h
14 oktober 2003

SP steunt ambtenaren met solidariteitsbetuiging en actieboeket

De SP fractie Zuid-Holland ondersteunt ambtenaren die op 14 oktober vanaf 12:15 in het Provinciehuis te Den Haag in verzet zijn tegen het kabinetsbeleid van Balkenende II. De Zuid-Hollandse SP fractie ondersteunt vandaag de werkonderbreking van onder andere provinciale ambtenaren. In een protestoptocht van Spuiplein, langs de ministeries, naar het SER gebouw loopt Statenlid Gooiker mee met de stoet.

Lees verder
28 september 2003

SP stelt vragen over lozen ongezuiverd rioolwater in de Noordzee.

Naar aanleiding van bezwaren van onder andere Stichting de Noordzee en de ANWB heeft SP statenlid Bart Vermeulen vragen gesteld aan gedeputeerde Staten (GS) over het lozen van ongezuiverd rioolwater.

Lees verder
22 september 2003

Statenfractie wil opheldering zwanenjacht.

Onlangs ontving de statenfractie meldingen van de jacht op knobbelzwanen in de Goudse gemeente. Gerard Harmes wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij zijn bekend met het feit dat de jacht op (knobbel)zwanen in de gemeente Gouda is toegestaan en er sprake is van een gedelegeerde jachtvergunning.

Lees verder
17 september 2003

Provincie kan discussie over spreiding vandaag oppakken

Op woensdag 17 september heeft Provinciale Staten het laatste woord over het uitgewerkte coalitieakkoord van Zuid-Holland. In dit debat zal de SP zich richten op het gebrek aan betaalbare woningen in de provincie en de koppeling maken met spreiding van kansarme -vaak allochtone- inwoners.
Gerard Harmes: “Naast de 30% sociale woningbouw die minimaal in de gehele provincie Zuid-Holland gerealiseerd moet worden zal er een eerlijker verdeling van de woonruimte moeten komen, om kansarme, vaak allochtone, medeburgers een goede kans op integratie te bieden. ”

Lees verder
9 september 2003

Alphense afdeling en provinciale fractie steunt actie bewoners Steekterweg voor 60 km snelheid

In de nacht van 7 op 8 september zijn door bewoners van de Steekterweg, in samenwerking met de afdeling en statenfractie van SP, ruim 160 verbodsborden met het getal 60 geplaatst. Dit betekende een verlaging maximumsnelheid van het N11 tracé (rijksstraatweg) van 80 naar 60 km, beter bekend als de Steekterweg.

Lees verder
9 september 2003

Sociale woningbouw vergeten, openbaar vervoer verder achteruit

Met geen woord reppen de gedeputeerden in het College Werk Programma (CWP) over de hoogste nood, nl het enorm tekort aan sociale woningbouw.
Voorrang is er voor de aanpak van bedrijventerreinen en de auto en openbaar vervoer. Dit tweesporenbeleid denkt kool en geit te sparen, maar leidt tot instandhouding van de achterstand van het openbaar vervoer.

Lees verder
18 augustus 2003

SP vraagt om spoelen veen in Groene Hart

Het inlaten van zout water door het Hoogheemraadschap Rijnland leidt tot schade aan landbouwgewassen, flora en fauna. De SP Statenfracties in de provincies Utrecht en Zuid-Holland stelden hierover vragen. Volgens Staatsbosbeheer zijn de waterschappen gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen van het inlaten van zout water en is gewezen op mogelijke oplossingen zoals het aanleggen van zoetwaterbekkens.

Lees verder
8 juli 2003

Stort van troost moet snel schoon

Bij een bezoek aan de `stort van Troost` op 4 juli bleek dat er nog steeds niet is begonnen met het saneren van deze gifbelt. In 2000 was bij de provincie al bekend dat er op deze stort sprake is van ´ernstige bodemverontreiniging´ en van ´urgentie´, waardoor vóór het jaar 2004 de stortplaats gesaneerd moest worden. SP statenlid Gooiker stelde schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten omdat van sanering nog steeds niks te zien is.

Lees verder
26 juni 2003

Geluid en stof bedreigen bewoners; GS moeten in plan W4 Leiderdorp ingrijpen

De gemeente Leiderdorp heeft al verschillende malen in het stof moeten bijten omdat bewoners verzet boden tegen bedreigingen die de leefbaarheid in het gebied tussen de A4 en Persant Snoepweg aantasten. Behalve wegen bevinden zich daar een woonwijk (Holtlant), een ziekenhuis, school, een medisch kinderdagverblijf en een verzorgingshuis.
Vorige maand stelde Gerard Harmes, fractievoorzitter van de SP-statenfractie, schriftelijke vragen. Harmes is allerminst tevreden met de antwoorden en stelde woensdag 25 juni Gedeputeerde Staten mondelinge vragen.
De statenfractie staat achter de bezwaren van de bewoners.

Lees verder
25 juni 2003

Gedachtenwisseling

Bij de Statenvergadering van juni 2003 vroeg de SP aandacht voor deelname aand e week van de vooruitgang door het indienen van een verzoek tot een ´gedachtenwisseling´ met het college. Hieronder het letterlijke verslag... GEDACHTEWISSELING OVER DE WEEK VAN DE VOORUITGANG

Lees verder

Pagina's