h

Nieuws uit 2004

19 december 2004

SP verontrust over sloop Babberspolder Vlaardingen

Het SP Statenlid Peter Romijn heeft vragen gesteld over de sloopprocedure voor de Vlaardingse wijk Babberspolder. In die wijk zullen 1100 goedkope huurwoningen gesloopt worden. Romijn: “Er zijn vermoedens dat de gemeente Vlaardingen deze sloop niet helemaal volgens het boekje doet. Dat is voor mij een goede aanleiding om vraagtekens bij die sloop te zetten.” Voordat een wijk gesloopt moet worden, moet de gemeente aan een aantal verplichtingen voldoen. Onder andere moet er een inspraakmogelijkheid voor burgers zijn en moeten de plannen getoetst worden door de Gedeputeerde Staten. In de vragen verzoekt Romijn opheldering over de stappen die de gemeente heeft ondernomen. “Als blijkt dat de overheden hier hebben liggen slapen, zullen we zeker overgaan tot actie!”

Lees verder
17 december 2004

Dagelijks bestuur provincie misleidde volksvertegenwoordiging over zomerhuisjes in Noordwijk

Opnieuw heeft het statenlid Gerard Harmes schriftelijke vragen gesteld over het omzetten door de gemeente Noordwijk van agrarische grond (bollengrond) naar zomerhuisjes. Twee jaar geleden (28 november 2002) stelde Gerard ook vragen, maar er blijven nog veel vragen onbeantwoord.
Uit dossieronderzoek van provincie en gemeente Noordwijk is bekend geworden dat Gedeputeerde Staten (GS) de Provinciale Staten (PS) met een kluitje het riet in wilde sturen. Het gaat om een terrein van ongeveer 3 hectare op de hoek Kraaierslaan /Duindamseweg in Noordwijk. In die praktijk is een situatie ontstaan, welke in strijd is met het geldende bestemmingsplan “Uitwerkingsplan Duinrand uit 1965”, het Streekplan Zuid-Holland West en het Pact van Teylingen. Ook is er door Noordwijk met VROM geen overleg geweest. Projectontwikkelaar en anderen moeten fors aan de verkoop van grond met chalets verdiend hebben. Zowel in Duitsland als in Nederland verschenen advertenties. In 2002 was Harmes schriftelijk toegezegd dat het bestemmingsplan in 2004 geactualiseerd zou zijn. Een en ander is uitgebleven. Reden voor een nieuwe vragenronde. GS zullen zich moeten verantwoorden.

Lees verder
8 december 2004

SP verwerpt €600.000 voor Jubileum Beatrix.

De SP stemt niet in met het voorstel van Gedeputeerde Staten om volgend jaar €600.000 voor het 25 jarig ambtsjubileum van koningin Beatrix ter beschikking te stellen.
Met dat geld worden een aantal activiteiten georganiseerd rond een bepaald thema. Een van die activiteiten is een gezamenlijke Statenvergadering met ook de Staten van Noord-Holland erbij. De SP fractie vraagt zich af wat de meerwaarde daarvan is en stelt voor het te schrappen. SP Statenlid Bart Vermeulen: “Omgerekend gaat de Statenvergadering ongeveer €900,- per Statenlid kosten, terwijl de publieksactiviteit op 8 eurocent per Zuid-Hollandse inwoner neerkomt. Het wordt dus vooral een elitefeestje voor de Statenleden zelf en de inwoners komen er nauwelijks aan te pas.”
De SP fractie wil het geld besteden aan dringender zaken in de provincie, zoals het openbaar vervoer in landelijke gebieden.
Vermeulen: “Dit soort feestjes zijn overigens behoorlijk ongepast nu alle burgers volgend jaar de broekriem nog verder aan moeten trekken en hier gaat een zeer fout signaal van uit.
Trouwens, als ik een feestje geef, moet ik het zelf betalen.”

Lees verder
7 december 2004

Verplaatsing AVI slakken Crayenstein-West stil leggen

De SP fractie in Provinciale Staten heeft aan Gedeputeerde Staten opheldering gevraagd over de verplaatsing van AVI slakken van Stortplaats Crayenstein-West.
AVI slakken zijn een restproduct van de afvalverbranding en kunnen chemische stoffen bevatten. Daarnaast kunnen ze broei veroorzaken en bij rustig weer stoffen verspreiden die luchtwegirritaties tot gevolg hebben. Volgens Europese richtlijnen dient er in dit geval voor de verplaatsing een onderzoek naar het verontreinigd vermogen te worden uitgevoerd.
De provincie laat op dit moment een onderzoek uitvoeren naar de schadelijkheid van de AVI slakken, maar de transporten gaan gewoon door.
SP Statenlid Bart Vermeulen: “Een onderzoek uitvoeren tijdens de afvoer van mogelijk verontreinigende stoffen is onverantwoord. Ik heb de gedeputeerde dan ook gevraagd of hij de transporten stil legt totdat er aan de wettelijke verplichtingen van een onderzoek is voldaan.”

Lees verder
2 december 2004

Staten buiten spel bij proef gratis OV

Bij de voortgang van de proef met gratis openbaar vervoer zijn de Staten door Gedeputeerde Staten buiten spel gezet. Na besluit van GS om de proef te beeindigen, kreeg de commissie Mobiliteit, kennis en Economie als mosterd na de maaltijd de mogelijkheid om de proef te bespreken. Groen Linkser Alex Ouwehand noemde die gang van zaken onbeschoft en de SP sloot zich daarbij aan.
Op deze manier was een goede inhoudelijke bespreking bij voorbaat al uitgesloten, terwijl er vele kanttekeningen te plaatsen zijn bij de conclusies van Gedeputeerde Staten die ten grondsslag lagen aan het besluit om de proef te stoppen.

Lees verder
30 november 2004

SP Statenfractie presenteert sociale woonvisie

Meer renoveren en minder slopen, bouw van woningen afstemmen op woonlasten
en de bouw van sociale huurwoningen controleren en handhaven. Dat zijn
enkele aanbevelingen die de SP Statenfractie presenteert in haar Provinciale Sociale Woonvisie als antwoord op de plannen van Gedeputeerde Staten. Volgens de SP is het hard nodig de nieuwe woningnood aan te pakken op een sociale manier en niet op een liberale manier zoals Gedeputeerde Staten in
Zuid-Holland doen in navolging van minister Dekker. In december zullen de
Provinciale Staten besluiten over het woningbouwbeleid van de komende tien
jaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier