h

Cultuur en erfgoed

2 februari 2009

SP eist voor de derde keer ingrijpen van gedeputeerde staten om molenbiotoop Rijnenburgermolen

De gemeente Rijnwoude heeft ingestemd met aangepaste plannen van een projectontwikkelaar bij de Rijnenburgermolen. Daardoor komt de molenbiotoop wederom in gevaar, waardoor de molen niet goed kan functioneren. SP statenlid Harre van der Nat: “Het is te belachelijk voor woorden dat de gemeente Rijnwoude nu voor de derde keer onder de regels over de molenbiotoop denkt uit te komen. Ik vraag daarom aan gedeputeerde staten op de gemeente Rijnwoude terecht te wijzen.” Het is voor de derde keer dat de SP aan de bel trekt bij het provinciebestuur. De keren ervoor waren gedeputeerde staten het eens met de partij en hebben opgetreden. Van der Nat wenst weer actie: “Het kan toch niet zo zijn dat een projectontwikkelaar en een gemeente maar kunnen doen wat ze willen. De provincie Zuid-Holland is altijd duidelijk geweest op het gebied van de molenbiotoop van de Rijnenburgermolen: die mag niet verslechteren. Dit is een voorbeeld van hoe een gemeente zwicht voor een projectontwikkelaar, in plaats van de afspraken met de provincie na te komen.”

De SP is van mening dat er wel woningbouw mogelijk moet zijn op deze locatie, maar de huizen moeten dan diagonaal geplaatst worden. Op die manier vangt de molen meer wind.

Lees verder
3 november 2008

Rijnenburgermolen krijgt alsnog de ruimte

De SP-fractie in de Provinciale Staten is blij dat de gemeente Rijnwoude haar bouwplannen wijzigt bij de Rijnenburgermolen in Hazerswoude-Rijndijk, zodat de biotoop van de molen niet verslechtert. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP. SP-statenlid Harre van der Nat: “Eerder liet de gemeente weten zich niets van de provincie aan te zullen trekken. Nu past ze hun bouwplannen alsnog aan. Dat is een succes voor iedereen die de molen een warm hart toedraagt.” Momenteel staat er een verouderd bedrijfspand en waar de omgeving niet van opknapt volgens de SP. “Ik ben niet tegen de bouw van huizen op deze plek als er maar rekening gehouden wordt met de molen,” zegt Van der Nat. “Wanneer de huizen schuin achter elkaar worden gezet, komt de windvang van de Rijnenburgermolen niet verder in gevaar.”

Gedeputeerde Staten(GS) zijn met de SP van mening dat de regels om te bouwen voldoende ruimte moet bieden aan de molen, de zogenaamde molenbiotoop. GS zullen de gemeente Rijnwoude houden aan de afspraken, die gemaakt zijn om de molenbiotoop in bestemmingsplannen vast te leggen.

Lees verder
7 augustus 2008

provincie moet daad bij woord te voegen ter bescherming van Rijnenburgermolen

Rijnenburgermolen In maart gaf de SP fractie in Zuid-Holland aan dat de bouw van woningen nabij de Rijnenburgermolen in Rijnwoude een verslechtering zou betekenen voor de Molenbiotoop. Gedeputeerde Staten gaf toen aan het met de SP eens te zijn en beloofde in gesprek te gaan met de gemeente Rijnwoude. De SP heeft nu een tweede serie vragen gesteld naar aanleiding van uitlatingen van wethouder van Velzen dat de gemeente Rijnwoude zich niets aantrekt van de Provinciale kritiek. Nu ook de Provincie heeft laten doorschemeren geen verdere stappen te willen ondernemen is de maat voor de SP vol. Van der Nat (SP) “De manier van handelen van de Provincie en de uitlatingen van wethouder van Velzen zijn zeer grievend." Gedeputeerde Staten constateerde een verslechtering van de Molenbiotoop en concludeerde dat de gemeente met haar bouwplannen ingaat tegen provinciale regelgeving. "Het kan toch niet zo zijn dat er vervolgens niets meer gebeurd? Deze Provincie moet daad bij het woord voegen als het gaat om de situatie waarin de Rijnenburgermolen verkeerd”, aldus Van der Nat.

Het behoud van deze molen en van het Cultureel erfgoed in het algemeen staan volgens de SP ernstig op de tocht als wethouders en Provincie een dergelijk toneelstukje opvoeren. Van der Nat vind de kwestie ook vooral treurig omdat juist het molenbeleid het paradepaardje is van deze Provincie.

