h

SP maakt ontwikkeling natuurgebieden alsnog mogelijk

12 april 2018

SP maakt ontwikkeling natuurgebieden alsnog mogelijk

Dankzij een SP-motie kunnen gebieden die in 2011 uit de natuuropgave werden geschrapt alsnog grotendeels worden toegevoegd aan het Natuur Netwerk Nederland. Maar liefst 450 hectare werd indertijd door deze motie planologisch beschermd. Gister besloot de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling dat een groot deel van deze gebieden de komende jaren alsnog de bestemming Natuur krijgt. Daarnaast komt er extra geld voor weidevogels en ecologische verbindingen.

De commissie Duurzame Ontwikkeling besprak gister de voorstellen van het provinciebestuur om weer meer te investeren in natuur in Zuid-Holland. Dat is wat de SP betreft een goede ontwikkeling en geen overbodige luxe. Kwalitatief hoogwaardige natuur in Zuid-Holland is goed voor de gezondheid en het welzijn van haar inwoners.

Zuid Holland is een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. Het hebben van een voldoende goed ontwikkelde natuur is daarom alleen al noodzakelijk, maar het maakt ook dat Zuid-Holland een aantrekkelijke provincie is en blijft.

Door de SP-motie kreeg in totaal bijna 450 hectare door het kabinet Rutte wegbezuinigde natuur planologische bescherming, onder meer bij de Dordtse Biesbosch en in de Krimpenerwaard. Deze natuur wordt de komende jaren zo veel mogelijk toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de opvolger van de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Behalve het alsnog realiseren van de planologisch beschermde gebieden en de aanleg van nieuwe ecologische verbindingen tussen natuurgebieden, wil het provinciebestuur ook 10 miljoen extra uittrekken voor weidevogels zoals grutto’s en kieviten. Deze beschermde vogelsoorten hebben behoefte aan meer gevarieerd grasland en een hoger waterpeil.

De voorstellen van het provinciebestuur worden behandeld in de Statenvergadering van 25 april. In juni nemen PS een definitief besluit over het Programma Zuid-Hollands Groen 2018-2032, waar deze plannen een onderdeel van zijn.

Meer informatie:

U bent hier