h

Nieuws uit 2008

13 augustus 2008

RTV Rijnmond: 'Verkeersherrie A20 loopt uit de hand'

SP, Christenunie/SGP en PvdA en in Provinciale Staten willen dat er extra geluidsschermen komen langs de Rijksweg A20 en het spoor in Schiedam.

Lees verder
8 augustus 2008

SP wil Buslijn 42 behouden

De SP fractie in provinciale staten heeft vragen gesteld naar aanleiding van de aanstaande opheffing van buslijn 42 tussen Noordwijk en Leiderdorp.
Vervoerder Connexxion wil de lijn schrappen, maar buslijn 42 is voor veel inwoners rond Oegstgeest een belangrijke verbinding.
SP statenlid Harre van der Nat (SP) “ deze lijn biedt de inwoners van diverse plaatsen een directe verbinding met tal van instellingen waaronder drie ziekenhuizen, vier verzorgingshuizen een dokterspost en diverse scholen”. Door de aangekondigde opheffing zullen vooral mensen die minder valide zijn gedupeerd worden, maar ook veel scholieren maken gebruik van deze lijn. Daarnaast loopt de extra reistijd op en dat maakt het vervoer per bus minder aantrekkelijk waardoor mensen eerder voor de auto kiezen.

Lees verder
7 augustus 2008

provincie moet daad bij woord te voegen ter bescherming van Rijnenburgermolen

Rijnenburgermolen In maart gaf de SP fractie in Zuid-Holland aan dat de bouw van woningen nabij de Rijnenburgermolen in Rijnwoude een verslechtering zou betekenen voor de Molenbiotoop. Gedeputeerde Staten gaf toen aan het met de SP eens te zijn en beloofde in gesprek te gaan met de gemeente Rijnwoude. De SP heeft nu een tweede serie vragen gesteld naar aanleiding van uitlatingen van wethouder van Velzen dat de gemeente Rijnwoude zich niets aantrekt van de Provinciale kritiek. Nu ook de Provincie heeft laten doorschemeren geen verdere stappen te willen ondernemen is de maat voor de SP vol. Van der Nat (SP) “De manier van handelen van de Provincie en de uitlatingen van wethouder van Velzen zijn zeer grievend." Gedeputeerde Staten constateerde een verslechtering van de Molenbiotoop en concludeerde dat de gemeente met haar bouwplannen ingaat tegen provinciale regelgeving. "Het kan toch niet zo zijn dat er vervolgens niets meer gebeurd? Deze Provincie moet daad bij het woord voegen als het gaat om de situatie waarin de Rijnenburgermolen verkeerd”, aldus Van der Nat.

Het behoud van deze molen en van het Cultureel erfgoed in het algemeen staan volgens de SP ernstig op de tocht als wethouders en Provincie een dergelijk toneelstukje opvoeren. Van der Nat vind de kwestie ook vooral treurig omdat juist het molenbeleid het paradepaardje is van deze Provincie.

Lees verder
6 augustus 2008

Reizigers niet de dupe van hogere kosten veerdiensten

Door de gestegen brandstofprijzen komen een aantal rederijen in Zuid-Holland in de financiële problemen. Ze dreigen hun prijzen te moeten verhogen zonder financiële hulp van de Provincie Zuid-Holland. De SP statenfractie is van mening dat de veerdiensten van een dusdanig belang zijn voor filevermindering en de vermindering van het aantal autokilometers dat de Provincie de rederijen zou moeten helpen met zoeken naar manieren om zuiniger te varen en anders meer zou moeten investeren. De SP heeft hier vandaag schriftelijke vragen over gesteld. Een aantal Zuid-Hollandse rederijen hebben bij de provincie aan de bel getrokken over de gestegen brandstofprijzen en het feit dat zij daardoor wellicht de prijzen moeten verhogen. De provincie heeft hier nu op gereageerd dat het een bedrijfsrisico is. SP woordvoerder van Aelst: “ Het is de taak van de provincie om te zorgen dat deze veerdiensten constant blijven bestaan en hier een oplossing voor gevonden wordt.” Er is nu al een fonds voor de vernieuwing van de boten, dit zou een deel van de oplossing kunnen zijn van het probleem omdat deze hoogstwaarschijnlijk zuiniger zullen zijn, maar als dit niet genoeg is zou de provincie volgens de SP meer moeten investeren en de rederijen tegemoet moeten komen.

Lees verder
1 augustus 2008

Fietspadleed N 57

Van Aelst en de Pijper bij tunneltje naar Rockanje

Woensdag 30 juli bracht Statenlid Lies van Aelst een werkbezoek aan Brielle. Samen met Maarten de Pijper, SPfractievoorzitter in Brielle, kwam van Aelst kijken naar de situatie langs de N 57 waar een fietspad ontbreekt. Van Aelst was daar om te kijken wat de Statenfractie kan doen aan dit probleem. Nu moeten fietsers die richting Rozenburg moeten zo’n 15 tot 20 km omfietsen om hun bestemming te bereiken. Als je alle tijd hebt is dat niet zo erg, maar als je de laatste pont moet halen kan dat een bezwaar zijn, zeker als de fietser niet of nauwelijks bekend is op het eiland want goed bewegwijzerd is het ook al niet voor fietsers. Maarten de Pijper: “Wat mij wel verbaasd is dat het fietspad ineens stopt zodat je niet gewoon rechtdoor kan fietsen en duidelijke bewegwijzering ontbreekt in zijn geheel, terwijl deze plek onlangs helemaal opgeknapt is.”

Lees verder
1 augustus 2008

Column: Natuur, halfnatuur en landbouw

Onlangs verzorgde ik voor de SP-afdeling Den Haag een avond over natuur en daarom denk ik de laatste tijd vaak: wat is natuur? Alles is eigenlijk natuur, want ook industriële producten komen uiteindelijk voort uit de natuur. Maar bij natuur denken de meeste mensen aan ecosystemen, waarin de mens geen rol speelt; die dus door zelfordening tot stand zijn gekomen. Echte natuur komt in Nederland eigenlijk alleen buitendijks voor en dan ook alleen in gebieden waar niet wordt gevist door mensen. Bijvoorbeeld in het Verdronken land van Saeftinge in Zeeuws-Vlaanderen. Waardevolle natuur is volgens de heersende opinie ook rijk aan zeldzame soorten planten, vogels, zoogdieren en insecten. Nederland heeft unieke wetlands, zoals de blauwgraslanden, met zeer bijzondere soorten. Deze natte graslanden zijn geen echte natuur, maar zogenaamde halfnatuur en ontstaan door eeuwenlang begrazen en hooien met als gevolg verschraling, verarming dus, in de tijd voor de komst van de kunstmest. Juist deze verarming, afname van voedingsstoffen heeft geleid tot een grote rijkdom en verscheidenheid aan plantensoorten. Toen de intensieve landbouw zijn intrede deed zijn veel van deze waardevolle graslanden geheel of gedeeltelijk verloren gegaan door vermesting en verdroging.
Ook in Provinciale Staten wordt er veel gediscussieerd over het herstellen en inrichten van natuurgebieden. Meestal wordt er landbouwgrond opgeofferd om de natuur te realiseren. Eigenlijk is het raar. Honderd jaar geleden hadden we waardevolle natuur op schrale graslanden die door veeboeren werden beheerd. Nu moet de landbouw wijken om waardevolle natuur te maken. Door de intensivering (meer koeien op een hectare, hogere melkopbrengsten etc.) zijn ook de veeboeren hun weiden noodgedwongen meer gaan bemesten en soms beter ontwateren, met als gevolg minder bijzondere plantensoorten.
Als SP steunen wij meestal het aankopen van gronden voor natuur ten koste van landbouwgrond, omdat er de afgelopen anderhalve eeuw veel waardevolle halfnatuur verloren is gegaan. Maar bij meer te beheren natuurgebied nemen de kosten drastisch toe. Want om te voorkomen dat alles bos wordt, moet er stevig worden begraasd en gemaaid. En wie kan daar weer heel goed bij assisteren: de boer!

Lees verder

Pagina's

U bent hier