h
14 april 2002

Verzet tegen bebouwing Vlietland blijft groeien: 1500 bezwaarschriften

Het ontwerpbestemmingsplan dat bebouwing en een golfterrein in recreatiegebied Vlietland mogelijk maakt blijkt op steeds meer verzet te stuiten.
Toen de plannen in het voorjaar van 2000 voor het eerst gepresenteerd werden leverde dat al 1300 reacties op. In de zomer van dat jaar werden er door het actiecomité ’Vlietland niet voor de ballen’ 5000 handtekeningen opgehaald van recreanten in Vlietland.
Nu het ontwerpbestemmingsplan de afgelopen maand ter inzage heeft gelegen hebben nog eens ruim 1500 mensen bezwaar gemaakt.

Lees verder
14 april 2002

Vragen aan GS over uitvoering taken Openbaar Vervoer

In de 5e voortgangsrapportage uitvoering taken OV vermeldt het college dat de concessiegebieden Leidse regio en Drechtsteden respectievelijk per 2004 en 2006 onder de Provincie Zuid-Holland vallen.

De SP stelde de volgende schriftelijke vragen:

Lees verder
14 april 2002

Verschraling sociale functie OV door openbare aanbesteding

De klachten over het gehandicaptenvervoer en het schrappen van haltes en lijnen in de Leidse regio zijn het gevolg van de concurrentie die in het streekvervoer geïntroduceerd wordt. Dat zegt SP-statenlid Vergeer, die het Zuid-Hollandse college van Gedeputeerde Staten om opheldering vraagt.

Lees verder
14 april 2002

Leiden maakt met RijnGouweLijn historie of een historische blunder

De SP wil de gang van zaken rond de aanleg van de RijnGouweLijn met spoed op de agenda van de Provinciale-Statencommissie Verkeer en Vervoer zetten.

Tijdens de excursie van de statenleden afgelopen vrijdag in Leiden bleek, dat er veel speculaties, maar weinig feiten bestaan over loop van de rails door de historische binnenstad.
Het is aan Provinciale Staten om te bepalen of de sneltram door de Breestraat of over bestaand spoor gaat lopen.

Vrijdag bleek bij de excursie voor Provinciale Statenleden, dat de provincie die keus al wil laten maken voordat de exacte tekeningen voor de passage door de binnenstad klaar zijn. SP-statenlid en inwoner van Leiden, Fenna Vergeer, vindt dat onverantwoord en betwijfelt of er genoeg ruimte is. Ook moet de veiligheid voor fietsers en voetgangers vaststaan, voordat er een besluit genomen kan worden.

Lees verder
15 maart 2002

Actiecomités moeten ziekenhuiszorg op de agenda houden

Op bezoek bij de vaste Kamer Commissie voor Volksgezondheid, 14 maart 2002

Per bus vertrokken 13 leden van het comité Alphen moet EHBO met Spoed. Om 12.15 u vertrok de bus vanaf de locatie Rijnoord van het Rijnlandziekenhuis.

de lakens uitdelen
Om 13.30 uur begon de manifestatie waarbij op het Plein in Den Haag symbolisch lakens werden uitgespreid om duidelijk te maken wie nu de lakens in de Nederlandse zorg uitdeelt. Ons comité was zichtbaar aanwezig met spandoeken, protestborden en ballonnen. De vergadering in de Troelstrazaal was overbevolkt zodat een groot deel in de er naast gelegen Groen van Prinstererzaal plaats moest nemen.

Lees verder
13 maart 2002

Ceteco-affaire, hoe open je een bestuurlijke beerput?

Donderdag, 14 maart, is het boek van de ex-treasurer van Zuid-Holland, Karel Baarspul, Zilverpolder, verschenen. Deze maand wordt zijn zaak behandeld door de strafrechter.
Er wordt in het boek teruggeblikt op de Ceteco affaire die de kop kostte van Commisaris van de Koningin Leemhuis, het provinciebestuur een brevet van incompetentie verschafte en de kiezers in verbazing achterliet.

Lees verder
20 februari 2002

Groeien Leiden en Alphen aan elkaar?

regionale bouw

De provincie wil met de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek afspraken maken om te komen tot één regionale woningmarkt en één markt voor bedrijvenlocaties.
Dat vind de SP een goed plan, want onderlinge concurrentie tussen gemeenten over wie de meeste huizen en bedrijven binnen kan halen, leidt tot het onnodig opofferen van nu nog open weilanden.

Lees verder
13 februari 2002

SP: Analyse marktwerking openbaar vervoer nodig

De Statenfractie van de SP wil dat Gedeputeerde Staten goed, wetenschappelijk verantwoord, onderzoek laat doen naar de gevolgen van marktwerking in het openbaar vervoer.
De voortgangsrapportage die het provinciebestuur daar voor heeft laten maken noemt fractievoorzitter Fenna Vergeer “verhullend en niet analyserend”.
Vergeer is verder van mening dat burgers en de volksvertegenwoordigers buiten spel worden gezet, doordat niet duidelijk is wat met de klachten over het openbaar vervoer gedaan wordt.

Lees verder
30 januari 2002

Inkomenstoets en sollicitatieplicht bij wachtgelden provinciale statenleden

Er moet een inkomenstoets en sollicitatieplicht komen voor statenleden die wachtgeld ontvangen. De provinciale SP-fractie heeft dit al meerdere malen aan de orde gesteld. Woensdag, 30 januari, stond het onderwerp op verzoek van de SP-fractie weer ter discussie en ditmaal kreeg SP-statenlid Fenna Vergeer een positief antwoord van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Lees verder
28 januari 2002

Wie houdt het Groene Hart groen?

Over Westergouwe of de derde partiële streekplanherziening Oost

Ondanks het feit dat er voor de bouw op binnenstedelijke locaties tot 2010 in Gouda nog 490 woningen en in Waddinxveen nog 58 stuks resteren, wil Gouda het liefst zo snel mogelijk bouwen op de buitenlocatie Westergouwe. Steeds meer wordt er van het Groene Hart afgeknabbeld. Nu opnieuw met Westergouwe dat volgens het Rijk onder het ’restrictieve’ beleid valt.

Lees verder

Pagina's