h

Nieuws uit 2008

26 juni 2008

SP pleit voor overgangsregeling bij nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening

Het voorstel van Gedeputeerde Staten om tot 1 januari 2009 'te kijken hoe het gaat' doet volgens de SP geen recht aan de inhoud die we als provincie willen geven aan het omgaan met de ruimte in Zuid-Holland. Het gaat hier om het beleid in de overgangsperiode na de invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (1 juli 2008) tot aan het vaststellen van de Provinciale Structuur Visie (eind 2009). Tijdens een debat tussen SP statenlid Frank Johan Hoogendam en Gedeputeerde Koop deed de Gedeputeerde de toezegging om het inzetten van het instrument verordening niet uit te sluiten voor de datum van 1 januari 2009. "De grote winst zit in het feit dat gemeenten via een Provinciale verordening rekening moeten houden met de Provinciale belangen en deze in hun bestemmingsplannen moeten verwerken", aldus Frank Johan Hoogendam.

Lees verder
25 juni 2008

Schimmige besluitvorming RGL-Oost

“Het is volstrekt onduidelijk waarop gedeputeerde Koop haar stelling baseert om geen Milieu Effect Rapportage op te stellen voor de RijnGouweLijn-oost,” stelt statenlid Erik Maassen (SP). In de bespreking van het streekplan West, waarin de aanleg van de RijnGouweLijn op de Breestraat werd besproken, kon Koop (CDA) niet aangeven waarom de provincie vindt dat er geen Milieu Effect Rapportage (MER) hoeft te worden opgesteld voor de RGL-Oost. De statenfracties van D66 en de SP hadden al eerder in mondelinge en schriftelijke vragen gevraagd naar deze MER-plicht. Gedeputeerde Koop had hierop geantwoord dat de provincie geen MER-plicht had, en had dit oordeel gebaseerd op een advies van de commissie MER. Nu blijkt dat dit advies alleen een korte weergave was van een eerder standpunt van de provincie. Maassen vindt dat de staten onjuist zijn ingelicht. “Gedeputeerde Staten houden vol dat ze alle informatie hebben gegeven, maar kunnen geen andere bronnen laten zien. Hierdoor zijn de staten niet voldoende ingelicht. Dit is een politieke doodzonde.”

Lees verder
24 juni 2008

"Van Dijk wil Rijnlandroute gewoon door Voorschoten aanleggen"

De statenfractie van de SP is niet tevreden over de manier waarop de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute wil doordrukken. Volgens statenlid Erik Maassen luistert de provincie slechts voor de vorm naar de alternatieve routes, die verschillende betrokkenen hebben aangedragen. “Gedeputeerde Van Dijk (CDA) wil de Rijnlandroute gewoon aanleggen door Voorschoten en langs de Stevenshof.” Deze week bespreekt Provinciale Staten de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), waarin een voorkeurstracé wordt aangewezen voor de Rijnlandroute. Volgens dat voorkeurstracé moet de Rijnlandroute zo dicht mogelijk langs de Stevenshof, en dwars door Voorschoten worden aangelegd. Bij de commissiebehandeling van de MKBA kwamen veel betrokkenen inspreken, die een aantal alternatieven voor de weg presenteerden. Zo zouden de verkeersproblemen rond de Churchilllaan kunnen worden aangepakt zonder overlast voor de bewoners en de natuur. Maassen heeft geen vertrouwen dat die alternatieven serieus worden genomen door de provincie. “Van Dijk heeft gezegd naar de alternatieven te kijken, maar pas in de volgende fase van de planvorming. Dan is er dus al een voorkeurstracé gekozen. De kans dat er dan nog een ander tracé de voorkeur krijgt is dan erg klein.”

Lees verder
24 juni 2008

SP vraagt naar jeugdzorgsalarissen in Zuid-Holland

RTL Nieuws heeft een onderzoek gedaan naar salarissen en bonussen van managers in de jeugdzorg. De SP statenfractie vraagt het provinciebestuur of zij kan garanderen dat in Zuid-Holland salarissen van jeugdzorgmanagers niet boven de Balkenende-norm uitkomen. Volgens het landelijke regeerakkoord ligt de maximumnorm voor alle inkomens in de publieke en semipublieke sector rond de euro 170.000, de hoogte van het salaris van premier Balkenende. Er zijn echter managers die boven die norm zitten. Statenlid Eva de Bakker heeft Gedeputeerde Staten om twee overzichten gevraagd van vergoedingen en beloningen in de jeugdzorgsector in Zuid-Holland van de afgelopen 3 jaar.

Lees verder
22 juni 2008

Vergunning voor bouw bij Rijnenburgermolen niet volgens regels

De vergunning voor de bouw van 4 woningen naast de Rijnenburgermolen in de gemeente Rijnwoude is niet volgens de regels verleend. Dit antwoordt Gedeputeerde Staten (GS) op vragen van de SP-statenfractie. De SP had vragen gesteld omdat de geplande bouw van vier woningen de molenbiotoop van de Rijnenburgermolen zou bedreigen. Statenlid Maassen is erg tevreden over de antwoorden van GS. “Een molenbiotoop moet er voor zorgen dat een molen kan blijven draaien. Als de molenbiotoop verslechterd, komt de sloop van zo’n molen dichterbij. Daarom zijn er strenge regels voor het bouwen in een molenbiotoop. Die regels zijn bij het verstrekken van deze vergunning niet juist toegepast. De provincie tikt de gemeente Rijnwoude terecht op de vingers.”

Maassen spreekt zijn vertrouwen uit in het verdere verloop. “De provincie schrijft dat de regels zijn overtreden, en dat ze de gemeente hierop zullen aanspreken. Ik ga er vanuit dat ze de regels strikt zullen handhaven. 2007 Was het nationale jaar van de molen, Zuid-Holland heeft toen veel aandacht aan molens besteed. Ik neem aan dat ook in 2008 de molens nog wat aandacht krijgen.”

Overigens is de Rijnenburgermolen slecht onderhouden, en al enkele jaren buiten gebruik. Voor de SP geen reden om de molen af te schrijven. “Als de molenbiotoop nu wordt geschonden, komt de Rijnenburgermolen nooit meer in bedrijf”, zo stelt Maassen. “Daarom zijn wij ook erg tevreden met de toezegging van GS om met de gemeente Rijnwoude, de Zuidhollandse molenstichting en de stichting Rijnenburgermolen om de tafel te gaan zitten om snel tot restauratie over te gaan.”

Lees verder
20 juni 2008

Jeugdzorg in de meerjarenbegroting; een minuut stilte

In de statencommissie voor jeugdzorg, cultuur en sport werd gesproken over de meerjarenbegroting 2009-2012. Namens de SP hield Eva de Bakker een vlammend betoog over misstanden in de jeugdzorg, met name over het plaatsen van kinderen en jongeren in een jeugdgevangenis, omdat er te weinig jeugdzorgplekken zijn en er wachtlijsten bestaan. Christenunie-SGP fractievoorzitter Stoop zei aan het eind van De Bakkers betoog: “Hier past een minuut stilte.” SP-statenlid De Bakker vroeg ondermeer aandacht voor de schrijnende situaties, waarin ouders en hun kinderen zich bevinden als een kind onterecht in een justitiële jeugdinrichting wordt geplaatst. Om dat te illustreren las De Bakker een gedeelte uit een mail voor, die een vader naar haar heeft gestuurd naar aanleiding van de situatie van zijn 14-jarige dochter uit Den Haag:

Lees verder

Pagina's

U bent hier