h
9 september 2003

Sociale woningbouw vergeten, openbaar vervoer verder achteruit

Met geen woord reppen de gedeputeerden in het College Werk Programma (CWP) over de hoogste nood, nl het enorm tekort aan sociale woningbouw.
Voorrang is er voor de aanpak van bedrijventerreinen en de auto en openbaar vervoer. Dit tweesporenbeleid denkt kool en geit te sparen, maar leidt tot instandhouding van de achterstand van het openbaar vervoer.

Lees verder
18 augustus 2003

SP vraagt om spoelen veen in Groene Hart

Het inlaten van zout water door het Hoogheemraadschap Rijnland leidt tot schade aan landbouwgewassen, flora en fauna. De SP Statenfracties in de provincies Utrecht en Zuid-Holland stelden hierover vragen. Volgens Staatsbosbeheer zijn de waterschappen gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen van het inlaten van zout water en is gewezen op mogelijke oplossingen zoals het aanleggen van zoetwaterbekkens.

Lees verder
8 juli 2003

Stort van troost moet snel schoon

Bij een bezoek aan de `stort van Troost` op 4 juli bleek dat er nog steeds niet is begonnen met het saneren van deze gifbelt. In 2000 was bij de provincie al bekend dat er op deze stort sprake is van ´ernstige bodemverontreiniging´ en van ´urgentie´, waardoor vóór het jaar 2004 de stortplaats gesaneerd moest worden. SP statenlid Gooiker stelde schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten omdat van sanering nog steeds niks te zien is.

Lees verder
26 juni 2003

Geluid en stof bedreigen bewoners; GS moeten in plan W4 Leiderdorp ingrijpen

De gemeente Leiderdorp heeft al verschillende malen in het stof moeten bijten omdat bewoners verzet boden tegen bedreigingen die de leefbaarheid in het gebied tussen de A4 en Persant Snoepweg aantasten. Behalve wegen bevinden zich daar een woonwijk (Holtlant), een ziekenhuis, school, een medisch kinderdagverblijf en een verzorgingshuis.
Vorige maand stelde Gerard Harmes, fractievoorzitter van de SP-statenfractie, schriftelijke vragen. Harmes is allerminst tevreden met de antwoorden en stelde woensdag 25 juni Gedeputeerde Staten mondelinge vragen.
De statenfractie staat achter de bezwaren van de bewoners.

Lees verder
25 juni 2003

Gedachtenwisseling

Bij de Statenvergadering van juni 2003 vroeg de SP aandacht voor deelname aand e week van de vooruitgang door het indienen van een verzoek tot een ´gedachtenwisseling´ met het college. Hieronder het letterlijke verslag... GEDACHTEWISSELING OVER DE WEEK VAN DE VOORUITGANG

Lees verder
16 juni 2003

Nieuw in de staten: Jolanda Gooiker


Sinds de verkiezingen is de SP fractie uitgebreid met twee nieuwe leden. Wat valt hen op? Zijn ze al gewend? Of willen ze juist niet wennen? Volgende maand een column van Bart Vermeulen, nu vertelt Jolanda Gooiker over het statenwerk. Lees verder
4 juni 2003

SP fracties Zuid-Holland en Rotterdam omarmen de Hoekse Waard

Op 4 juni hebben de fracties van SP in provinciale staten (Zuid-Holland) en gemeente Rotterdam een bezoek gebracht aan de bedreigde Hoekse Waard. Het groene gebied van de Hoekse Waard heeft een belangrijke functie in het drukke Zuid-Holland. Bewoners van de steden kunnen er van frisse lucht en weidse uitzichten genieten.

Er zijn nog een paar oorspronkelijke polders langs de Oude Maas met cultuurhistorische waarde te vinden. Vogels vinden er hun broedplaats of fourageerplek en niet onbelangrijk, de agrarische productie loopt voorop in het toepassen van biologische landbouwmethode.

Lees verder
31 mei 2003

Provincie kan beter afgeschaft worden

Artikel in Haagse Courant:

Afgelopen week traden de nieuwe provinciebestuurders aan. Zij moeten het akkoord dat PvdA, CDA en VVD eendrachtig gesmeed hebben, gaan uitvoeren. Of dit ook tot een andere, betere, provinciale politiek zal leiden, kan ernstig worden betwijfeld.

Lees verder
28 mei 2003

Vragen over schrappen buslijnen regio Rotterdam

Connexxion wil een aantal bussen schrappen. Carnisselanden, Barendrecht en Kralingse Zoom zullen minder bussen voorbij zien rijden in avonduren en weekende. Ben je afhankelijk van het openbaar vervoer? Pech gehad, lijkt het.
De SP vraagt daarom het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland om uitleg.

SP statenlid Gooiker vraagt in welke mate Gedeputeerde Staten op de hoogte was van het voornemen van Connexxion. Gooiker stelt dat deze wijzigingen in de dienstregeling mensen juist in de auto jaagt, in plaats van het streven om mensen het openbaar vervoer te laten nemen. "Dit is een ongewenste ontwikkeling in het door files geplaagde gebied van Rotterdam" aldus Gooiker.

Lees verder

Pagina's