h

Stand van de bij in Zuid-Holland: goede ontwikkelingen, maar ook nog steeds grote zorgen

15 mei 2018

Stand van de bij in Zuid-Holland: goede ontwikkelingen, maar ook nog steeds grote zorgen

Foto: SP

Op initiatief van de SP worden de bermen langs de provinciale wegen in Zuid-Holland groener en bieden ze meer voedsel en beschutting voor insecten zoals bijen en andere dieren. Daarnaast legt de provincie onder meer bijenhotels aan en stemde Nederland onlangs voor een –gedeeltelijk– Europees verbod op gevaarlijk landbouwgif. Desalniettemin horen bijen nog steeds bij de meest bedreigde diersoorten: van alle wilde bijen in ons land staat meer dan de helft op de Rode Lijst.

Op 30 april is de officiële nieuwe Rode Lijst voor bijen in de Staatscourant gepubliceerd. Hierop staat ruim de helft –55%– van de 359 beschouwde wilde bijensoorten. Daarvan zijn 46 soorten al verdwenen, 42 worden bedreigd. Op enkele lichtpuntjes na heeft de afname van wilde bijen sinds de vorige lijst uit 2003 dus helaas doorgezet. Mogelijke oorzaken zijn onder meer schaalvergroting in de landbouw, vermesting en ‘bloemarmoede’.

Voor het groener en diervriendelijker maken van de bermen langs de provinciale wegen in Zuid-Holland wordt er later en minder gemaaid, het maaisel afgevoerd en speciale bloemenzaadmengsels ingezaaid. Zo krijgen ook langzamer groeiende bloemsoorten die armere grond nodig hebben weer een kans. Daarnaast zorgt ook de aanplant van –bloeiende– struiken en gebiedseigen hagen en bosjes voor meer voedsel en beschutting.

Nut en noodzaak
Bijen en andere insecten zijn niet alleen belangrijk voor de bestuiving van planten in de natuur en dus voor de biodiversiteit in onze provincie, maar ook voor de bestuiving van gewassen voor voedsel- en zaadteelt. Zonder bestuiving door bijen hebben we dus ook veel minder opbrengst van voedselgewassen zoals appels, peren, kersen en aardbeien, maar ook groentes als kool, peen, ui en sla.

Deur op een kier
Voor de bijen en andere insecten is het Europese verbod op de drie neonicotinoïden imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam van 27 april helaas niet zaligmakend. Net zoals Nederland al doet voor de mestproductie, kunnen lidstaten een uitzonderingsmaatregel (‘derogatie’) aanvragen. De deur blijft dus op een kier. Daarbij geldt het verbod op de gifstoffen ook niet voor kasteelten zoals tomaten en paprika.

Onderzoek
Op 26 april stuurde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een brief naar de Tweede Kamer over recent onderzoek van de Wageningen Universiteit en de Vlinderstichting naar de afname van de insektenpopulaties in ons land. In natuurgebieden lijken bijensoorten zich te herstellen, maar onder meer de effecten van de intensieve landbouw baren grote zorgen.

Op woensdag 16 mei zal prof. dr. Marcel Dicke van de Wageningen Universiteit de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland nader informeren over de recente onderzoeken. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de oorzaken van de afname en mogelijke nieuwe maatregelen door de provincie ter bescherming van bijen en andere insecten.

Meer informatie:

 

U bent hier