenten en regio’s met onvoldoende aanbod van betaalbare woningen, komen hier niet meer mee weg. Onder druk van SP, Groen Links en PvdA in Provinciale Staten gaat de provincie het aanbod scherper controleren. Zo nodig wordt een provinciale woonvisie opgelegd, die de balans tussen dure en goedkopere woningen herstelt.

Aanleiding voor de aanscherping van het provinciale beleid waren met name de plannen van de gemeente Rotterdam om duizenden betaalbare huurwoningen te slopen. Hierdoor raakt het aanbod uit evenwicht. In Rotterdam is de vraag naar betaalbare huurwoningen juist groot.

De SP trok de afgelopen jaren al vaker aan de bel over gebrek aan betaalbare huurwoningen. Zo bleek in 2014 in de regio Haaglanden dat rijkere gemeenten als als Wassenaar en Midden-Delfland veel te weinig sociale huurwoningen bouwden, waardoor de druk elders te veel toenam.

Fractievoorzitter Lies van Aelst: 'Ín het coalitieakkoord staat niet voor niks dat de provincie goede en betaalbare huur- en koopwoningen voor alle inkomens wil. Betaalbaar wonen is een eerste levensbehoefte.

De oplopende wachtlijsten en onevenwichtige plannen waren ons daarom echt  een doorn in het oog. Het is dus goed dat nu blijkt dat de provincie wel degelijk kan ingrijpen en dit zo nodig ook echt gaat doen.'

Controleren
Tot nu toe controleerde de provincie het woningaanbod in Zuid-Holland al ieder jaar via de regionale woonvisies. Vanaf nu wordt er scherper gekeken naar het aandeel betaalbare (huur-)woningen in deze plannen.

Daarnaast zet de provicnie zelf een nieuw monitoringssysteem op dat het woningaanbod en de bouwprogramma's in kaart brengt. Dit helpt ook om beter te controleren. De SP wil dat hiervoor zo nodig extra ambtenarencapacitiet beschikbaar wordt gesteld.

Investeren
De provincie meldde ook om –in samenwerking met het Rijk– te willen kijken of het mogelijk is om zelf een financiële bijdrage te leveren aan woningbouwplannen die anders niet van de grond komen. De SP staat hier positief tegenover. Daarbij moet het wat ons betreft wel om betaalbare én duurzame woningen gaan.

 

U bent hier