h

Nieuws uit 2008

29 april 2008

Zuid-Hollands rapport leidt ook tot resultaat in Noord-Holland

Het rapport JU!ST JEUGDZORGvan de Zuid-Hollandse statenfractie, dat enkele maanden geleden verscheen, heeft tot verbeteringen in de jeugdzorg geleid in de buurprovincie. In Noord-Holland zijn naar aanleiding van het rapport 2 voorstellen aangenomen. Het eerste betreft het terugdringen van de bureaucratie door subsidies voor jeudgzorginstellingen niet voor 1 jaar, maar voor 2 jaar te verstrekken. Daarnaast wordt in Noord-Holland onderzocht of de leeftijdsgrens van 18 jaar in de praktijk dezelfde problemen oplevert als de Zuid-Hollandse fractie constateerde.
Statenlid Eva de Bakker (SP): “Ik ben tevreden dat ons rapport ook andere provincies inspireert om de jeugdzorg te verbeteren. De verantwoordelijk gedeputeerde in Noord-Holland heeft ‘JU!ST JEUGDZORG’ aangeboden gekregen en de Provinciale Staten aldaar hebben onze signalen serieus genomen. Dat is goed nieuws voor alle betrokkenen in de jeugdzorg!”

Lees verder
28 april 2008

Ook rekenkamer kraakt rapport Rijnlandroute

“Opnieuw is aangetoond dat de voorgestelde Rijnlandroute niet nodig is. Daarnaast blijkt de provincie Zuid-Holland in het onderzoek naar het tracé van de Rijnlandroute steken te hebben laten vallen.” Dit zegt SP-statenlid Erik Maassen naar aanleiding van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de Rijnlandroute dat maandag verscheen.

Lees verder
27 april 2008

Provinciebestuur positief over voorstel SP schone mobiele werktuigen

De SP statenfractie in Zuid-Holland heeft in maart door schriftelijke vragen aan de Gedeputeerde Staten aandacht gevraagd voor de schadelijke uitstoot van mobiele werktuigen. De SP heeft gevraagd om in de huidige aanbestedingseisen van de provincie ook eisen voor de mobiele werktuigen op te nemen, in navolging van de gemeente Rotterdam. De provincie geeft in haar antwoorden aan daar iets voor te voelen, maar wil eerst nog een rapportage in mei afwachten. SP statenlid Lies van Aelst: “ Op dit moment is het zo dat de provincie zich houd aan de wettelijke eisen voor deze werktuigen, maar helaas lopen deze sterk achter op bijvoorbeeld wegvoertuigen en dat moet snel verbeteren.”
Het provinciebestuur geeft aan bereid te zijn dit aan te scherpen , als het blijkt dat dit wettelijk kan en niet te duur is. Wat de SP betreft moeten milieu eisen sterker wegen dan wat extra kosten of iets meer gedoe bij de aanbestedingen.
Van Aelst: “Als overheid moet je het goede voorbeeld geven en voorop lopen met milieuvriendelijkheid en een gezonde omgeving voor werknemers en omwonenden.”

Lees verder
23 april 2008

SP zorgt voor betere vismigratie in Krimpenerwaard

Goede vismigratie wordt een belangrijk criterium bij de herinrichting van de Krimpenerwaard. Met het aannemen van twee SP-moties heeft de provincie gekozen voor grote, aaneengesloten peilvakken en het zo veel mogelijk voorkomen van visbelemmerende objecten. Statenlid Frank Hoogendam: "Denk hierbij bijvoorbeeld aan bruggen in plaats van dammen, of grote duikers in plaats van kleintjes. Hierdoor kunnen de diverse vissoorten hun paaigebied bereiken, wat ten goede komt aan de algemene visstand.". Gemalen zijn nu vaak een obstakel voor de vissen, maar als gevolg van een SP-motie gaat de provincie visdoorlaatbaarheid bij de huidige gemalen in kaart brengen en nieuwe gemalen in de Krimpenerwaard voorzien van vispassages. Hoogendam is tevreden over het behaalde resultaat: " Door het aannemen van deze moties zorgt de provincie voor een optimale invulling van de natte natuur. Daarnaast kunnen soorten die zwaar onder druk staan, zoals de paling, veilig in en uit het gebied komen zonder vermalen te worden."

Lees verder
23 april 2008

Industrieterrein Veerstalblok onnodig

De SP in provinciale staten heeft tegen het voorstel gestemd om in de polder Veerstalblok een bedrijventerrein mogelijk te maken. Volgens SP Statenlid Frank Johan Hoogendam ontbreken nut en noodzaak voor een bedrijventerrein in deze polder. Uit alle onderzoeken is de afgelopen tijd gebleken dat op de bestaande bedrijventerreinen nog voldoende ruimte is om tot 2020 vooruit te kunnen. Veerstalblok is dus totaal overbodig. Hoogendam heeft twijfels bij de coalitiepolitiek: "Opmerkelijk is het dat VVD, CDA en CU/SGP in hun coalitieakkoord hebben afgesproken om geen nieuwe, kleine, verspreid gelegen bedrijventerreinen meer aan te leggen en zeker niet in het Groene Hart. Vandaag hadden ze de kans dit in de praktijk te brengen, maar dat hebben ze om onduidelijke redenen laten liggen." Frank’s maidenspeech

Lees verder
21 april 2008

regioconferentie

Regioconferentiegangers Op 20 april heeft de statenfractie verantwoording afgelegd aan de leden van de SP. Afgevaardigden van alle afdelingen in Zuid-Holland kwamen bijeen in Rotterdam, om het jaarverslag van de statenfractie te bespreken. Een spannende gebeurtenis, want het was de eerste keer sinds de geweldige verkiezingsuitslag in 2007. Daarnaast is er uitgebreid gediscussieerd over de concept-integratienota “Gedeelde Toekomst” . Een groot gedeelte van de fractieleden zat in de vorige periode nog niet in Provinciale Staten. Wij zijn dan ook blij dat onze werkzaamheden, van acties tot het politieke debat, positief zijn beoordeeld door de aanwezigen op de regioconferentie. Alle leden kunnen via SPnet het verslag van de Zuid-Hollandsefractie lezen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier