h

Zorgen over gemeentelijk archeologiebeleid

28 februari 2019

Zorgen over gemeentelijk archeologiebeleid

Foto: B. Vermeulen / Opgraving De Zanderij in Katwijk

SP-Statenlid Bart Vermeulen wil van het provinciebestuur weten hoe het staat met het bewaren van archeologische vondsten in gemeentelijke depots en de manier waarop gemeenten hun archeologiebeleid op orde hebben. Aanleiding hiervoor zijn twee recente onderzoeken van de Erfgoedinspectie.

Uit de ondezoeken van de Erfgoedinspectie blijkt dat in Nederland meer dan de helft van de gemeenten geen actueel archeologiebeleid heeft en dat het vaak niet bekend is of archeologische vondsten goed geregistreerd worden.

Daarnaast blijken ook de bewaarcondities in de gemeentelijke depots te wensen over laten en archeologische vondsten niet goed ontsloten worden voor onderzoekers of het publiek.

In schriftelijke vragen aan het provinciebestuur vraagt de SP om informatie over de situatie in Zuid-Holland en om meer samenwerking tussen de provincie en gemeentelijke depots om gezamenlijk het beheer van archeologische vondsten zo goed mogelijk uit te voeren.

Bart Vermeulen: “Diverse gemeenten hebben hun archeologiebeleid goed op orde en zien het belang van het beschermen van dit erfgoed, maar het beeld dat de Erfgoedinspectie laat zien is zorgelijk.

Daarnaast bevinden meer dan de helft van alle archeologische vondsten zich in een gemeentelijk depot en Zuid-Holland heeft in Nederland verreweg de meeste gemeentelijke depots, dus het is belangrijk om te weten hoe dit in Zuid-Holland geregeld is.

Een betere samenwerking tussen de provincie en de gemeenten met een eigen depot kan helpen om het archeologisch erfgoed beter te beschermen. De Erfgoedinspectie bepleit hierin ook een voortrekkersrol voor de provincies.”

De SP-er meent dat het tijd is voor een evaluatie van de decentralisatie van het Nederlandse archeologiebeleid. In 2010 constateerde de Provincie Zuid-Holland al dat ze geen zicht meer had op de uitvoering van het archeologiebeleid door gemeenten en sindsdien tracht de provincie gemeenten met hun beleid te helpen.

Het aantal gemeenten dat echter een beroep doet op het hiervoor in het leven geroepen Steunpunt Monumentenzorg & Archeologie neemt zelfs af en een groot deel van de gemeenten doet helemaal geen beroep op het Steunpunt.

Ook het landelijke Convent van Gemeentelijk Archeologen waarschuwde in 2015 dat het archeologiebeleid bij gemeenten niet goed gaat.

Bart Vermeulen: “De omgang met ons archeologisch erfgoed is zeer versnipperd. Het is sterk afhankelijk van de welwillendheid van gemeenten en grondgebruikers en dan spelen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Erfgoedinspectie, provincies en een aantal Omgevingsdiensten ook nog een rol. Het is van groot belang dat het toezicht beter geregeld gaat worden en ik hoop dat de provincie dit bij het Rijk wil gaan bepleiten.”

De antwoorden op de schriftelijke vragen worden over twee weken verwacht.

De gehele set schriftelijke vragen staat hier.

U bent hier