h

Nieuws uit 2011

10 oktober 2011

Geen plezierjacht toestaan in de Provincie

Uit de nieuwe concept natuurwet van Staatssecretaris Bleker blijkt dat deze regering plezierjacht op damherten, edelherten, reeën, wilde zwijnen en zelfs sommige beschermde ganzen soorten toe wil gaan staan. SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Wat de SP betreft zou plezierjacht in zijn geheel verboden moeten worden, het is wat ons betreft absoluut niet de bedoeling om dieren voor je plezier en vermaak te doden. De SP vindt het dan ook een zeer slecht plan als het aantal dieren waarop gejaagd mag worden, nog verder uitgebreid wordt. Als de betreffende wet aan wordt genomen, ligt de verantwoordelijkheid voor het afgeven van jachtvergunningen bij de Provincies.
‘De SP gaat het Provinciebestuur vragen deze jachtvergunningen in Zuid-Holland niet af te geven en snel beleid te ontwikkelen waarin vast wordt gelegd dat Zuid-Holland dergelijke vergunningen voor plezierjacht niet af zal geven.’ Aldus van Aelst.
Met deze wet wordt het ook mogelijk om voor natura 2000 gebieden jachtvergunningen af te geven. ‘Het is echt belachelijk dat we eerst veel geld uitgeven aan natuur, om vervolgens jagers een vergunning te geven om als vermaak dieren te doden in dit gebied en de rust aldaar te verstoren.’ Stelt van Aelst.

Lees verder
14 september 2011

SP Statenfracties: Groene Hart Europees landschap

De Statenfracties van de SP in de Groene Hart Provincies in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht pleiten er gezamenlijk voor dat het Groene Hart een Europees Landschap wordt. Utrechts SP-Statenlid Anne-Marie Mineur: ‘Nu het Groene Hart niet langer een Nationaal Landschap is, komt het nog verder onder druk te staan. Dit kan wat de SP betreft niet, het Groene Hart moet groen blijven. De Europese landschapsconventie heeft als doel het bevorderen van de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen. We hopen het gebrek aan visie van het Rijk hiermee te compenseren.’

Lees verder
14 september 2011

Europese natuurdoelstellingen onbetaalbaar. Wie krijgt de boete?

Staatssecretaris Bleker liet op 7 september jongstleden weten dat boetes die voortkomen uit het niet behalen van Europese natuurdoelstellingen voor de rekening komen van de provincie. Dit was onder andere te lezen in Trouw. De SP vindt het onredelijk dat de staatssecretaris de Provincie wel houdt aan de doelstellingen, terwijl er vanuit het rijk miljoenen bezuinigd wordt.Hierdoor beschikt de Provincie niet over voldoende geld om nieuwe natuurgebieden aan te kopen en mogelijk ook niet eens om de huidige aangekochte gebieden goed te beheren. Esther Zwaan, Statenlid voor de SP in Zuid-Holland, heeft de Gedeputeerde onder andere gevraagd wat de uitspraak van de staatssecretaris betekent voor de Europese natuurdoelstellingen in Zuid Holland. Zijn deze met het oog op de bezuinigingen nog te behalen?

Lees verder
6 september 2011

SP Zuid-Holland wil snelle aanpak vertragingen bij de Harmsenbrug

De SP fractie in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over het uitblijven van de verdubbeling van rijbanen van de N57 bij de Harmsenbrug. De SP wil snel antwoorden over de ongewenste vertraging voor het wegverkeer op die locatie.
In maart 2011 zou de verbreding van de N57 een feit zijn maar automobilisten die gebruik maken van deze brug staan nog steeds dagelijks vast.`
Door de aanleg van de fietsersbrug (Harmsenbrug) in 2009 kon het huidige fietspad een tweede rijstrook voor het wegverkeer worden, waardoor de doorstroming op de N57 zou worden verbeterd. Daarmee zou de capaciteit bijna worden verdubbeld.

Lees verder
1 september 2011

SP steunt 'Vrienden van het Brielse Meer'

Op 31 augustus hebben de 'vrienden van het Brielse meer' handtekeningen aangeboden in de commissie Groen en Water om aandacht te vragen voor het onderhoud van het Brielse Meer. De SP steunt de vrienden in hun oproep voor beter onderhoud op het Brielse Meer. Op het onderhoud van het meer wordt fors bezuinigd.
Aanlegsteigers voor boten en watersporters verdwijnen
en wandelpaden zijn niet meer toegankelijk voor
bezoekers, hierdoor wordt de toegankelijkheid van het
Brielse Meer aangetast.

Lees verder
31 augustus 2011

SP en D66 vragen uitleg over benoeming Leemhuis-Stout

De  Statenfracties van SP en D66 willen tijdens de Statenvergadering van 14 september uitleg van Commissaris van de Koningin Jan Franssen over de benoeming van mevrouw Leemhuis-stout als waarnemend burgemeester van Schiedam. Zij volgde voor de zomer de afgetreden burgemeester Verver op. Na de benoeming ontstond veel commotie in Schiedam toen bleek dat Leemhuis-Stout een vriendschappelijke band heeft met de afgetreden burgemeester Verver. Ook het feit dat een zoon van Leemhuis-Stout werkzaam was voor de gemeente Schiedam versterkte de onrust.

Lees verder

Pagina's

U bent hier