Lees verder
22 juni 2008

Vergunning voor bouw bij Rijnenburgermolen niet volgens regels

De vergunning voor de bouw van 4 woningen naast de Rijnenburgermolen in de gemeente Rijnwoude is niet volgens de regels verleend. Dit antwoordt Gedeputeerde Staten (GS) op vragen van de SP-statenfractie. De SP had vragen gesteld omdat de geplande bouw van vier woningen de molenbiotoop van de Rijnenburgermolen zou bedreigen. Statenlid Maassen is erg tevreden over de antwoorden van GS. “Een molenbiotoop moet er voor zorgen dat een molen kan blijven draaien. Als de molenbiotoop verslechterd, komt de sloop van zo’n molen dichterbij. Daarom zijn er strenge regels voor het bouwen in een molenbiotoop. Die regels zijn bij het verstrekken van deze vergunning niet juist toegepast. De provincie tikt de gemeente Rijnwoude terecht op de vingers.”

Maassen spreekt zijn vertrouwen uit in het verdere verloop. “De provincie schrijft dat de regels zijn overtreden, en dat ze de gemeente hierop zullen aanspreken. Ik ga er vanuit dat ze de regels strikt zullen handhaven. 2007 Was het nationale jaar van de molen, Zuid-Holland heeft toen veel aandacht aan molens besteed. Ik neem aan dat ook in 2008 de molens nog wat aandacht krijgen.”

Overigens is de Rijnenburgermolen slecht onderhouden, en al enkele jaren buiten gebruik. Voor de SP geen reden om de molen af te schrijven. “Als de molenbiotoop nu wordt geschonden, komt de Rijnenburgermolen nooit meer in bedrijf”, zo stelt Maassen. “Daarom zijn wij ook erg tevreden met de toezegging van GS om met de gemeente Rijnwoude, de Zuidhollandse molenstichting en de stichting Rijnenburgermolen om de tafel te gaan zitten om snel tot restauratie over te gaan.”

Lees verder
19 maart 2008

SP wil bibliobus kleine kernen behouden

De SPfractie heeft in een commissievergadering van 19 maart vragen gesteld over de aangekondigde verdwijning van de bibliobussen en de strandbibliotheek. In diverse gemeenten is er verontwaardigd gereageerd op het besluit van Gedeputeerde Staten om de bibliobus te stoppen.Statenlid Harre van der Nat (SP): "Dit is zo'n voorbeeld van hoe de provincie taken aan het afstoten is, zonder dat er gekeken wordt naar een alternatief of andere oplossing." In het coalitieakkoord is door PvdA, CDA, VVD en Christenunie/SGP afgesproken dat zij vanaf 1 janauri 2009 gaan stoppen met de bibliobus. De bibliotheek is volgens de SP een basisvoorziening die er voor iedereen en dus ook in de kleine kernen behoort te zijn. De bibliobus is een goed middel om mensen te bereiken.

Van der Nat: "De strandbibliotheek staat ook op de tocht. Terwijl uit onderzoek van de provincie zélf blijkt dat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Badgasten zullen het zeker gaan missen." . De SP heeft GS opgeroepen om actie te ondernemen en snel in gesprek te gaan met gemeenten en Probiblio om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Van der Nat wil bestuurders van de gemeenten, die gebruik maken van de bibliobus of de strandbibliotheek, oproepen om snel actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat deze voorziening niet verloren gaat. "Laat de gemeenten dan in ieder geval de verantwoording nemen, nu de provincie de bezoekers laat vallen."

Lees verder
27 februari 2008

Rijnenburgermolen moet snel weer draaien

De bouw van vier woningen nabij de Rijnenburgermolen in Hazerswoude-Rijndijk zorgt voor een verslechtering van de molenbiotoop. Dat stelt SP statenlid Harre van der Nat naar aanleiding van het rapport van onderzoeksbureau Peutz dat de gemeente Rijnwoude heeft laten opstellen. De gemeente heeft deze huizen opgenomen in een bestemmingsplan voor het gebied. De windvang van de Rijnenburgermolen wordt hierdoor bedreigd. Van der Nat wil weten welke maatregelen Gedeputeerde Staten gaat nemen tegen de gemeente nu blijkt dat het bestemmingsplan een verslechtering voor de molenbiotoop betekent. De provincie ziet toe op de handhaving van de molenbiotoop in Zuid-Holland.

Verder verkeert de molen in slechte staat vanwege achterstallig onderhoud en kan al jaren niet draaien.
De molen is echter verantwoordelijk voor het rondpompen van vers water in een aantal waterwegen in de aangrenzende wijk. Naast de cultuurhistorische waarde van de Rijnenburgermolen is deze molen ook erg belangrijk voor een schone waterhuishouding.

Van der Nat: “Het is een slechte zaak dat de Rijnenburgermolen al enkele jaren stil staat. Ik wil dus weten of de provincie bereid is om op korte termijn samen met de gemeente Rijnwoude, de Zuid-Hollandse Molenstichting en de Stichting Rijnenburgermolen in oprichting tot een oplossing te komen. Deze molen moet snel weer draaien.”

