h

Hoe staat het met bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)

10 november 2021

Hoe staat het met bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)

De Provincie Zuid-Holland is, als het gaat om de vergunningverlening en handhaving rond BRZO bedrijven, een koploper in Nederland. Samen met onze omgevingsdiensten, zorgt zij voor een goed en rechtvaardig systeem van controle en handhaving in de Provincie Zuid-Holland. Maar hoewel we op de goede weg zijn, kan er nog veel verbeteren. Jaarlijks vindt bij twee derde van de BRZO bedrijven (ongeveer 400 in Nederland en 120 in Zuid-Holland)  één of meer incidenten plaats. Hoewel niet allemaal in de zwaarste categorie (er zijn drie categorieën: licht, middel en zwaar) is er sinds de start van de BRZO (2010) nauwelijks of geen verbetering waar te nemen. Dit laatste vooral door de vrijblijvendheid rond het nakomen van voorwaarden voortkomend uit de milieuvergunning en het ontbreken van instrumenten, zoals bijvoorbeeld boetes, om het naleven van de voorwaarden af te dwingen.

Een paar voorbeelden:

Op 28 augustus 2020 werd de raffinaderij BP Rotterdam door de BRZO inspectiedienst geïnspecteerd. In het rapport daarover werden maar liefst vijf overtredingen geconstateerd, waarvan één in de zwaarste categorie, drie in de middelzware categorie en een in de lichte categorie.

Het eindoordeel van de inspectiedienst luidde als volgt:

Tijdens de inspectie bleek dat het bedrijf de risico’s onvoldoende beheerst. Het bedrijf voldoet niet aan de eisen gesteld in de milieuvergunning, wat leidt tot vijf overtredingen. De koelvoorzieningen van een aantal gasbollen die tijdens een incident moeten borgen dat de temperatuurtoename in de gasbol beperkt blijft, was onvoldoende betrouwbaar. Het bedrijf heeft actie ondernomen door nog tijdens de BRZO-inspectie twee gasbollen uit bedrijf te nemen en bij twee andere gasbollen (nood)reparaties uit te voeren en tijdelijk extra blusmonitors te plaatsen. Ten aanzien van de ondersteuningen van product- en koelleidingen heeft het bedrijf, om de risico's te beheersen en de veiligheid te borgen, ook tijdelijk extra maatregelen getroffen middels het plaatsen van extra blusmonitors. Er zijn ook overtredingen vastgesteld, die het bedrijf binnen de gestelde of nog te stellen termijn moet verhelpen. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Dan 15 november van datzelfde jaar:

Bij BP Raffinaderij Rotterdam BV (BP) in het havengebied Europoort heeft zich afgelopen zaterdagavond 14 november een incident voorgedaan waarbij waterstoffluoride (HF) is vrijgekomen. HF is een zwak, maar uiterst corrosief, zuur waarmee contact moet worden voorkomen. Vanuit een losgeschoten leiding is een nog onbekende hoeveelheid van een butaan/HF mengsel ontsnapt. Daarbij is één medewerker in direct contact gekomen met het mengsel en opgenomen in een ziekenhuis. BP heeft de installatie stilgelegd en de brandweer heeft waterschermen geplaatst zodat de verspreiding van het mengsel beperkt bleef tot het terrein van het bedrijf. De oorzaak van het onvoorzien loskomen van de leiding is nog niet bekend.

En dit is maar een voorbeeld van de vele incidenten die zich vrijwel iedere week voordoen in Zuid-Holland. De SP maakt zich hier ernstige zorgen over. De veiligheidssituatie op en rond de BRZO bedrijven in Zuid-Holland kan en moet nog beter. Op initiatief van de SP heeft Provinciale Staten staat dit belangrijke onderwerp nu ten minste drie keer per jaar op de agenda te zetten, in plaats van slechts een keer

Reactie toevoegen

U bent hier