h

Fosfaatfraude is bedreiging voor volksgezondheid en solidariteit onder boeren

7 februari 2018

Fosfaatfraude is bedreiging voor volksgezondheid en solidariteit onder boeren

Foto: MBZH / PZH

De fracties van SP en PvdA in Provinciale Staten hebben schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van de fosfaatfraude in de melkveehouderij. Veel boeren doen juist hun uiterste best om aan de strenge eisen van het fosfaatreductieplan te voldoen. Vooral biologische boeren worden zwaar belast. Veel bedrijven hebben ook daadwerkelijk economische schade geleden. Naast de onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid, is het gesjoemel van collega’s vooral voor hen bijzonder zuur.

De fosfaatfraude houdt in dat er is gesjoemeld met de registratie van pasgeboren kalfjes. Volgens een steekproef van de NVWA heeft maar liefst de helft van de onderzochte boeren met een verhoogd percentage meerlingen, pasgeboren kalfjes bewust niet aan de eigen moeder toegeschreven.

Hierdoor hebben er op papier in 2017 opeens veel minder koeien gekalfd en zijn er zogenaamd veel meer twee- een meerlingen geboren. Hierdoor wordt het aantal koeien dat meetelt voor de fosfaatregistratie van bedrijven kleiner.

Voor de SP en PvdA is deze fraude onacceptabel. Fouten in het Identificatie- en Registratiesysteem kunnen bij de uitbraak van dierziekten grote risico’s opleveren voor de volksgezondheid en voor de dieren zelf. De fracties van SP en PvdA willen daarom van het provinciebestuur weten hoeveel boeren in Zuid-Holland bij de fraude betrokken zijn.

Daarnaast vragen ze de gedeputeerde om er namens de provincie Zuid-Holland bij de minister op aan te dringen de fraude voortvarend aan te pakken en als provincie hieraan alle medewerking te verlenen. Aangezien het gaat om strafbare feiten, kunnen er strafrechtelijke sancties volgen.

De totale fosfaatproductie blijft ondanks de herberekening waarschijnlijk wel binnen de Europese norm. Dit verhoogd de kans dat Nederland ook dit jaar van de Europese Commissie toestemming krijgt om van de norm af te wijken. Dit is belangrijk voor de duurzame grondgebonden bedrijven, waarvan de SP groot voorstander is.

U bent hier