h

Nieuws uit 2012

1 maart 2012

Statenfracties willen uitleg over belastingcompensatie dienstauto

In navolging van de vorige week ontstane commotie over belastingcompensatie voor het privégebruik van de dienstauto van de commissaris van de Koningin Jan Franssen, vragen de statenfracties van de SP, VVD, D66 en CDA in de eerstvolgende commissievergadering aan gedeputeerde staten om uitleg over de regeling. De regeling bestaat sinds 2009, maar provinciale staten waren tot op heden niet op de hoogte van het bestaan.

Lees verder
29 februari 2012

Coalitie Zuid-Holland: verbazing over stoppen ondertiteling omroepen

De VVD, het CDA, D66 en de SP in de provincie Zuid-Holland hebben met verbazing vernomen dat Omroep West en RTV Rijnmond de ondertiteling voor doven en slechthorenden hebben geschrapt. De coalitiepartijen vinden dat de omroepen een maatschappelijke functie hebben. Zij treffen met deze bezuiniging de inwoners die afhankelijk zijn van ondertiteling. Het geeft geen pas om de verantwoordelijkheid voor deze merkwaardige keuze in de schoenen van de provincie te schuiven.

Lees verder
29 februari 2012

Burgerinitiatief Milieudefensie

Tijdens de Statenvergadering heeft de SP fractie haar waardering uitgesproken voor het burgerinitiatief van Milieudefensie. In dat initiatief bepleit Milieudefensie het aanleggen van snelle fietspaden. Het verbeteren van de mogelijkheden om met de fiets te reizen wordt door de SP al jaren bepleit en in het coalitieakkoord is hiervoor ook extra geld gereserveerd. Met meer en betere fietspaden kunnen meer forenzen uit de auto worden gelokt en daardoor worden de files korter. Door het initiatief van Milieudefensie ontstaat extra aandacht voor de aanleg van de fietspaden en dat is altijd goed. Milieudefensie vroeg ook om een onderzoek naar de invoering van een regionale vorm van beprijzing zoals een spitsheffing. Hierover is de SP minder positief. Ten eerste heeft de Provincie geen mogelijkheden om zelf een spitsheffing in te voeren. Daarvoor moet eerst een wetswijziging plaatsvinden

Lees verder
29 februari 2012

SP stemt in met actualisering Provinciale Structuurvisie

Vandaag, tijdens de Provinciale Staten- vergadering, is de provinciale structuurvisie  geactualiseerd. De SP heeft ingestemd met de vernieuwde structuurvisie. Omdat een hoop wijzigingen een grote verbetering inhouden. Op het gebied van woningbouw wordt de komende jaren voornamelijk ingezet op binnenstedelijk bouwen, de aanleg van kantorenlocaties is alleen nog mogelijk als nut en noodzaak aangetoond is en op locaties in de buurt van openbaar vervoer, alle bestemmingsplannen in het buitengebied moeten voortaan voorzien worden van een  beeldkwaliteitsparagraaf en de komst van een outletcenter wordt uitgesteld tot meer informatie beschikbaar is.

Lees verder
29 februari 2012

Commissaris van de Koningin halveert nevenfuncties.

Provinciale Staten hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de Commisaris van de Koningin voor herbenoeming in aanmerking te laten komen. In reactie op deze voordracht heeft de Commissaris schriftelijk aan provinciale staten laten weten dat hij zich rekenschap geeft van veranderende opvattingen in de staten en de samenleving betreffende nevenfuncties en bijverdiensten. Hij heeft aangegeven zijn nevenfuncties te zullen halveren.
De SP-statenfractie heeft van dit voornemen met instemming kennisgenomen.

Lees verder
22 februari 2012

SP en D66: Inzicht in veiligheid bij Zuid-Hollandse tankopslagbedrijven

Naar aanleiding van de recente incidenten bij tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek willen de Zuid-Hollandse Statenfracties van SP en D66 opheldering van het provinciebestuur over de veiligheidssituaties bij vergelijkbare bedrijven. Statenleden Lies van Aelst en Paul Breitbarth hebben daarom vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. Zij willen onder meer weten hoe de veiligheidssituatie bij Odfjell zich verhoudt tot andere bedrijven en welke voorwaarden gelden voor het melden van lekkages. SP Statenlid Lies van Aelst: “Ik heb al eerder vragen gesteld over de voortdurende incidenten bij Odfjell en ben blij om te zien dat het bedrijf het verscherpte toezicht serieus lijkt te nemen. Odfjell lijkt nu echter het zekere voor het onzekere te nemen en alle, ook relatief kleine, lekkages te melden. Dit is een stap in de goede richting.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier