h

Nieuws uit 2008

13 juni 2008

Verruimen vergunning Derde Merwedehaven onverantwoord

SP-statenlid Wiel Senden heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland schriftelijk gevraagd waarom de Afvalstort Derde Merwedehaven te Dordrecht toestemming heeft gekregen om het storten van asbest te verruimen van 2 naar 4 stortfronten en waarom de asbestmetingen in de lucht niet meer plaats hoeven te vinden. De SP-fractie vindt dit onverantwoord gezien de reeds lang bekende gevaren van asbest. Als gevolg van contact met asbestdeeltjes in het heden en in het verleden overlijden per jaar ongeveer 700 Nederlanders. De meeste van de asbestslachtoffers zijn mensen, die beroepsmatig in contact zijn gekomen met asbestdeeltjes in de lucht, maar er zijn ook slachtoffers, die asbestkanker (mesothelioom) hebben gekregen door contact met verwaaide asbestdeeltjes, bijvoorbeeld vanuit wegen, die met asbestresten zijn verhard. In de heersende windrichting van de Derde Merwedehaven ligt Sliedrecht. Het is zaak om verwaaiing van asbestdeeltjes richting Sliedrecht zoveel mogelijk te voorkomen.

Lees verder
12 juni 2008

Provincie negeert kritiek Rijnlandroute

“Ondanks alle kritiek gaat de provincie gewoon verder met het plannen van de Rijnlandroute.” Dit zegt statenlid Erik Maassen (SP) naar aanleiding van de commissiebehandeling van de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) van de Rijnlandroute. Volgens de SP moet die MKBA grondig worden herzien, maar een meerderheid in Provinciale Staten vindt het rapport goed genoeg. Maassen is verbijsterd over die houding. “De Randstedelijke Rekenkamer heeft een duidelijk advies geven over de MKBA: Dit rapport is onvolledig. Toch gaan CDA, VVD en CU-SGP akkoord met dit rapport. Ik vind dat onbegrijpelijk, vooral van de Christenunie-SGP. In maart vroeg ook die partij de Rekenkamer om een onafhankelijk oordeel, nu negeren ze datzelfde oordeel.” Ook de opstelling van gedeputeerde Van Dijk (CDA) verdient geen schoonheidsprijs volgens Maassen. “Van Dijk wekt de schijn alsof hij de aanbeveling van de Rekenkamer overneemt, maar hij doet juist het tegenovergestelde. De Rekenkamer adviseert heel duidelijk nu extra onderzoek te doen. Van Dijk wil dat juist niet.” Maassen vindt ook dat Van Dijk de statencommissie op het verkeerde been probeerde te zetten: “Toen hij in het nauw zat, beweerde hij ineens dat de onderzoeksrichtlijnen niet voor de Rijnlandroute gelden, omdat het een provinciale weg betreft. Toen bleek dat dit in strijd was met de feiten, probeerde hij zich met een vaag verhaal eruit te draaien. Van Dijk gaat aan de lopende band creatief met de feiten om.”

Lees verder
6 juni 2008

Zorgen over milieuvergunningen Provincie

SP-statenlid Wiel Senden heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland opheldering gevraagd waarom het zolang moet duren voordat de nieuwe vergunning van de Asfaltcentrale Gouda wordt verleend. De aanvraag werd reeds in 2004 door Koudasfalt B.V. ingediend.
Op 4 juni jongstleden werden omwonenden van de Asfaltcentrale door de Raad van State in het gelijk gesteld in een geschil met de Provincie. De omwonenden vinden dat de Provincie handhavend moet optreden ten aanzien van hoeveelheid productie van asfalt, de stofoverlast van de zandopslag en de geluidoverlast van de centrale. De Provincie weigerde dat tot 4 juni jongstleden.
De SP vraagt het Gedeputeerde Staten of er meer bedrijven zijn die een verouderde milieuvergunning hebben, om welke bedrijven het gaat en of er voldoende handhavingscapaciteit is. De Asfaltcentrale Gouda heeft momenteel een milieuvergunning uit 1975. Het bedrijf heeft in april 2004 een aanvraag ingediend voor een uitbreidingsvergunning. Deze aanvraag is door de Provincie Zuid-Holland tot op heden niet afgehandeld, terwijl een dergelijke relatief eenvoudige aanvraag meestal binnen een half jaar wordt afgerond.
De Asfaltcentrale staat hoog op de klachtenlijst van de Provincie. Een handhavingsverzoek ten aanzien van hoeveelheid productie, geluidsterkte, en hoogte zandopslag in de oude vergunning uit 1975, ingediend door de Stichting de Poorter, is op 21 februari 2007 door de Provincie afgewezen. Het bezwaar van de Stichting tegen deze afwijzing is door de Provincie op 26 juni 2007 ongegrond verklaard, waarop de Stichting bij de Raad van State op 30 juli 2007 beroep heeft ingesteld. De RvS heeft de Stichting de Poorter op 4 juni 2008 in het gelijk gesteld wat betreft de bezwaren:
• hoeveelheid productie (mag niet meer dan 100 ton per uur zijn)
• geluid (de Provincie kan de geluidbelasting meten)
• opslag van zand (moet aan drie zijden door voldoende hoge muren zijn omgeven).
De SP-fractie is van mening dat gezien de uitspraak van de Raad van State de handhaving door de Provincie ernstig tekort is geschoten en dat ook de VROM Inspectie steken heeft laten vallen, door de Provincie niet tijdig op de vingers te tikken. Daarom heeft SP-statenlid Wiel Senden het provinciebestuur om opheldering gevraagd.

Lees verder
29 mei 2008

Rekenkamer opnieuw negatief over plan Rijnlandroute

De Randstedelijke Rekenkamer heeft opnieuw negatief gereageerd op de plannen voor de Rijnlandroute. Na eerdere kritiek van de Rekenkamer had Gedeputeerde Staten (GS) de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) herzien, maar die herziening gaat de Rekenkamer niet ver genoeg. Statenlid Maassen (SP) kan de kritiek van de rekenkamer goed begrijpen: “GS probeert oude wijn in nieuwe zakken te verkopen. Het is meer dan terecht dat de Rekenkamer hier iets van zegt. De aanbevelingen van de Rekenkamer worden in de herziene MKBA nauwelijks uitgevoerd.” De kritiek van de Rekenkamer richt zich met name op de zogenaamde nul-variant, een toekomstscenario waarbij er geen Rijnlandroute wordt aangelegd. In de oorspronkelijke MKBA was er helemaal geen nul-variant opgenomen. GS zegt de aanbevelingen van de Rekenkamer te hebben opgevolgd door in de herziene versie wel een nul-variant op te nemen, maar de Rekenkamer is niet tevreden. De opgenomen nul-variant is een variant waarin helemaal geen verbeteringen aan de Churchilllaan worden gedaan. Volgens de Rekenkamer is dit in strijd met de richtlijnen voor dergelijke onderzoeken, waarin staat dat juist een verbeterde versie van de huidige situatie als nul-alternatief in het onderzoek moet worden opgenomen. GS heeft laten weten dat het opwaarderen van de Churchilllaan in een latere fase van het onderzoek wordt onderzocht, maar de Rekenkamer heeft GS nu wederom erop gewezen dat dit juist bij de MKBA moet gebeuren. Volgens de Rekenkamer is ook in de herziene MKBA niet bewezen dat het aanleggen van de Rijnlandroute een betere oplossing is dan het verbeteren van de Churchilllaan.

Lees verder
3 mei 2008

Erik Maassen steunt actievoerende buschauffeurs

Erik bij stakende chauffeur

De buschauffeurs staken voor een betere CAO. Zeker de chauffeurs van Connexxion hebben hier recht van spreken. Hun topman kreeg onlangs een miljoenenbonus, maar de chauffeurs, de echte topbestuurders, krijgen maar geen fatsoenlijk loonbod. Al op koninginnedag begonnen de acties van de chauffeurs, toen nog als publieksvriendelijke acties. Statenlid Erik Maassen bezocht de actievoerende chauffeurs samen met SP-leden uit Leiden. Zij informeerden het publiek op station Leiden Centraal over de acties van de chauffeurs, en deelden ijsjes uit aan de chauffeurs, onder het motto: “Houd het hoofd koel tijdens de onderhandelingen.”

Lees verder
29 april 2008

SP wil onderzoek effecten muskusrattenbestrijding op visstanden

Verdrinkingskooi

De SP statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de visvriendelijkheid van muskusrattenbestrijding. Veel vissen sterven door klemmen, kooien en de permanente afsluiting van watergangen. Het effect van muskusrattenbestrijding op de visstanden en de daarmee verbonden natuurwaarden is nog nooit met feiten aangetoond, daarom heeft de SP een onderzoek gevraagd om deze effecten helder te krijgen. De Provincie Zuid-Holland levert ieder jaar een forse inspanning om muskusratten te bestrijden. Afsluiting van de waterwegen vind plaats om de migrerende muskusratten in de vallen te dwingen, maar in dezelfde periode migreren ook veel vissoorten.
SP statenlid Lies van Aelst: “De provincie probeert efficiënter te werken door onder andere watergangen af sluiten, maar het vangen van muskusratten mag wat de SP betreft niet op deze manier ten koste van de visstand in de betreffende gebieden!”

Lees verder

Pagina's

U bent hier