h

Nieuws uit 2012

18 april 2012

Suggesties bij de startnotitie Cultuurplan

Bij de bespreking van de startnotitie van het cultuurplan heeft de SP-fractie een aantal belangrijke suggesties gedaan als het gaat om het meer beleefbaar maken van ons erfgoed.
De suggesties passen in de plannen van het provinciebestuur om meer vanuit een aantal hoofdthema’s het cultureel erfgoed te steunen. De thema’s worden uitgewerkt in zogeheten erfgoedlijnen die verschillende monumenten die met elkaar te maken hebben met elkaar verbinden, zoals de Romeinse Limes, De Atlantikwall en Hollandse waterlinie.
Deze nieuwe opzet steunt de SP van harte.

De SP wil dat het provinciebestuur bij de uitwerking van de erfgoedlijnen aandacht besteed aan de aansluiting van de routes van de erfgoedlijnen binnen het bestaande fietsknooppuntennetwerk.
Daarnaast wil de SP dat de ambities wat betreft het archeologisch erfgoed omhoog gaan en dit meer beleefbaar voor het publiek wordt.
En als laatste dat de informatievoorziening via de verschillende panelen en borden verbetert. Veel van deze borden zijn na een aantal jaar in slechte staat. Het zou goed zijn als de provincie werkt aan een goed beheerplan.

De gedeputeerde gaf aan deze gemaakte opmerkingen mee te nemen in de verdere uitwerking.

Lees verder
5 april 2012

Enorme verbetering woonschepenbeleid

Sinds 2009 wordt er in de provincie gesproken over het nieuwe beleid voor woonschepen.
In 2009 was dat beleid voor de SP onacceptabel. Het leek er indertijd op dat de woonschipbewoners niet langer welkom waren in onze provincie. Er moesten veel schepen op termijn of zelfs direct verdwijnen.
Vanmiddag stond het onderwerp wederom op de agenda. Het provinciebestuur heeft in een brief aangegeven dat het zij naar aanleiding van de vele zienswijzen het beleid aan zal passen. De schepen hoeven uiteindelijk toch niet allemaal weg. Op 3 schepen na, kunnen de bewoners in hun schip blijven wonen.
SP Statenlid Lies van Aelst: ‘De SP is hier erg blij mee! Er is geluisterd naar de gegronde bezwaren van de bewoners, dat is wat mij betreft een compliment waard!’

Lees verder
29 maart 2012

Onderzoek rekenkamer naar subsidies bevat goede leerpunten

Tijdens de statenvergadering van 28 maart werd het Rekenkamer onderzoek naar de subsidies besproken. Een van de conclusies van de Rekenkamer was dat de provincie Zuid-Holland het in vergelijking met andere provincies beter doet, maar dat ook in Zuid-Holland nog veel ruimte voor verbeteringen is. Zo worden nagenoeg alle subsidies wel gecontroleerd op rechtmatigheid, maar nog niet allemaal op doeltreffendheid. De rekenkamer doet vijf aanbevelingen om het subsidieproces te verbeteren. Gedeputeerde Staten (GS) neemt deze vijf aanbevelingen over en beschouwt deze ook als belangrijke leerpunten. SP-statenlid Jerry Snellink: 'De reactie van GS is de enige juiste. Door de aanbevelingen van de Rekenkamer te omarmen kan het subsidieproces van de provincie Zuid-Holland alleen nog maar verder professionaliseren. En dat is belangrijk, want met gemeenschapsgeld dient goed en doeltreffend om gegaan te worden" De aanbevelingen die de Randstedelijke Rekenkamer doet:
1. Zorg voor een volledig overzicht van de vigerende subsidies, waarin
tenminste de soort subsidie, financiële omvang, startdata van subsidieverlening
en evaluatiedata zijn opgenomen;
2. Geef invulling aan de provinciespecifieke eis tot het publiceren van een
verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de verleende subsidies;
3. Evalueer tenminste één keer per 5 jaar de subsidies op grond van een
verordening en begrotingssubsidies;
4. Voer evaluaties uit waarin wordt nagegaan of de doelen waaraan de subsidie
moet bijdragen, zijn bereikt;
5. Voer evaluaties uit waarin aannemelijk is gemaakt dat de doelen zijn bereikt
en prestaties zijn behaald door de subsidie.

Lees verder
29 maart 2012

Geen herindeling Waddinxveen en Gouda wijs besluit

“Een verstandig besluit dat recht doet aan de mening van de inwoners van Waddinxveen.” Dat is in het kort de reactie van SP-statenlid Bart Vermeulen op het beëindigen van de zogeheten ARHI-procedure in Waddinxveen en Gouda. Een herindeling van deze twee gemeenten is daarmee van de baan.
Het besluit is volgens de SP vooral verstandig omdat een fusie geen oplossing gaat bieden voor de problemen waar de gemeenten in de regio tegenaan lopen en omdat er geen draagvlak onder de bevolking voor was. Bart Vermeulen: “91% van de Waddinxveners stemde een jaar geleden in een referendum tegen een fusie met Gouda. Dat is een heel belangrijk signaal waar je niet zomaar omheen kunt. Het is goed dat met het stopzetten van de ARHI-procedure ook recht wordt gedaan aan de opvattingen van de inwoners van Waddinxveen.”

Lees verder
21 maart 2012

Aanleg van rondweg bij Alphen ongewenst

De SP in Zuid-Holland heeft uitleg gevraagd aan Gedeputeerde Staten (GS) over de plannen die Alphen aan den Rijn en Rijnwoude hebben om een rondweg aan te leggen die de N11 en de N207 met elkaar verbindt. Volgens SP-statenlid Harre van der Nat is de aanleg van een rondweg niet wenselijk en zal het een belangrijk groengebied aantasten. De SP is namelijk van mening dat de Gnephoek groen moet blijven. De SP wil van het provinciebestuur weten of zij van plan zijn de provinciale structuurvisie uit te voeren zoals afgesproken is in het hoofdlijnenakkoord. Daarin staat dat de ruimtelijke kwaliteit of bestemming van de Gnephoek niet mag veranderen. Van der Nat: “met andere woorden: handen af van de groene Gnephoek!” .
De SP is fel voorstander van de aanleg van de Maximabrug maar kiest voor een minder massale en dus minder dure brug. Ook wil de partij dat de brug dient waarvoor die nodig is: het verminderen van de verkeersdrukte in Koudekerk aan den Rijn en een betere ontsluiting voor het lokale bedrijfsleven. Daarbij hoeft de brug de Landlust weg dus niet te doorkruisen.

Lees verder
19 maart 2012

Terugkerende problemen Merwede Linge Lijn

Ook vorige week waren er weer grote problemen op het spoor tussen Dordrecht en Geldermalsen. Ondanks de recente inzet op goede dienstverlening op de lijn, lijken de problemen zich op te stapelen. Er rijden meer treinen, maar het enkele spoor wordt mogelijk te zwaar belast. SP Statenlid Lies van Aelst: "Je kunt je best voorstellen dat er wat opstartproblemen zijn, maar dit is wel heel erg."


Lees meer op de website van RTV Rijnmond. Daar vind je ook een geluidsfragment van een interview met SP Statenlid Lies van Aelst:

Lees verder

Pagina's

U bent hier