h

De vervuiler betaalt niet…

16 december 2023

De vervuiler betaalt niet…

Al tientallen jaren is de kwaliteit van het oppervlaktewater in Zuid-Holland slecht en vergeven van door de industrie en de glastuinbouwindustrie (illegaal) geloosde gifstoffen. Ieder jaar weer worden milieudiensten en waterschappen monsters genomen en wordt vastgesteld dat er nog steeds tuinders zijn die illegaal bestrijdingsmiddelen lozen op het oppervlakte water. Dit allemaal terwijl we hebben afgesproken om in 2027 te voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW). Wat de SP betreft gaan vervuilende bedrijven deze kosten, naast de ontstane milieuschade, zelf betalen. Goed presterende bedrijven mogen, net als de inwoners van Zuid-Holland, niet opdraaien voor de kosten van controle en handhaving van vervuilende bedrijven.

Wat is de Kaderrichtlijn Water? De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die op 22 december 2000 van kracht is geworden. Doelstelling is het realiseren en behouden van chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater. Alle EU-lidstaten, dus ook Nederland, moeten deze 'goede toestand' uiterlijk in 2027 realiseren.

Het onafhankelijk organisatieadviesbureau Berenschot geeft aan dat met de huidige koers de doelstellingen die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn opgenomen voor 2027 niet worden gehaald. Dit raakt niet alleen direct onze gezondheid en de natuur, maar kan ook leiden tot een vergunningenstop waardoor tal van economische activiteiten in 2027 stil komen te liggen.

We hebben dus 23 jaar lang de tijd gehad om te voldoen aan deze richtlijn, met als resultaat dat geen enkele waterpartij in Zuid-Holland aan deze richtlijn voldoet. En wat doet de glastuinbouwindustrie zelf? Het Waterschap bespreekt elk kwartaal de actuele cijfers, inclusief de normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen met vertegenwoordigers van de glastuinbouwindustrie. Er zijn maar liefst 53 officiële waarschuwingen gegeven, zeven keer is een last onder dwangsom opgelegd en zelfs vijf keer een proces-verbaal opgemaakt (AD, april 2023).

De glastuinbouwindustrie is de grootste vervuiler van het buitenwater. Waterschappen gaan extra controleurs in dienst nemen om dit tegen te gaan, maar de kosten daarvan worden niet verhaald op de vervuilende glastuinbouwindustrie, maar via de zuiveringsheffing op de gewone huishoudens. Bij het Waterschap Delfland wordt daardoor de zuiveringsheffing voor huurders in 2024 12% hoger. Terwijl de glastuinbouwindustrie met bedrijven van rond de 3 hectare wordt ontzien en minder betaalt dan een gezin met een eigen huis. Volgens de glastuinbouwindustrie zelf is het niet eerlijk om 1500 bedrijven te straffen terwijl het gaat om maar 300 vervuilers.

De SP is hier van harte mee eens. Wat de SP betreft gaan vervuilende bedrijven deze kosten, naast de ontstane milieuschade, zelf betalen. Helaas is dit nu wettelijk (nog) niet mogelijk, waardoor uiteindelijk de vervuiler dus niet betaalt…

Reactie toevoegen

U bent hier