h

Nieuws, juni 2008

30 juni 2008

Shell Pernis moet uitstoot zwaveldioxide drastisch reduceren

Affakkelen

SP-statenlid Wiel Senden heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland gevraagd waarom de vergunningsituatie bij Shell Raffinaderij Nederland te Pernis in strijd is met de Wet milieubeheer. Volgens deze wet had de vergunning vanaf oktober 2007 aangepast moeten worden met de eis dat Shell de zogenaamde Best Beschikbare Technieken moet inzetten. Met deze technieken kan een drastische vermindering van de zwaveldioxide-uitstoot worden bereikt van ongeveer 5000 naar 1000 ton per jaar. De fakkelgascompressor, waarmee fakkelgas weer nuttig in het eigen productieproces wordt ingezet is in 2006 buiten werking gesteld. Daarmee wordt de fakkel van de Shell eigenlijk een regulier onderdeel van de bedrijfsvoering in plaats van een noodvoorziening. Mede hierdoor was de uitstoot van zwaveldioxide in 2006 beduidend hoger dan in de jaren daarvoor.

Lees verder
27 juni 2008

SP: Meer inzet op jeugdzorg, de eigen organisatie, betaalbare woningen en leefbaarheid voor kleine kernen in meerjarenbegroting.

Afgelopen woensdag hielden Provinciale Staten algemene beschouwingen over de kaders voor de meerjarenbegroting tot 2012. SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen had andere verplichtingen en dus werd hij vervangen door Eva de Bakker. Lees hier de volledige bijdrage van de SP. Ten eerste vroeg de SP meer inzet in de jeugdzorg. De wachtlijsten die nog altijd bestaan, de bureaucratie, kinderen die interecht in een jeugdgevangenis zitten, loverboys en hun slachtoffers, zijn slechts enkel voorbeelden van maatschappelijke problemen die de SP signaleert. Kijk voor meer informatie over de inzet op jeugdzorg hier.

Lees verder
27 juni 2008

Noodplan voor kinderen, die onterecht in een gevangenis zitten, moet er komen!

Harreveld

Zoals eerder aangekondigd heeft de SP statenfractie gepleit een noodplan op te stellen, om te zorgen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het opsluiten van kinderen in een jeugdgevangenis, die geen strafbare feiten hebben gepleegd. Momenteel is er een overgangsregeling van kracht daarover zegt statenlid Eva de Bakker: “Het moet afgelopen zijn met deze praktijken. Het herstel van de kinderen wordt er slechter van in plaats van beter, we moeten zorg bieden in plaats van een gevangenisregime! De provincie mag niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid voor onze minderjarige inwoners!” De SP diende een motie in die Gedeputeerde Staten (GS) opriep om een noodplan op te stellen. GS deden de motie af met één zin: “Wij hebben geen behoefte aan nog een plan.” Dit tot teleurstelling van de SP. Eva de Bakker reageerde als volgt: “Het is ongelooflijk dat GS de motie met één zin afdoen. Wij signaleren ernstige maatschappelijke problemen, die dit college blijkbaar niet serieus neemt. Dat is heel erg voor al die kinderen, én hun familie en vrienden, die onterecht worden onderworpen aan een gevangenisregime!”

Lees verder
26 juni 2008

SP kamerlid Roemer: geen cent naar Rijnlandroute

SP-Kamerlid Emile Roemer heeft vandaag verkeersminister Eurlings gevraagd geen cent in de ontwikkeling van de Rijnlandroute en de Rijn-Gouwe-Lijn te steken tot men een manier verzint om recht te doen aan de wil van het Leidse Volk . Het totaalpakket, waar de provincie Zuid-Holland geld voor vraagt van de minister, omvat onder andere de tram door het centrum van Leiden, ondanks dat 69% van de bewoners van Leiden nee heeft gezegd. Op deze manier zou hij Leiden bij wijze van spreke opnieuw kunnen ontzetten. In niet mis te verstane bewoordingen sprak Roemer zijn afschuw uit over de bestuurlijke blindheid van de provincie Zuid-Holland, waarin hij refereerde aan het Beleg van Leiden: “Deze minister heeft een unieke kans die slechts weinige ministers van Verkeer gegeven zal zijn. Zonder dat hij minister van Defensie, Buitenlandse Zaken of Ontwikkelingssamenwerking is, kan hij een volk in verdrukking te hulp schieten. Een volk wiens democratische stem gesmoord is door een totalitair regime. Daarom minister, treed in de voeten van de watergeuzen en Prins Willem van Oranje. Ontzet Leiden opnieuw, 434 jaar na dato!”

Vanwege het voornemen om het totaalpakket aan investeringen aan het Rijk aan te bieden, kan minister Eurlings nu eisen stellen hieraan. Dat betekent voor de SP dat er geluisterd moet worden naar de bevolking van Leiden en nu fatsoenlijk gekeken moet worden of de Rijnlandroute wel nodig is, tot die tijd mag er geen cent aan Rijksgeld naar de plannen van de provincie.

“U heeft de unieke kans om te bewijzen dat niet alle CDA’ers lak hebben aan de wil van het volk. Stop de Gedeputeerde Staten, die denken dat zij – ondanks een referendum – beter denken te weten wat de bewoners van Leiden willen, dan de bewoners zelf”, zo sprak Roemer tegen de minister.

Lees verder
26 juni 2008

SP pleit voor overgangsregeling bij nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening

Het voorstel van Gedeputeerde Staten om tot 1 januari 2009 'te kijken hoe het gaat' doet volgens de SP geen recht aan de inhoud die we als provincie willen geven aan het omgaan met de ruimte in Zuid-Holland. Het gaat hier om het beleid in de overgangsperiode na de invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (1 juli 2008) tot aan het vaststellen van de Provinciale Structuur Visie (eind 2009). Tijdens een debat tussen SP statenlid Frank Johan Hoogendam en Gedeputeerde Koop deed de Gedeputeerde de toezegging om het inzetten van het instrument verordening niet uit te sluiten voor de datum van 1 januari 2009. "De grote winst zit in het feit dat gemeenten via een Provinciale verordening rekening moeten houden met de Provinciale belangen en deze in hun bestemmingsplannen moeten verwerken", aldus Frank Johan Hoogendam.

Lees verder
25 juni 2008

Schimmige besluitvorming RGL-Oost

“Het is volstrekt onduidelijk waarop gedeputeerde Koop haar stelling baseert om geen Milieu Effect Rapportage op te stellen voor de RijnGouweLijn-oost,” stelt statenlid Erik Maassen (SP). In de bespreking van het streekplan West, waarin de aanleg van de RijnGouweLijn op de Breestraat werd besproken, kon Koop (CDA) niet aangeven waarom de provincie vindt dat er geen Milieu Effect Rapportage (MER) hoeft te worden opgesteld voor de RGL-Oost. De statenfracties van D66 en de SP hadden al eerder in mondelinge en schriftelijke vragen gevraagd naar deze MER-plicht. Gedeputeerde Koop had hierop geantwoord dat de provincie geen MER-plicht had, en had dit oordeel gebaseerd op een advies van de commissie MER. Nu blijkt dat dit advies alleen een korte weergave was van een eerder standpunt van de provincie. Maassen vindt dat de staten onjuist zijn ingelicht. “Gedeputeerde Staten houden vol dat ze alle informatie hebben gegeven, maar kunnen geen andere bronnen laten zien. Hierdoor zijn de staten niet voldoende ingelicht. Dit is een politieke doodzonde.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier