h

Betere provinciale bescherming landschap hard nodig

10 maart 2019

Betere provinciale bescherming landschap hard nodig

Foto: Bart Vermeulen

De Zuid-Hollandse SP wil dat de Provincie de kwaliteit van ons landschap beter gaat beschermen en meer maatregelen gaat nemen om de kwaliteit te bewaken.
Dat kan door een inventarisatie van alle landschapselementen in Zuid-Holland en het instellen van een programma dat de ontwikkelingen in het landschap gaat volgen en gemeenten actief wijst op de verantwoordelijkheid om dit te beschermen.
In antwoord op schriftelijke vragen van Statenlid Bart Vermeulen doet het Provinciebestuur hierover wel enkele toezeggingen, maar die zijn volgens de SP niet voldoende om het landschap echt goed te beschermen.

De aanleiding voor de schriftelijke vragen was dat de SP wilde weten wat de Provincie aan de achteruitgang van cultuurhistorische landschapselementen, oftewel groen erfgoed gaat doen.
Het Provinciebestuur zegde hierop toe om meer inzicht te willen krijgen in de aanwezigheid van deze landschapselementen in Zuid-Holland en om deze deels op te nemen in de kaart van het Cultuurhistorisch erfgoed.

Statenlid Bart Vermeulen: “Groen erfgoed is belangrijk voor de natuur en geeft het landschap betekenis door het landschap beleefbaar te maken, omdat bezoekers een relatie kunnen leggen met het historisch grondgebruik. Ook voor het bewaren van de oorspronkelijke plantengroei zijn deze landschapselementen zeer belangrijk. De antwoorden op onze vragen geven echter onvoldoende aan dat het College de urgentie ziet.”

Wat de SP betreft is de nood ten aanzien van ons ons landschap hoog, want onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) laat zien dat sinds 1850 van alle groene landschapselementen, 93% is verdwenen. Onderzoek van het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap laat zien dat de situatie in West-Nederland nog erger is dan dit landelijk beeld. Hierbij gaat het vooral om het verdwijnen van hakhoutbosjes, houtwallen, koebochten, schurvelingen, zandwallen en plantengroei langs polderkades.

In antwoord op de schriftelijke vragen laat het provinciebestuur weten dat ze geen overzicht heeft van de staat van de groene landschapselementen en dat ze vooral het landschap als geheel bekijkt. De bescherming van afzonderlijk groen erfgoed ziet de provincie vooral als zaak van gemeenten.

De toezeggingen die het provinciebestuur wel aan de SP doet zijn dat ze de gebieden waar nog niet geïnventariseerd groen erfgoed aanwezig is gaat opnemen in de kaart met Zuid-Hollands Cultureel erfgoed. Deze kaart dient ertoe om gemeenten bij ruimtelijke ingrepen te wijzen op de aanwezigheid van mogelijk belangrijk groen erfgoed, zodat ze hiermee bij hun plannen rekening kunnen houden.
De mogelijkheid om een monitorprogramma op te zetten voor groene landschapselementen houdt het provinciebestuur nog open.

Statenlid Bart Vermeulen stelt op basis van deze antwoorden en de staat van het Zandwallen- en schurvelingenlandschap rondom Ouddorp op Goeree-Overflakkee opnieuw schriftelijke vragen aan het provinciebestuur. In dit landschap lijkt op basis van een inventarisatie 20 tot 30% van de zandwallen en schurvelingen te zijn aangetast en zo’n 50% slecht te zijn onderhouden.

Daarnaast stelt de SP voor dat er een provinciebrede inventarisatie komt van alle landschapselementen. En dat er tegelijkertijd een programma komt dat de ontwikkelingen in het landschap gaat volgen en gemeenten actief wijst op de verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om dit te beschermen.

U bent hier