h
15 november 1998

Kosten-batenanalyse van Provincie Zuid-Holland over Betuwelijn nodig

De SP-fractie vraagt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om de Betuwelijn te helpen afblazen. Het gaat om de vraag, wat is verstandiger, doorgaan of nu stoppen. Weliswaar gaat het kabinet daarover, maar het provinciebestuur is nauw betrokken bij de uitvoering van het project en weet in welk stadium het Zuid-Hollandse deel verkeert.

Lees verder
27 februari 1998

SP tegen motorbootvaart op Bernisse

SP-statenlid Fenna Vergeer heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd over de plannen voor het bouwen van een schutsluis in de Bernisse.
Door de aanleg van deze sluis zal er meer gemotoriseerd vaarverkeer de bernisse kunnen bereiken met extra verstoringen voor de omgeving tot gevolg.
De SP vraagt de gedeputeerde om de wens van de gemeente (die tegen is) te volgen en om dus af te zien van de bouw van de sluis.

Lees verder
19 december 1997

Stop geldverspilling subsidie Waterloopkundig laboratorium

Het waterloopkundig laboratorium krijgt van de provincie twee miljoen gulden als het niet verhuist naar Lelystad.
Eerder het had provinciebestuur juist bepaald dat het bedrijf geen directe steun mocht krijgen.
De SP heeft fel geprotesteerd tegen de ommezwaai van de provincie.
Statenlid Fenna Vergeer:

Lees verder
22 oktober 1997

Geen overheidssteun Waterloopkundig Laboratorium Delft

Het Waterloopkundig Laboratorium in Delft krijgt van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft 2 miljoen gulden op het erfpachtcontract. Hier is sprake van directe bedrijfssteun, dat heeft gedeputeerde Nolten (VVD) toegegeven op vragen van de SP-Statenfractie.

Lees verder
4 april 1997

SP wijst aanleg Tweede Maasvlakte af

Foto: SP Zuid-Holland / Fenna Vergeer

Fractievoorzitter Fenna Vergeer heeft vandaag in het debat in de Statencommissie aangegeven tegen de aanleg van de Tweede Maasvlakte te zijn.
Eerder stelde de SP al vraagtekens bij de economische baten in relatie tot de maatschappelijke kosten.

Lees verder
5 oktober 1996

Vragen over wachtgeld ex-statenleden

De Zuidhollandse SP-fractie vraagt aan het College van GS om gegevens te verstrekken over de inkomens van ex-statenleden die een wachtgelduitkering hebben aangevraagd. De SP wil op grond daarvan kunnen beoordelen, of er al dan niet sprake is van 'zelfverrijking ten koste van gemeenschapsgeld'.

Lees verder
24 april 1996

Hogere bijdrage bedrijfsleven ROM-Rijnmondproject nodig

De SP wil dat het bedrijfsleven meer gaat meebetalen aan het ROM-Rijnmondproject.
Van de 100 miljoen gulden draagt het bedrijfsleven slechts 25 miljoen bij. Na aftrek van de belasting blijft er ongeveer 16 miljoen gulden over. Na een forse verhoging van de OZB door de regiogemeenten is de belastingbetaler dus weer de klos.

Lees verder
16 februari 1996

SP bepleit sterker middenbestuur

Foto: SP / Fenna Vergeer

Tijdens het debat over het ingetrokken wetsvoorstel voor een stadsprovincie Rotterdam pleitte fractievoorzitter Fenna Vergeer voor een sterker middenbestuur om de problemen van de burgers in de grote steden aan te pakken.
De vorming van een stadsprovincie en het eventuele alternatief van gemeentelijke herindeling leidt tot hogere lasten voor de burgers, lost de problemen zoals werkloosheid en hoge woonlasten niet op en wordt door de burgers niet gewenst. Voor de burgers telt vooral dat het bestuur naar hen luistert en de sociale problemen aanpakt.

Lees verder
13 februari 1996

Stop met Openbaar Lichaam Haaglanden

Nu het wetsvoorstel voor een stadsprovincie Rotterdam door het kabinet is ingetrokken, wil de SP dat ook het Regionaal Openbaar Lichaam Haaglanden zichzelf opheft.

Lees verder
9 februari 1996

Gemeentelijke herindelingen geen oplossing

Bij de bespreking van de Startnotitie gemeentelijke herindelingen van het provinciebestuur liet de SP weten weinig in gemeentelijke herindelingen te zien.
Aan de hand van de doelen die via herindeling bereikt zouden kunnen worden liet fractievoorzitter Fenna Vergeer zien dat herindeling juist niet het goede middel is.

Lees verder

Pagina's