h

Economie

16 augustus 2006

werkbezoek binnenvisserij

Binnenhalen van de fuiken
Op dinsdag 15 augustus stapten SP statenlid Bart Vermeulen en fractiemedewerker Ap de Wit om 03,00 uur aan boord bij beroepsvisser Wilkin den Boer om een dag te kijken en te spreken over de beroepsvisserij in Zuid-Holland. Wilkin is beroepsvisser op de benedenrivieren en in de beheersgebieden van alle (vier) waterschappen in Zuidholland. Daarnaast is hij actief in een aantal visstandbeheercommissies en ook in de overkoepelende “Combinatie van beroepsvissers”, als vice-voorzitter. Gelukkig was het droog bij de afvaart van het spartaans uitziend schip van globaal 4 x 10 meter. Vanuit de Bakkerskil te Krimpen aan den IJssel werd koers gezet naar de Lek waar tot Schoonhoven een groot aantal zogenaamde schietfuiken werden opgehaald. De vangst bestond voornamelijk uit paling en enige snoekbaarzen. Alle ondermaatse snoekbaars en andere vissoorten zoals voorn, brasem, baars en roofblei werden direct weer teruggezet. Opvallend was dat er ook heel veel rommel in de fuiken zat, variërend van koffiebekers, chipszakken, sloopijzer tot bladeren, takken en rijshout. Tussen het ophalen en weer uitzetten van de fuiken was er genoeg tijd om over het belang, de bedreigingen en de kansen van beroepsvisserij te spreken.

schoonspuiten van de fuiken

Wilkin vertelde dat er in het benedenriviergebied 14 beroepsvissers actief zijn. Desondanks is er geen sprake van overbevissing want de vangsten blijven al jaren goed. Het is zelfs zo dat tijdens perioden met veel neerslag – als de Haringvlietsluizen openstaan – veel snoekbaars naar zee wordt gespoeld die door de zeevisserij, via de visafslagen, verkocht worden. In tegenstelling tot de algemene trend in Nederland lijkt ook de aalstand in de rivieren niet af te nemen. Alle beroepsvisserijbedrijven in het rivierengebied kunnen een goede boterham verdienen en de vooruitzichten daarop blijven goed. Op de overige wateren van Zuidholand zijn nog eens ca. 10 beroepsvissers actief. Hier zijn de vooruitzichten echter een stuk minder. Een aantal van die bedrijven is te klein om te overleven. De inkomsten nemen af omdat de aalstand daar sterk is afgenomen. Daarbij neemt, door de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water, de voedselrijkdom van veel watersystemen af – het water wordt daardoor helderder – waardoor de hoeveelheid vis afneemt. Vooral de snoekbaars – een culinair aantrekkelijke vis waarvoor een hoge prijs wordt betaald – neemt sterk af en zal nog verder afnemen. Aalscholvers, vandalisme en diefstal van fuiken zetten de bedrijfsresultaten verder onder druk.

Het belang van de beroepsvisserij is veel groter dan sec de opbrengsten van de vangsten (besomming) De waarde van; toeleveringen van netten/schepen, waardetoevoeging zoals fileren/palingroken, cultuurhistorische waarde, uitgifte vergunningen t.b.v. de sportvisserij, toerisme (ijsselmeer, palingrokerijen) beheervisserij en visstandbemonsteringen bedraagt waarschijnlijk een veelvoud van de totale besomming. Vooral beheervisserij en visstandbemonsteringen vormen belangrijke kansen voor de beroepsvisserij. De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht de waterschappen namelijk om de kwaliteit van het oppervlaktewater mede op basis van de visstand te beoordelen. In 2015 moeten de wateren in een goede ecologische toestand gebracht zijn en dit vraagt om beheer en regelmatig terugkerende bemonsteringen. Ook deelname aan visstandbeheercommissies, advisering van waterschappen t.a.v. beheer/bemonsteren, samenwerken met sportvisserij organisaties en wellicht het ontwikkelen van “blauwe diensten”, analoog aan de groende diensten die boeren nu al verrichten, bieden aanvullende kansen op verbetering van bedrijfsresultaten en maatschappelijke acceptatie.

Rond 14.30 uur stapten Vermeulen en de Wit weer op de steiger. De dag gaf een goede indruk van de beroepsvisserij op de rivieren, de daarmee gemoeide investeringen, risico’s en lichamelijke inspanning, de relevante wetgeving/beleid en de positie en mogelijkheden van de binnenvissector.

Tijdens een volgend werkbezoek zal de SP fractie een beroepsvisser – die veel kleinschaliger in de Haarlemmermeerpolder vist – bezoeken.

Lees verder
23 augustus 2002

Aanbestedingspraktijk vraagt om eigen enquêteonderzoek

De Statenfractie bepleit een provinciale parlementaire enquête.
Die zou zich moeten richten op het aanbestedingsbeleid van de provincie, en daarbij verder moeten gaan waar een onlangs afgesloten onderzoek van Arthur Anders Accountants ophoudt.

Statenlid Edith Kuitert: ‘Op het provinciehuis wordt al gesproken van Ceteco-2, een verwijzing naar het bankierschandaal dat de provincie tientallen miljoenen kostte.

Lees verder
30 september 2001

Leidse werkgelegenheid: Oegstgeest en vliegveld Valkenburg kunnen uitkomst bieden

Door het wegvallen van de Oostvlietpolder als bedrijventerrein na de uitspraak van de Raad van State moet Leiden inzetten op beschikbare terreinen in Oegstgeest en op vliegveld Valkenburg.

Lees verder
19 december 1997

Stop geldverspilling subsidie Waterloopkundig laboratorium

Het waterloopkundig laboratorium krijgt van de provincie twee miljoen gulden als het niet verhuist naar Lelystad.
Eerder het had provinciebestuur juist bepaald dat het bedrijf geen directe steun mocht krijgen.
De SP heeft fel geprotesteerd tegen de ommezwaai van de provincie.
Statenlid Fenna Vergeer:

Lees verder
22 oktober 1997

Geen overheidssteun Waterloopkundig Laboratorium Delft

Het Waterloopkundig Laboratorium in Delft krijgt van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft 2 miljoen gulden op het erfpachtcontract. Hier is sprake van directe bedrijfssteun, dat heeft gedeputeerde Nolten (VVD) toegegeven op vragen van de SP-Statenfractie.

Lees verder
4 april 1997

SP wijst aanleg Tweede Maasvlakte af

Foto: SP Zuid-Holland / Fenna Vergeer

Fractievoorzitter Fenna Vergeer heeft vandaag in het debat in de Statencommissie aangegeven tegen de aanleg van de Tweede Maasvlakte te zijn.
Eerder stelde de SP al vraagtekens bij de economische baten in relatie tot de maatschappelijke kosten.

Lees verder
24 april 1996

Hogere bijdrage bedrijfsleven ROM-Rijnmondproject nodig

De SP wil dat het bedrijfsleven meer gaat meebetalen aan het ROM-Rijnmondproject.
Van de 100 miljoen gulden draagt het bedrijfsleven slechts 25 miljoen bij. Na aftrek van de belasting blijft er ongeveer 16 miljoen gulden over. Na een forse verhoging van de OZB door de regiogemeenten is de belastingbetaler dus weer de klos.

Lees verder
12 januari 1996

Vraagtekens bij aanleg Tweede Maasvlakte

In een debat over de aanleg van de Tweede Maasvlakte plaatste de SP-Statenfractie vraagtekens bij de argumenten voor de aanleg ervan.
Naar de mening van de SP worden de voordelen overdreven en de nadelen onderschat.

Lees verder
14 september 1995

Nog geen steun SP voor Ontwikkelingsfonds bedrijfsterreinen

De Statenfractie van de SP is nog niet overtuigd van de opzet van het nieuwe Ontwikkelingsfonds bedrijfsterreinen van de Provincie.
Statenlid Fenna Vergeer: “Het is naar de mening van de SP een goede zaak dat de provincie zich in wil zetten voor regionale ontwikkeling van bedrijfsterreinen, maar er zijn toch wel wat vraagtekens te plaatsen bij het instellen van het fonds.”

Lees verder
19 juni 1995

Gedeputeerde onjuist geïnformeerd in Software Support-zaak?

De Statenfractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan de gedeputeerde van economische zaken, dhr J. Nolten (VVD). De SP vraagt of hij juist geïnformeerd is door de Haagse wethouder V.d Laar en welke informatie bij bij de Leidse wethouder Walenkamp heeft ingewonnen over de gang van zaken rond de cash-subsidie voor het Amerikaanse bedrijf Software Support.

Lees verder

Pagina's

U bent hier