h

Nieuws uit 2009

2 november 2009

SP: Fietspad over de Zijlbrug moet snel veiliger

De fietsers die gebruikmaken van het fietspad dat langs de N445 loopt, nabij de Zijlbrug tussen Leiderdorp en Leiden, worden door een enkel hekwerk gescheiden van de auto’s die over de Provinciale weg N445 richting Leiden gaan. Het hek biedt vrijwel geen bescherming voor de fietsers en de voetgangers op het voetpad naast het fietspad tegen auto’s en of vrachtwagens die vanuit de Engelendaal (uit de richting Leiderdorp) richting Leiden rijden. Het hekwerk kan als het loskomt na een aanrijding zelfs voor nog meer gevaar zorgen, aangezien het de reikwijdte vergroot na de aanrijding. Al enkele malen is sprake geweest van het door het hekwerk rijden van auto’s.

Lees verder
2 november 2009

SP eist bouwstop Nieuw-Rhijngeest ter bescherming van archeologie

De SP-Statenfractie maakt zich grote zorgen over het archeologisch cultureel erfgoed in Nieuw-Rhijngeest Zuid. De jongste opgravingsresultaten van de archeologische faculteit van de Universiteit Leiden, hebben het internationale wetenschappelijke belang van deze vindplaats aangetoond. Ondanks dat dreigt er een einde te zijn gekomen aan het archeologisch bodemonderzoek. Harre van der Nat: “ Het kan toch niet zo zijn dat er belangrijke vondsten voor altijd verloren gaan omdat er nagelaten wordt eerst archeologisch onderzoek te doen.” De SP Statenfractie wil dat er direct gestopt wordt met de bouw van het Corpus Hotel en aangrenzende vijver. Eerst moet de archeologie een kans krijgen om de bodem te onderzoeken. Eerder zijn in het gebied al sporen van een vroegmiddeleeuwse nederzetting uit de Merovingische periode (550-700 na Chr.) gevonden.

De SP wil verder weten of het besluit om de grond voor bebouwing in strijd is met het verdrag van Malta. Daarin staat: "Zo wordt voorgesteld om steeds vooraf onderzoek te laten doen naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te beperken."

Opmerkelijk is dat er op enkele gedeelten van het terrein wel eerst onderzoek is toegestaan. Daarbij is een aantal vondsten gedaan dat wijst op het belang van het gebied.
Van der Nat: “Al verdergaan met bebouwing van het gebied kan leiden tot het missen van belangrijk archeologisch cultureel erfgoed."

Lees verder
1 november 2009

SP op werkbezoek in Amsterdamse Waterleidingsduinen

SP statenlid Lies van Aelst en medewerker Ap de Wit hebben donderdag de Amsterdamse Waterleidingsduinen bezocht. Zuid-Hollandse bollenboeren hebben steeds vaker te maken met damherten afkomstig uit de Amsterdamse Waterleidingsduinen. Die kunnen schade aanrichten aan de bollenvelden. In de provincie is steeds vaker discussie over hoe dit opgelost moet worden. De SP is op locatie poolshoogte wezen nemen met een natuureducatievereniging. De populatie damherten is de afgelopen jaren snel toegenomen, en lijkt nog te blijven stijgen. Problemen hierbij kunnen zijn dat er niet genoeg voedsel meer is en dat andere dieren, zoals reeën, verdrongen worden. Met bioloog Gerrit-Jan de Bruyn en Henk van Haastregt van het IVN zijn de SP-ers het gebied in geweest. “De hoeveelheid damherten was goed zichtbaar, omdat het paartijd is. Maar het was ook duidelijk dat er steeds minder voedsel is. Daardoor zullen er steeds meer zieke en zwakke dieren komen” aldus Van Aelst.

Lees verder
13 oktober 2009

Verzoek oppositie ingewilligd, presentatie Rijnlandroute toch openbaar

Het provinciebestuur heeft toegezegd dat de presentatie over de Rijnlandroute toch openbaar is, zo blijkt uit het Leidsch Dagblad van 13 oktober. De fracties van SP, D66 en Groenlinks hadden hier in een open brief om gevraagd. “We zijn tevreden dat iedereen naar binnen mag” aldus SP-statenlid Erik Maassen. “Onze belangrijkste eis is ingewilligd” "Bij nader inzien blijkt het provinciebestuur - net als wij- de openbaarheid van de bijeenkomst van belangrijk te vinden. Daar hadden ze alleen wèl de oppositie voor nodig om aan herinnerd te worden." stelt Geertjan Wenneker (D66). De statenleden zijn minder enthousiast over de manier waarop de provincie dit nieuws naar buiten brengt. “De provincie doet in het Leidsch Dagblad net alsof dit altijd de bedoeling was”, vertelt Maassen, “maar dat is pertinent onjuist.” Wenneker: “Ik heb, net als verschillende andere raadsleden en statenleden, per mail gevraagd of de bijeenkomst openbaar was, en daar is steeds ontkennend op geantwoord. Er staat zwart op wit: een besloten bijeenkomst voor raads- en statenleden” Maassen heeft diezelfde informatie ook opgetekend uit de mond van projectleider Hoppenbrouwer: “Voor een volle zaal in de Gouden Leeuw in Voorschoten heeft de projectleider desgevraagd gezegd dat de presentatie alleen voor genodigden was. Het is erg kinderachtig dat de provincie dit nu probeert te ontkennen.” De statenleden hebben nog geen officieel antwoord ontvangen op hun open brief.

Lees verder
11 oktober 2009

Open brief aan provinciebestuur

Donderdag 16 oktober organiseert de provincie een presentatie waarin het onderzoek naar de varianten voor de Rijnlandroute worden gepresenteerd. Deze presentatie is achter gesloten deuren. De SP pleit ervoor om dit in alle openheid te doen, in plaats van achterkamertjes. Daarom stuurde statenlid Erik Maassen de volgende open brief, in samenwerking met statenleden Geertjan Wenneker (D66) en Alfred Blokhuizen (GroenLinks). Open brief

Lees verder
8 oktober 2009

Provincie trekt rookgordijn op over Rijnlandroute

De Zuidhollandse oppositiefracties vinden de beantwoording van hun vragen over de Rijnlandroute volstrekt onvoldoende. Het provinciebestuur wil geen mededelingen doen over een overleg tussen de provincie en de wethouders uit de regio. “De presentatie van die bijeenkomst is gewoon op internet te vinden. Toch doet de provincie of het allemaal geheim is,” aldus D66-statenlid Geertjan Wenneker. “De staten worden geschoffeerd” vindt statenlid Erik Maassen (SP). Twee weken geleden bleek dat de wethouders een hele andere presentatie kregen dan de statenleden. De provinciale fracties van D66, SP en GroenLinks hebben daar vervolgens vragen over gesteld “De staten kregen te horen dat er drie opties open werden gehouden,” zegt Maassen, “maar de wethouders kregen heel gedetailleerde informatie over één enkel tracé.”. “De provincie geeft dit ook toe in de antwoorden op onze vragen,” vertelt Wenneker, “maar we krijgen geen inhoudelijke informatie.” Volgens Gedeputeerde Staten is het overleg vertrouwelijk, en kan er dus niet worden uitgelegd waarom de wethouders andere informatie kregen. “Wij willen weten waarom we zo weinig informatie krijgen. Maar nu probeert de provincie een rookgordijn op te trekken,” aldus Maassen. De drie partijen hebben een deel van de vragen daarom opnieuw ingediend.

Lees verder

Pagina's

U bent hier