h

Nieuws uit 2008

28 december 2008

Provincie moet overlast Asfaltcentrale Gouda nu eindelijk eens aanpakken

SP-statenlid Wiel Senden heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland gevraagd wanneer er opgetreden gaat worden tegen de overlast van de Asfaltcentrale Gouda.
4 juni deed de Raad van State uitspraak dat de Provincie handhavend moet optreden tegen de geluidsoverlast die omwonenden al jaren ondervinden.
Senden: “We zijn nu een half jaar later en alleen de zandopslag is verbeterd. De geluidsnormen worden nog steeds overschreden en de Asfaltcentrale produceert nog steeds meer dan 100 ton per uur. Bovendien zijn er veel stankklachten van omwonenden. Het provinciebestuur moet deze situatie zo snel mogelijk beëindigen en de omwonenden normale woonomstandigheden garanderen.” In de antwoorden op eerdere vragen van de SP meldde Gedeputeerde Staten dat er geluidsmetingen zouden worden uitgevoerd en dat een handhavingstraject zou worden gestart om het bedrijf er toe te bewegen de productie terug te brengen tot 100 ton/uur. De geluidsmetingen zijn inmiddels verricht en laten zien dat de geluidsnormen door de Asfaltcentrale worden overschreden. Bovendien zijn er veel klachten van omwonenden over stank, die door de handhavers van de Provincie worden bevestigd. Al met al lijkt het er op dat een half jaar later –ondanks de uitspraak van de Raad van State- de milieusituatie rond de Asfaltcentrale nog niet verbeterd is.

Lees verder
20 december 2008

SP vraagt opheldering overleg vliegroutes Schiphol

Alle partijen in Provinciale Staten zijn het er over eens dat Zuid-Holland betrokken moet worden bij het overleg over de vliegroutes van Schiphol, de zogenaamde Alderstafel. Door elkaar tegensprekende berichtgeving is het nu onduidelijk geworden of gedeputeerde Van Heijningen nu wel of geen heil ziet in het deelnemen aan de Alderstafel. In antwoorden op schriftelijke vragen en in debatten zegt de verantwoordelijk gedeputeerde dat hij dit wel degelijk van belang vindt. “In zijn daden is hier echter nog weinig van terug te zien,” zegt SP-statenlid Lies van Aelst. Dat blijkt ook uit een bericht in het Leidsch Dagblad, waarin wethouder Brekelmans uit Lisse verklaart te vermoeden dat Van Heijningen er geen zin in heeft. De SP-statenfractie vraagt hierover opheldering aan Gedeputeerde Staten. “Bij de betrokken belangen rond Schiphol hoort ook een vertegenwoordiging van de provincie Zuid-Holland”, aldus Van Aelst. “Van Heijningen moet er voor zorgen dat de mensen in de Duin- en Bollenstreek en in de regio Alphen a/d Rijn geen enorme toename van de geluidoverlast gaan krijgen.” De SP wil graag weten hoe Van Heijningen Zuid-Holland gaat vertegenwoordigen bij het overleg over de nieuwe vliegroutes van Schiphol. Ook zal de SP vragen hoe het kan dat de Noord-Hollandse Gedeputeerde Hooijmaijers zegt dat alle betrokkenen “op zijn minst gematigd positief” reageerden op het voorstel om ook Zuid-Holland te vertegenwoordigen, terwijl Van Heijningen dit ontkent.

Lees verder
12 december 2008

Provincie vergeet bewust noodrem op de RGL

Een grote meerderheid van Provinciale Staten heeft ingestemd met de tweede bestuursovereenkomst voor de RijnGouwelijn (RGL) tussen Leiden en de provincie Zuid-Holland. De SP is hierover verbijsterd. "Zonder vaart te minderen en met oogkleppen op is de RGL nu vastgesteld," aldus statenlid Harre van der Nat (SP), "terwijl wat ons betreft alle seinen op rood staan." Volgens de SP is de financiële onderbouwing van de RGL zeer gebrekkig."Hier heeft de Randstedelijke Rekenkamer ook al flinke kritiek op gehad," zo zegt Van der Nat. "Maar nu blijkt uit twee rapporten van de provincie zelf, dat het negatieve exploitatiesaldo van de (volledige) RGL nu al op € 13,0 miljoen wordt geraamd. Dat is alweer € 6,8 miljoen hoger dan in 2005 werd geschat."

Lees verder
11 december 2008

Provincie kiest voor helihavens, SP voor oordoppen

Als het aan de SP had gelegen zouden er in Zuid-Holland geen commerciële helihavens komen. “De reistijdverkorting van een klein groepje mensen mag niet leiden tot enorme overlast voor de omwonenden van zo’n helihaven en milieuvervuiling. Dan heeft een helihaven geen maatschappelijk belang,” legt SP statenlid Lies van Aelst uit. De SP deelde oordopjes uit aan statenleden en Gedeputeerde Staten om de geluidsoverlast van helikopters te symboliseren. In Rotterdam was al eerder toestemming gegeven voor een commerciële helihaven. Hoewel Gedeputeerde Staten hebben verklaard terughoudend te willen zijn met het toestaan van helihavens, mag er in Den Haag nu een tweede komen. Van Aelst:“Niet alleen mensen die bij de landingsplaats wonen hebben de overlast, maar mensen langs de hele route! Daar hebben Provinciale Staten echter niets over te zeggen. Er is dus nu iets toegestaan waar maar gedeeltelijk regels voor zijn.” De SP opperde tegen de andere statenleden de uitgedeelde oordopjes te doneren aan mensen die langs de vliegroutes wonen. “Die zullen zij nodig hebben!” zei Van Aelst.

Lees verder
11 december 2008

Coalitie Zuid-Holland stemt tegen eigen beloftes.

“De coalitie neemt haar eigen beloftes niet serieus,” aldus Lies van Aelst, SP statenlid. De SP diende bij de behandeling van de luchtvaartnota in Provinciale Staten een motie in om de afspraken, die de coalitie heeft gemaakt, na te komen. Alle coalitiepartijen stemden tegen de motie. In het coalitieakkoord is afgesproken dat luchtvaart nooit meer overlast mag veroorzaken dan in 2007 het geval was. Maar volgens gedeputeerde Van Heijningen was het helemaal niet mogelijk om dat te meten. Volgens de SP had hij het dan niet moet beloven. Van Aelst: “Als je beloftes doet zonder dat je van plan bent je eraan te houden, lijkt dat al gauw op kiezersbedrog”.

Lees verder
10 december 2008

SP tevreden dat Spoortunnel Rijnlandroute niet is afgeserveerd

Provinciale Staten hebben besloten dat de Spoortunnel onder Leiden in de race blijft als mogelijk tracé voor de Rijnlandroute. De SP is hierover tevreden. “De spoortunnel levert veel minder overlast op voor de inwoners van Voorschoten en de Leidse wijk Stevenshof,” aldus statenlid Erik Maassen (SP). Gedeputeerde Staten (GS) hadden aangegeven de spoortunnel niet verder te willen onderzoeken. De meerderheid van Provinciale Staten vindt echter dat die tunnel toch, samen met andere tracés, verder moet worden onderzocht. De spoortunnel is weliswaar duurder dan het voorkeurstracé langs de Stevenshof en door Voorschoten, maar volgens een meerderheid in de provincie zijn de voordelen van een tunnel zó groot dat het tracé voorlopig niet moet worden afgeschreven. Maassen: “De SP is nog steeds niet overtuigd van het nut en de noodzaak van de Rijnlandroute. Maar als de provincie toch besluit de aanleg door te zetten, dan willen wij de auto’s in Voorschoten en de Stevenshof niet horen, zien of ruiken.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier