h

Maatregelen in Land van Wijken en Wouden succesvol: bijenstand de goede kant op

29 november 2018

Maatregelen in Land van Wijken en Wouden succesvol: bijenstand de goede kant op

Foto: SP

In 2015 ging in het Land van Wijk en Wouden rond Alphen, Leiden en Zoetermeer het Groene Cirkels Bijenlandschap van start. Met steun van de provincie zijn bij scholen, bedrijven en vele andere locaties bloemen ingezaaid en nestplekken aangelegd om de achteruitgang van de wilde bij te stoppen. De eerste resulaten zijn hoopgevend. Bij de nulmeting in 2015 werden in totaal 68 bijensoorten geteld. Dit jaar waren dat er 91, een toename van 34 procent.

De einddoelen van het Groene Cirkels Bijenlandschap zijn gesteld voor 2023 en 2030. Daarom is het nu eigenlijk te vroeg om conclusies te trekken over het hele project. De tellingen die dit jaar zijn gedaan op 59 meetlocaties zijn al wel vergeleken met de nulmeting die in 2015 op dezelfde locaties is uitgevoerd.

De resultaten daarvan zijn zeker hoopgevend. Wat betreft het vergroten van de soortenrijkdom lijken de einddoelen al binnen handbereik. Ook met de doelsoorten gaat het de goede kant op. Dit zijn specifieke soorten die ooit veel voorkwamen in een gebied en die nu door de juiste maatregelen hopelijk terugkeren.

Zo is de weidebij als doelsoort dit jaar op meer onderzoekslocaties gevonden dan in 2015. De geelstaartklaverzandbij, de veenhommel, de zwartgespoorde houtmetselbij en de klaverdikpoot zijn bij de meting van dit jaar voor het eerst op de meetlocaties aangetroffen.

Bijvriendelijke maatregelen
Behalve het inzaaien met bloemen zijn voor de Groene Cirkels Bijenlandschappen nog meer bijvriendelijke maatregelen genomen. Dit zijn minder vaak maaien, watergangen voorzien van natuurvriendelijke oevers waar bloemen en planten groeien, geen gif gebruiken en nestplekken zoals bijeenheuvels aanleggen.

Bijenheuvels zijn lage heuvels die speciaal voor de bijen worden aangelegd in vlak terrein. Doordat de heuvels eerder in het voorjaar opwarmen en minder lang nat blijven, zijn ze heel geschikt voor bijen die van warmte houden om te nestelen. Uit het onderzoek blijkt dat inderdaad veel bijen hiervan gebruik maken.

Fractievoorzitter Lies van Aelst is blij met de resultaten: ‘Dit inspireert om nog veel meer bijenlandschappen in te richten. Daarnaast zijn sommige maatregelen zoals aanleg van de bijenheuvels wellicht ook geschikt voor de wegbermen. Deze worden op initiatief van de SP al in heel Zuid-Holland bijvriendelijk  gemaakt.’

U bent hier