h

Wie houdt het Groene Hart groen?

28 januari 2002

Wie houdt het Groene Hart groen?

Over Westergouwe of de derde partiële streekplanherziening Oost

Ondanks het feit dat er voor de bouw op binnenstedelijke locaties tot 2010 in Gouda nog 490 woningen en in Waddinxveen nog 58 stuks resteren, wil Gouda het liefst zo snel mogelijk bouwen op de buitenlocatie Westergouwe. Steeds meer wordt er van het Groene Hart afgeknabbeld. Nu opnieuw met Westergouwe dat volgens het Rijk onder het ’restrictieve’ beleid valt.

"Restrictief" wil zeggen, dat woningbouw aan beperkingen is onderworpen. Toch wordt er gemakkelijk op buitenstedelijke locaties gebouwd. Voor de bouwers is het aantrekkelijker om in Westergouwe te beginnen en voor de gemeente Gouda kennelijk ook.
Ik vind dat er onvoldoende wordt ingezet op binnenstedelijk bouwen. Daarnaast is er de vraag wie kunnen de huizen betalen en komen er te wonen? Wordt het een wijk voor de bovenmodalen?

Partiële herziening streekplan niet nodig
De statencommissie Oost vergaderde over de bouwplannen, die een partiële herziening van het streekplan vereisen en maakte daarbij gebruik van het advies van de Provinciale Planologische Commissie (PPC).
Het advies van de PPC is heel erg duidelijk. Ondanks dat inbreidingslocaties niet op korte termijn beschikbaar komen, wil de PPC toch geen overhaaste beslissing, want zowel Triangel in Waddinxveen als Westergouwe in Gouda vallen buiten de rode contour.
De PPC wil geen versnelde behandeling van de bouwlocaties door middel van een partiële streekplanherziening Zuid-Holland Oost.
De PPC wil met kracht voortgaan met de integrale streekplanherziening Oost.
Ik vind, dat je van een dubbel groen-rood college eenzelfde opstelling zou mogen verwachten.

Koppeling binnen- en buitenstedelijk bouwen
Als er al sprake zou zijn van onontkoombare situatie dan zou er op z’n minst in tempo en fasering een koppeling gemaakt moeten worden.
Daarom heb ik het volgende voorgesteld:
Er mag (contractueel met de provincie) pas in Westergouwe gebouwd worden als er eerst een plan voor het centrum van Gouda van 100 woningen gerealiseerd is. Daarna kan het aantal te bouwen woningen in Gouda Westergouwe gekoppeld worden aan een van te voren bepaalde hoeveelheid die in het centrum ook is afgebouwd.
Bovendien zou de provincie alleen haar medewerking moeten verlenen als de nieuwbouw aan een minimale woningdichtheid voldoet en er 100% overdekt parkeren (dubbel grondgebruik) gerealiseerd wordt.

Gedeputeerde van Ruijven bleek niet eens bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden.
De gehele statencommissie Oost was weer eens tegen een redelijk voorstel.

Gerard Harmes

U bent hier