h

Nieuws uit 2004

29 november 2004

Provincie laks in kwestie oevers Meeslouwerplas

De provincie is erg laks geweest in de kwestie van de onveilige oevers langs de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van SP Statenlid Bart Vermeulen. Daarin schrijven Gedeputeerde Staten, dat er al in 1999 gestart is met overleg tussen de provincie en de zandwinner over de oplevering van het gebied conform de vergunning voorwaarden zodat het weer een veilig gebied zou zijn.
Tot op heden heeft dat niet het gewenste resultaat gehad.
De SP is over deze gang van zaken niet te spreken. “Met de vergunning in de hand kan de provincie de zandwinner dwingen om de plas in een correcte en dus veilige staat op te leveren. Het is dan ook onvoorstelbaar dat dit zo lang moet duren. Het lijkt er sterk op dat de provincie deze kwestie veel te lang op z’n beloop heeft gelaten en daarbij bezoekers bloot heeft gesteld aan onveilige situaties” aldus SP-er Vermeulen.

Lees verder
21 november 2004

Wisseling in de fractie.

Wegens een verhuizing naar Terschelling is Jolanda Gooiker teruggetreden als Statenlid voor de SP. Jolanda Gooiker was vooral actief op het terrein van het openbaar vervoer en de jeugdzorg en verwierf bekendheid door haar aanhoudende strijd voor de realisatie van een bushalte in Rijnsaterwoude die er begin 2005 ook komt.

Lees verder
18 november 2004

Proef gratis openbaar vervoer niet beëindigen, maar uitbreiden.

Gedeputeerde Staten willen de proef met gratis openbaar busvoer tussen Den Haag en de Bollenstreek per 1 januari beëindigen.
Voor de SP Statenfractie is dat onaanvaardbaar, ze wil de proef juist uitbreiden. Het aantal passagiers verdrievoudigde, maar de files op de A44 werden niet korter. Dat laatste betreurd de SP fractie, maar ze is toch van mening dat de proef door moet gaan.
De provincie verwacht dat beëindigen van de proef interessantere gegevens oplevert dan de proef verlengen.
De SP is het daar niet mee eens, want in een evaluatie van de provincie in juni werd al melding gemaakt van het feit dat minimaal 43% van de mensen als ze weer zou moeten betalen het OV weer zou verlaten en dat daarmee een groot deel van de effecten van de proef teniet zou doen. Dat is dus al bekend.
Verder meldde een TNO rapport, gemaakt in augustus in opdracht van de provincie, dat de gewenste doelstelling op het terrein van minder auto’s op de weg niet als succesindicator gebruikt kan worden omdat er verschillende zaken een rol spelen en het in de praktijk erg lastig maken om de effecten van het gratis openbaar vervoer op de filevermindering te bepalen.
Reden voor de SP om te pleiten voor uitbreiding van de proef. Volgens SP Statenlid Vermeulen zou het goed zijn om niet alleen op de A44 gratis openbaar vervoer aan te bieden, maar op het gehele verkeersknelpunt tussen Leiden en Den Haag, waarbij dan ook de A4 en de treinverbinding (tot het Centraal Station) betrokken worden.
Op die manier kan er ook een echt onderzoek worden gedaan naar de oorzaken, gevolgen en invloed van gratis openbaar vervoer op de congestie van de diverse verbindingen tussen Leiden en Den Haag.
In december spreken Provinciale Staten over het voorstel van GS en daar zal de SP haar alternatief ter sprake brengen.

Lees verder
11 november 2004

Onderzoek “werkbelasting” Statenleden is overbodig en suggestief.

Op dit moment voert het SGBO, het Onderzoek- en Adviesbureau van de VNG, in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) een onderzoek uit naar de “werkdruk” van Statenleden.
In een toelichting stelt het IPO dat de arbeidsvoorwaarden van Statenleden moeten worden verbeterd, er een achterstand is tov de beloning van gemeenteraadsleden en dat er moet worden gelobbyd bij de 2e Kamer voor een substantiële verbetering van de rechtspositie van
Statenleden.
Volgens de SP is het onderzoek overbodig, omdat volgens het IPO de conclusies kennelijk al duidelijk zijn. De aankondigingbrief opent immers met: "Al veel jaren heeft het IPO bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vaste Tweede Kamercommissie voor BZK aangedrongen op verbetering van de (primaire) beloning van gedeputeerden
en Statenleden." Wanneer een objectief onderzoek met die aankondiging start dan kan er volgens de SP nooit enige objectiviteit gewaarborgd worden.

Lees verder
3 november 2004

Maak kennis met de Statenfractie

Altijd al willen weten wat het provinciehuis heeft gekost? Wat de SP fractie in Zuid-Holland zoal doet? Wie er in de Provinciale Staten zitten? De SP fractie Zuid-Holland heeft nog plaatsen vrij voor de rondleiding op woensdag 17 november. In de fractie zitten sinds vorig jaar vier Statenleden, die vertellen wat zij meemaken op het provinciehuis te Den Haag. Het lijkt soms wel een andere wereld waarin uiteenlopende onderwerpen aan de orde zijn. Van gemeentelijke herindelingen, en bestrijding van muskusratten tot kunstwerken op rotondes, en woningbouwprogramma´s. Een rondleiding door de gebouwen en koffie in de fractiekamer horen ook bij de kennismaking. Het geheel duurt ongeveer twee uur, de rondleidingen worden zowel ´s middags als ´s avonds verzorgd. Een vrijwillige bijdrage in de kosten kunt u eventueel ter plaatse doen.

Lees verder
23 oktober 2004

SP stelt opnieuw vragen over Brede School Leiderdorp

Naar aanleiding van berichtgeving in het Leidsch Dagblad van 20 oktober heeft SP statenlid Bart Vermeulen aan de gedeputeerde schriftelijke vragen gesteld over de besluitvorming rond de Brede School in Leiderdorp.
In het artikel zegt een woordvoerder namens de provincie dat Gedeputeerde Staten een negatief advies van de eigen ambtenaren over de locatie van de Brede School niet overnemen.
Vermeulen wil van GS weten of dat klopt en waarom het advies niet wordt overgenomen. Verder stelt de SP-er vragen over de komst van een Ikea naar Leiderdorp en de eventuele extra verkeer- en geluidsoverlast en de toename van schadelijke stoffen.
“Er wordt gesteld dat de luchtkwaliteit net aan de normen voldoet. Dan zal je ook rekening moeten houden met de komst van een Ikea die extra autoverkeer aan zal trekken. Ik wil dan ook van GS weten of ze daar rekening mee houden bij hun besluit” aldus Vermeulen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier