h
13 maart 2002

Ceteco-affaire, hoe open je een bestuurlijke beerput?

Donderdag, 14 maart, is het boek van de ex-treasurer van Zuid-Holland, Karel Baarspul, Zilverpolder, verschenen. Deze maand wordt zijn zaak behandeld door de strafrechter.
Er wordt in het boek teruggeblikt op de Ceteco affaire die de kop kostte van Commisaris van de Koningin Leemhuis, het provinciebestuur een brevet van incompetentie verschafte en de kiezers in verbazing achterliet.

Lees verder
20 februari 2002

Groeien Leiden en Alphen aan elkaar?

regionale bouw

De provincie wil met de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek afspraken maken om te komen tot één regionale woningmarkt en één markt voor bedrijvenlocaties.
Dat vind de SP een goed plan, want onderlinge concurrentie tussen gemeenten over wie de meeste huizen en bedrijven binnen kan halen, leidt tot het onnodig opofferen van nu nog open weilanden.

Lees verder
13 februari 2002

SP: Analyse marktwerking openbaar vervoer nodig

De Statenfractie van de SP wil dat Gedeputeerde Staten goed, wetenschappelijk verantwoord, onderzoek laat doen naar de gevolgen van marktwerking in het openbaar vervoer.
De voortgangsrapportage die het provinciebestuur daar voor heeft laten maken noemt fractievoorzitter Fenna Vergeer “verhullend en niet analyserend”.
Vergeer is verder van mening dat burgers en de volksvertegenwoordigers buiten spel worden gezet, doordat niet duidelijk is wat met de klachten over het openbaar vervoer gedaan wordt.

Lees verder
30 januari 2002

Inkomenstoets en sollicitatieplicht bij wachtgelden provinciale statenleden

Er moet een inkomenstoets en sollicitatieplicht komen voor statenleden die wachtgeld ontvangen. De provinciale SP-fractie heeft dit al meerdere malen aan de orde gesteld. Woensdag, 30 januari, stond het onderwerp op verzoek van de SP-fractie weer ter discussie en ditmaal kreeg SP-statenlid Fenna Vergeer een positief antwoord van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Lees verder
28 januari 2002

Wie houdt het Groene Hart groen?

Over Westergouwe of de derde partiële streekplanherziening Oost

Ondanks het feit dat er voor de bouw op binnenstedelijke locaties tot 2010 in Gouda nog 490 woningen en in Waddinxveen nog 58 stuks resteren, wil Gouda het liefst zo snel mogelijk bouwen op de buitenlocatie Westergouwe. Steeds meer wordt er van het Groene Hart afgeknabbeld. Nu opnieuw met Westergouwe dat volgens het Rijk onder het ’restrictieve’ beleid valt.

Lees verder
23 januari 2002

Provincie vertilt zich aan annexatie-voorstel Den Haag

Opinieartikel geschreven door Dr. A. Kant en Drs. F. Vergeer-Mudde.
Agnes Kant is Tweede Kamerlid en Fenna Vergeer is Provinciale Statenlid voor de Socialistische Partij.

Geplaatst in het AD.
Info: Fenna Vergeer, tel 071-5311406

De provincie Zuid-Holland heeft zich met haar herindelingsplan ‘Ruimte voor Den Haag’ een taak op de hals gehaald zie zij niet aankan. Het plan rammelt aan alle kanten, de regionale samenwerking staat op het spel en het vertrouwen van de burgers in de wijsheid van de politici heeft een flinke deuk opgelopen.

Lees verder
23 januari 2002

Provincie Zuid-Holland heeft liever geen mening over Betuwelijn

Er mogen vandaag in de vergaderingen van de commissie milieu en verkeer van de Provincie Zuid-Holland geen vragen gesteld worden over het vernietigende rapport van de Algemene Rekenkamer over de Betuwelijn.
In Gelderland heeft gedeputeerde de Bondt na het verschijnen van het rapport in het openbaar laten weten, dat hij hoopt dat de Betuwelijn Gelderland bespaard zal blijven.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland staan geen discussie en zelfs geen vragen in de rondvraag toe.

Lees verder
22 januari 2002

Nieuwe vergunning Afvalberging Derde Merwedehaven onverantwoord

Hoe goed milieubeleid toch tot overlast kan leiden

Tussen Dordrecht en Sliedrecht ligt een afvalberging die zijn stank verspreid in een nabij gelegen woonwijk. Oorspronkelijk zou de stort in 2003 vol zijn en gesloten worden, tot opluchting van de woonwijk.
Pronk heeft echter de afgelopen jaren het storten met heffingen zodanig ontmoedigd, dat de kosten van de stort er nu pas in 2017 uitzijn. Op zich goed beleid, want verwerken is beter dan storten. Maar, het valt sterk te betwijfelen of de stank van de afvalberging ooit afdoende voorkomen kan worden. Dat blijkt uit het tussentijdse geuronderzoek van een onafhankelijk bureau.

Lees verder
9 januari 2002

R.D. Statenvragen over veetunnel

In het Rotterdams Dagblad stond het volgende artikel:
Het SP-statenlid Fenna Vergeer heeft gisteren Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland schriftelijke vragen gesteld over de illegale aanleg van een veetunnel onder de Rietdijk in Oostvoorne. Het statenlid wil van het dagelijks bestuur van de provincie weten wat die ervan vindt dat het gemeentebestuur van Westvoorne niet heeft ingegrepen toen dat al voor de kerstdagen van de aanleg op de hoogte was gesteld. Burgemeester en wethouders van Westvoorne zeggen dat niet te hebben willen doen omdat ze van de provincie hadden begrepen dat die van plan was op 8 januari, gisteren dus, een zogenaamde 'verklaring van geen bezwaar' af te geven. Waarom een bouwstop afkondigen als er later toch weer mee mag worden doorgegaan, redeneerde de gemeente.

Lees verder
24 december 2001

Verkoop bos Kranenhout openbaar of onderhands?

De SP in de Provinciale Staten van Zuid-Holland twijfelt of de verkoop van het Kranenhoutse bos er wel eerlijk aan toe is gegaan. De koper van het bos heeft instemming van het ministerie van LNV gekregen omdat hij een plan van aanpak indiende dat in opdracht van LNV zelf was gemaakt en deels betaald. Konden andere aspirant-kopers ook over dit plan beschikken?

Lees verder

Pagina's