h

Ruimtelijke ordening

De provincie is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid in hoofdlijnen, en probeert hier regie op te voeren. In de Provinciale Structuurvisie is vastgelegd wat waar wel en niet mag. Deze structuurvisie wordt jaarlijks herzien. 

25 april 2012

Steun voor realisatie 720 Mwatt windenergie

Tijdens de Statenvergadering van vandaag heeft de SP-fractie haar steun uitgesproken aan de realisering van 720 Mwatt windenergie in de provincie Zuid-Holland.
Voor de SP is het van groot belang dat de energievoorziening de komende decennia zo veel mogelijk met hernieuwbare energiebronnen gaat worden opgewekt, aangezien de fossiele energiebronnen uitgeput zullen raken en fossiele energie nadelen heeft voor het milieu.

Bij de plaatsing van windmolens is ook een landschappelijke inpassing van belang. In het verkiezingsprogramma staat dat de SP terughoudend wil zijn met windmolens langs de nationale landschappen. De voorkeur van de partij gaat dan ook uit naar windmolenparken op zee en in industriegebieden, waaronder het Rotterdamse Havengebied.

Om echter aan de met het rijk afgesproken energieopwekking van 720 Mwatt te voldoen steunde de SP enkele locaties aan de randen van de Hoekse Waard en het Groene Hart. Deze locaties zijn noodzakelijk om de windenergieopgave te halen.

De locaties bij Sliedrecht, Alphen aan den Rijn en 1 in de Hoekse Waard konden vanwege de landschappelijke aantasting niet op steun van de SP rekenen.
De overige locaties maken de realisering van 720 Mwatt windenergie ruimschoots mogelijk, al zal daar wellicht ook nog een aantal locaties door onvoorziene omstandigheden gaan afvallen.

De SP kon steun verlenen aan de windmolenlocatie bij het geplande bedrijventerrein Gorinchem-Noord onder de voorwaarde dat er alleen windmolens komen als het bedrijventerrein er komt.

Wat de SP betreft blijft het niet bij windenergie alleen en zal er de komende jaren ook meer werk gemaakt moeten worden van energiewinning uit aardwarmte en zonne-energie.

Lees verder
22 februari 2011

SP-lijsttrekker trapt leegstandactie af in Capelle

Foto: SP / Van der Nat en Pahladsing leegstandsactie

De SP voert de hele week op veel plaatsen in Zuid-Holland actie tegen de leegstand in de provincie. Veel bedrijven en kantoren staan leeg. In heel Nederland staat inmiddels ruim 7 miljoen vierkante meter aan kantoorpanden leeg. Vier gemeenten in Zuid-Holland staan in de top 10 van gemeenten met de meeste leegstaande kantoorpanden.Wat de SP betreft komt er snel een einde aan deze ruimteverspilling.

Lees verder
9 januari 2004

Chalets aan de Maas past mogelijk niet in ruimtelijk plan

Uit de antwoorden van het Zuid-Hollandse college op vragen van GroenLinks en SP, over chalets aan de Oude Maas bij Barendrecht, blijkt iets opmerkelijks.... De plannen voor het volbouwen van een recreatiegebied met dure chalets aan de Oude Maas bij Barendrecht passen mogelijk niet in het provinciaal ruimtelijk beleid, schrijft de provincie.

Lees verder
18 december 2003

Westlandse Zoom is visie op rijk wonen

Provinciale Staten, behalve de fractie SP, hebben vandaag ingestemd met het convenant Westlandse Zoom. De SP heeft vandaag weer aandacht gevraagd voor betaalbare woningen, waaraan in dit gebied een groot tekort is. Ouderen moeten heel lang wachten op een woning, jongeren komen ook niet aan een woning en wijken uit naar grotere steden. We betreuren het dat in dit convenant geen letter besteed is aan goedkopere huur- of koopwoningen.

Lees verder
19 november 2003

Schriftelijke vragen over bouw van chalets in Barendrecht

 

Jolanda Gooiker (SP) en Crista Vonkeman (GroenLinks) hebben aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland schriftelijke vragen gesteld over de te bouwen semi-permanente recreatiechalets in het Integraal Plan Rivierenpark aan de Oude Maas te Barendrecht.

Lees verder
14 april 2002

Verzet tegen bebouwing Vlietland blijft groeien: 1500 bezwaarschriften

Het ontwerpbestemmingsplan dat bebouwing en een golfterrein in recreatiegebied Vlietland mogelijk maakt blijkt op steeds meer verzet te stuiten.
Toen de plannen in het voorjaar van 2000 voor het eerst gepresenteerd werden leverde dat al 1300 reacties op. In de zomer van dat jaar werden er door het actiecomité ’Vlietland niet voor de ballen’ 5000 handtekeningen opgehaald van recreanten in Vlietland.
Nu het ontwerpbestemmingsplan de afgelopen maand ter inzage heeft gelegen hebben nog eens ruim 1500 mensen bezwaar gemaakt.

Lees verder
20 februari 2002

Groeien Leiden en Alphen aan elkaar?

regionale bouw

De provincie wil met de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek afspraken maken om te komen tot één regionale woningmarkt en één markt voor bedrijvenlocaties.
Dat vind de SP een goed plan, want onderlinge concurrentie tussen gemeenten over wie de meeste huizen en bedrijven binnen kan halen, leidt tot het onnodig opofferen van nu nog open weilanden.

Lees verder
24 december 2001

Verkoop bos Kranenhout openbaar of onderhands?

De SP in de Provinciale Staten van Zuid-Holland twijfelt of de verkoop van het Kranenhoutse bos er wel eerlijk aan toe is gegaan. De koper van het bos heeft instemming van het ministerie van LNV gekregen omdat hij een plan van aanpak indiende dat in opdracht van LNV zelf was gemaakt en deels betaald. Konden andere aspirant-kopers ook over dit plan beschikken?

Lees verder
16 november 2001

Nieuwe landgoederen in het Groene Hart

De Provincie wil villa’s bouwen in het Westland. Het kan nog luxer: nieuwe landgoederen aanleggen in het Groene Hart. De Provincie is daar voorstander van.

Lees verder

Pagina's

U bent hier