h

SP blij met opgevoerde druk: veel strengere controle op woningbouwplannen

25 september 2017

SP blij met opgevoerde druk: veel strengere controle op woningbouwplannen

Foto: Hendrik van Leeuwen

Na decennia van zo veel mogelijk groot en duur bouwen voor de hoge inkomens, is het tij nu toch gekeerd. Op initiatief van SP, PvdA en GroenLinks in Provinciale Staten, controleert de provincie Zuid-Holland woningbouwplannen tegenwoordig streng op goede onderbouwing van de woningbehoefte, voldoende sociale woningbouw en zorgvuldige omgang met de schaarse ruimte en groen. De gemeente Alphen aan den Rijn kreeg onlangs al een waarschuwing.

Naar aanleiding van –nog verder– oplopende tekorten aan betaalbare sociale (huur-)woningen en onverantwoorde sloopplannen, trokken de fracties van SP, PvdA en GroenLinks afgelopen jaar hard aan de bel bij het provinciebestuur over het provinciale woonbeleid. Een Statenmeerdermeerderheid bleek de zorgen op grote lijnen te delen.

Fractievoorzitter Lies van Aelst is blij dat het provinciebestuur de handschoen inmiddels goed oppakt: ‘Sinds deze zomer wordt scherp gecontroleerd of woningbouwplannen –ook regionaal gezien– in evenwicht zijn. Op ons initiatief is voldoende sociale woningen een belangrijke eis. Dit is echt hard nodig, gezien de grote én groeiende behoefte aan betaalbare woningen.’

Andere punten waar de provincie nu streng naar kijkt, zijn een zowel kwantitatief als kwalitatief realistisch woningbouwprogramma als geheel, verbetering van de woonmilieubalans, het toewijzingsbeleid voor sociale woningbouw, toepassen van de Ladder voor duurzame verstedelijking en een goede weerspiegeling hiervan in de woningbouwopgave in lokale bestemmingsplannen.

Alphen en kernen
De woningbouwplannen van de gemeente Alphen den Rijn stuitten onlangs al op kritiek van de provincie. Zo ontbreekt de noodzakelijke onderbouwing van de woningbehoefte op basis van onder meer inwoneraantalllen en is er niet goed overlegd met omliggende gemeenten zoals Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, terwijl dit voor het regionale evenwicht juist essentieel is.

Ook de SP-afdeling Alphen aan den Rijn vindt dat de plannen veel beter kunnen en moeten. Behalve een blijvend tekort aan goede, betaalbare woningen in Alphen zelf, komen de dorpen Zwammerdam en Aarlanderveen er bekaaid af met te weinig nieuwe woningen voor de eigen inwoners. Daarbij dreigen de Gnephoek en andere schaarse groene buitenstedelijke gebieden juist schaamteloos te worden volgebouwd.

Behandeling in Provinciale Staten
Gemeenten in Zuid-Holland moesten eigenlijk voor 1 juli 2017 een geactualiseerde regionale woonvisie inleveren bij de provincie. Omdat dit niet alle gemeenten is gelukt, wordt de behandeling ervan door Provinciale Staten gespreid. Een deel wordt dit najaar (oktober) nog besproken, de rest volgt in januari volgend jaar.

Meer informatie:

U bent hier