Lees verder
13 september 2007

Werkbezoek Fort Wierickerschans

Deze week werd het opknappen van Fort Wierickerschans in de commissie Samenleving besproken. Daarbij ging het over het toekennen van een subsidie aan Fort Wierickerschans. In het kader van die besluitvorming heeft het SP fractielid Harre van der Nat een bezoek gebracht aan het Fort nabij Bodegraven. “De SP vindt het belangrijk het Fort in een goede staat behouden blijft. Daarnaast heb ik een persoonlijke interesse in ons culturele erfgoed.” Fort Wierickeschans heeft een grondige opknapbeurt nodig. Zo vindt ook Menno Loohuizen, medewerker van Staatsbosbeheer. Op het gebied van de bereikbaarheid van het Fort valt nog veel te verbeteren. SP-statenlid Harre van der Nat heeft voorstellen hiervoor geopperd aan Gedeputeerde Staten.
Van der Nat heeft daarover in de commissie aan gedeputeerde Martin Huls een aantal vragen gesteld. Er is namelijk geen openbare vervoerverbinding naar het Fort. Het voorstel van de SP om een busverbinding te realiseren tussen de stations van Bodegraven en Woerden met tussenstops nabij Fort Wierickerschans en het dorp Nieuwerbrug werd niet direct overgenomen. Huls erkende wel dat het Fort inderdaad op het gebied van bereikbaarheid verbeterd kan worden. Een pont over de Oude Rijn wordt nu overwogen. Aan de andere kant van het water rijdt namelijk wel een bus. De aanleg van een extra halte op deze lijn is makkelijk te realiseren. In het Fort is ook het Groene Hart Centrum geplaatst. “Dit centrum zou door de provincie en de gemeenten Bodegraven en Woerden meer kunnen worden gepromoot,” aldus Van der Nat.

De SP is van mening dat het Fort Wierickerschans van groot belang is voor het besef van ons culturele erfgoed en de gebouwen zijn nodig aan restauratie toe. Om deze redenen gaat de SP akkoord met het verlenen van de subsidie van ruim 1 miljoen euro. Een meerderheid van de partijen in de commissie stemde in.

 

Lees verder
4 juli 2007

SP vreest dat de Jeugdtheaterschool Leiden van toneel verdwijnt door provinciale subsidie

In Leiden zijn twee aanbieders van jeugdtheaterlessen: de Jeugdtheaterschool Leiden (JTS) en het Jeugdtheaterhuis. De JTS is een lokale instelling en het jeugdtheaterhuis wordt gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland. De SP vreest voor de mogelijkheid dat de JTS van het toneel zal verdwijnen door de subsidie van het Jeugdtheaterhuis. De SP is blij dat de provincie zich inspant voor jeugdtheater en vindt dat gemeenten dit ook moeten doen. "Maar wij vinden het onwenselijk wanneer een provinciale organisatie op de plaats gaat zitten van een lokale instelling. De provinciale instelling kan beter eerst naar gemeenten waar nog geen lokale jeugdtheaterschool is," zegt Harre van der Nat, statenlid voor de SP. "Misschien dat in de toekomst blijkt dat de twee jeugdtheaterscholen elkaar kunnen versterken en aanvullen, dat hopen we. Maar eerst stellen we schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten hierover. We willen weten waarom dit zomaar mogelijk is en wat eraan te doen valt. Het is belangrijk om in de toekomst dergelijke ongelijke situaties te voorkomen."

De JTS is 25 jaar actief in Leiden met lessen en voorstellingen. Sinds kort is op uitnodiging van het Volkshuis (centrum voor cursussen op het gebied van o.a.cultuur) het Jeugdtheaterhuis uitgenodigd om in Leiden theaterlessen voor de jeugd te komen verzorgen. Eerder was gebleken dat een samenwerking tussen JTS en het Volkshuis niet mogelijk bleek, wegens te grote verschillen. Ook de JTS en het Jeugdtheaterhuis willen niet samengaan. "De kans bestaat dat het Jeugdtheaterhuis de lokale JTS weg zal drukken. Er is namelijk in de gemeente Leiden niet genoeg geld om beide instellingen te subsidiëren. Aan de andere kant kun je het ook niet maken om het Jeugdtheaterhuis na één seizoen op straat te zetten. De gemeenteraad zal met een oplossing komen voor alleen komend theaterseizoen. Maar hoe moet het de jaren daarna?" vraagt Van der Nat, statenlid voor de SP. "Het kan toch niet zo zijn dat, doordat de Provincie de aanbieder van de ene Jeugdtheaterinstelling een subsidie geeft, daarmee een andere, lokale instelling overbodig wordt gemaakt!"

Lees verder
5 augustus 2002

Bescherm molenbiotoop Spijkenisse

Statenlid Erik van der Burgh van de SP wil duidelijkheid over de bouwplannen in de molenbiotoop in Spijkenisse.
De gemeente wil een theater bouwen in de buurt van de molen ‘Nooit Gedacht’. Die molen krijgt daardoor echter minder wind, waardoor de molen hinder ondervindt bij het blijven draaien.

Voor het instandhouden van monumenten zoals molens is het van belang dat ze kunnen blijven functioneren. De SP hecht daarom sterk aan de instandhouding van molenbiotopen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier