h

Nieuws uit 2008

1 augustus 2008

SP bezorgt over fusieplannen van provincie

De SP statenfractie ontvangt steeds meer signalen vanuit verschillende organisaties dat de provincie Zuid-Holland aanstuurt op fusies. Deze organisaties houden zich bezig met jeugdzorg, integratie of andere sociale vraagstukken. SP Statenlid Eva de Bakker heeft te horen gekregen dat de provincie fusies wil en dat de betreffende organisaties nieuwe fusieplannen niet te zien zitten. De Bakker heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. Momenteel is er in de provincie een discussie gaande over de taken van de provincie. Volgens de SP blijken er ook weer fusieplannen te bestaan, hoewel dat nooit duidelijk is benoemd.
De Bakker: “Tijdens de verschillende debatten over dit onderwerp is door het provinciebestuur niet aangegeven dat men aanstuurde op fusies tussen verschillende organisaties. Het is niet goed als de volksvertegenwoordiging dit via verontruste medewerkers moet vernemen.”
Het provinciebestuur heeft de opdracht gekregen om transparant, betrouwbaar en uitvoeringsgericht te zijn. Bovendien moet het ruimte en vertrouwen geven aan andere partijen om hun taken naar eigen inzicht op de beste wijze vorm te geven. De Bakker zegt hierover: “Ik zie niet in hoe de fusieplannen zich verhouden tot de opdracht. Zoals het nu gaat is het juist ontransparant.”

Lees verder
27 juli 2008

Nieuwe rookgordijnen rond RijnGouweLijn

“Ik begrijp niet waarom dit document ineens geheim is.” Statenlid Erik Maassen (SP) is verbijsterd dat Gedeputeerde Staten hem een advies van de landsadvocaat over de RijnGouweLijn (RGL) niet stuurt. “Dit nieuwe rookgordijn maakt de zaak alleen maar schimmiger.” Het document waar het om gaat is een advies van de landsadvocaat over de vraag of er voor de RijnGouweLijn Oost een Milieu Effectrapportage (MER) moet worden uitgevoerd. Over deze vraag liggen het provinciebestuur en de SP al enige tijd in de clinch. Maassen diende in juni al een motie van afkeuring in, omdat Gedeputeerde Koop niet kon aangeven waarop werd gebaseerd dat een MER voor de RGL Oost niet noodzakelijk was. De gedeputeerde redde zich toen door met het advies van de landsadvocaat op de proppen te komen, maar Maassen is niet overtuigd: “Geen enkel statenlid heeft dat advies ooit gezien, terwijl het toch de taak van statenleden is om het provinciebestuur te controleren. En nu ik heb gevraagd om het advies te bekijken, is het stuk ineens geheim. Op die manier ontstaan de indruk dat de gedeputeerden iets te verbergen hebben.”

Lees verder
30 juni 2008

Shell Pernis moet uitstoot zwaveldioxide drastisch reduceren

Affakkelen

SP-statenlid Wiel Senden heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland gevraagd waarom de vergunningsituatie bij Shell Raffinaderij Nederland te Pernis in strijd is met de Wet milieubeheer. Volgens deze wet had de vergunning vanaf oktober 2007 aangepast moeten worden met de eis dat Shell de zogenaamde Best Beschikbare Technieken moet inzetten. Met deze technieken kan een drastische vermindering van de zwaveldioxide-uitstoot worden bereikt van ongeveer 5000 naar 1000 ton per jaar. De fakkelgascompressor, waarmee fakkelgas weer nuttig in het eigen productieproces wordt ingezet is in 2006 buiten werking gesteld. Daarmee wordt de fakkel van de Shell eigenlijk een regulier onderdeel van de bedrijfsvoering in plaats van een noodvoorziening. Mede hierdoor was de uitstoot van zwaveldioxide in 2006 beduidend hoger dan in de jaren daarvoor.

Lees verder
27 juni 2008

SP: Meer inzet op jeugdzorg, de eigen organisatie, betaalbare woningen en leefbaarheid voor kleine kernen in meerjarenbegroting.

Afgelopen woensdag hielden Provinciale Staten algemene beschouwingen over de kaders voor de meerjarenbegroting tot 2012. SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen had andere verplichtingen en dus werd hij vervangen door Eva de Bakker. Lees hier de volledige bijdrage van de SP. Ten eerste vroeg de SP meer inzet in de jeugdzorg. De wachtlijsten die nog altijd bestaan, de bureaucratie, kinderen die interecht in een jeugdgevangenis zitten, loverboys en hun slachtoffers, zijn slechts enkel voorbeelden van maatschappelijke problemen die de SP signaleert. Kijk voor meer informatie over de inzet op jeugdzorg hier.

Lees verder
27 juni 2008

Noodplan voor kinderen, die onterecht in een gevangenis zitten, moet er komen!

Harreveld

Zoals eerder aangekondigd heeft de SP statenfractie gepleit een noodplan op te stellen, om te zorgen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het opsluiten van kinderen in een jeugdgevangenis, die geen strafbare feiten hebben gepleegd. Momenteel is er een overgangsregeling van kracht daarover zegt statenlid Eva de Bakker: “Het moet afgelopen zijn met deze praktijken. Het herstel van de kinderen wordt er slechter van in plaats van beter, we moeten zorg bieden in plaats van een gevangenisregime! De provincie mag niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid voor onze minderjarige inwoners!” De SP diende een motie in die Gedeputeerde Staten (GS) opriep om een noodplan op te stellen. GS deden de motie af met één zin: “Wij hebben geen behoefte aan nog een plan.” Dit tot teleurstelling van de SP. Eva de Bakker reageerde als volgt: “Het is ongelooflijk dat GS de motie met één zin afdoen. Wij signaleren ernstige maatschappelijke problemen, die dit college blijkbaar niet serieus neemt. Dat is heel erg voor al die kinderen, én hun familie en vrienden, die onterecht worden onderworpen aan een gevangenisregime!”

Lees verder
26 juni 2008

SP kamerlid Roemer: geen cent naar Rijnlandroute

SP-Kamerlid Emile Roemer heeft vandaag verkeersminister Eurlings gevraagd geen cent in de ontwikkeling van de Rijnlandroute en de Rijn-Gouwe-Lijn te steken tot men een manier verzint om recht te doen aan de wil van het Leidse Volk . Het totaalpakket, waar de provincie Zuid-Holland geld voor vraagt van de minister, omvat onder andere de tram door het centrum van Leiden, ondanks dat 69% van de bewoners van Leiden nee heeft gezegd. Op deze manier zou hij Leiden bij wijze van spreke opnieuw kunnen ontzetten. In niet mis te verstane bewoordingen sprak Roemer zijn afschuw uit over de bestuurlijke blindheid van de provincie Zuid-Holland, waarin hij refereerde aan het Beleg van Leiden: “Deze minister heeft een unieke kans die slechts weinige ministers van Verkeer gegeven zal zijn. Zonder dat hij minister van Defensie, Buitenlandse Zaken of Ontwikkelingssamenwerking is, kan hij een volk in verdrukking te hulp schieten. Een volk wiens democratische stem gesmoord is door een totalitair regime. Daarom minister, treed in de voeten van de watergeuzen en Prins Willem van Oranje. Ontzet Leiden opnieuw, 434 jaar na dato!”

Vanwege het voornemen om het totaalpakket aan investeringen aan het Rijk aan te bieden, kan minister Eurlings nu eisen stellen hieraan. Dat betekent voor de SP dat er geluisterd moet worden naar de bevolking van Leiden en nu fatsoenlijk gekeken moet worden of de Rijnlandroute wel nodig is, tot die tijd mag er geen cent aan Rijksgeld naar de plannen van de provincie.

“U heeft de unieke kans om te bewijzen dat niet alle CDA’ers lak hebben aan de wil van het volk. Stop de Gedeputeerde Staten, die denken dat zij – ondanks een referendum – beter denken te weten wat de bewoners van Leiden willen, dan de bewoners zelf”, zo sprak Roemer tegen de minister.

Lees verder

Pagina's

U bent hier