h

Nieuws uit 2006

16 augustus 2006

werkbezoek binnenvisserij

Binnenhalen van de fuiken
Op dinsdag 15 augustus stapten SP statenlid Bart Vermeulen en fractiemedewerker Ap de Wit om 03,00 uur aan boord bij beroepsvisser Wilkin den Boer om een dag te kijken en te spreken over de beroepsvisserij in Zuid-Holland. Wilkin is beroepsvisser op de benedenrivieren en in de beheersgebieden van alle (vier) waterschappen in Zuidholland. Daarnaast is hij actief in een aantal visstandbeheercommissies en ook in de overkoepelende “Combinatie van beroepsvissers”, als vice-voorzitter. Gelukkig was het droog bij de afvaart van het spartaans uitziend schip van globaal 4 x 10 meter. Vanuit de Bakkerskil te Krimpen aan den IJssel werd koers gezet naar de Lek waar tot Schoonhoven een groot aantal zogenaamde schietfuiken werden opgehaald. De vangst bestond voornamelijk uit paling en enige snoekbaarzen. Alle ondermaatse snoekbaars en andere vissoorten zoals voorn, brasem, baars en roofblei werden direct weer teruggezet. Opvallend was dat er ook heel veel rommel in de fuiken zat, variërend van koffiebekers, chipszakken, sloopijzer tot bladeren, takken en rijshout. Tussen het ophalen en weer uitzetten van de fuiken was er genoeg tijd om over het belang, de bedreigingen en de kansen van beroepsvisserij te spreken.

schoonspuiten van de fuiken

Wilkin vertelde dat er in het benedenriviergebied 14 beroepsvissers actief zijn. Desondanks is er geen sprake van overbevissing want de vangsten blijven al jaren goed. Het is zelfs zo dat tijdens perioden met veel neerslag – als de Haringvlietsluizen openstaan – veel snoekbaars naar zee wordt gespoeld die door de zeevisserij, via de visafslagen, verkocht worden. In tegenstelling tot de algemene trend in Nederland lijkt ook de aalstand in de rivieren niet af te nemen. Alle beroepsvisserijbedrijven in het rivierengebied kunnen een goede boterham verdienen en de vooruitzichten daarop blijven goed. Op de overige wateren van Zuidholand zijn nog eens ca. 10 beroepsvissers actief. Hier zijn de vooruitzichten echter een stuk minder. Een aantal van die bedrijven is te klein om te overleven. De inkomsten nemen af omdat de aalstand daar sterk is afgenomen. Daarbij neemt, door de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water, de voedselrijkdom van veel watersystemen af – het water wordt daardoor helderder – waardoor de hoeveelheid vis afneemt. Vooral de snoekbaars – een culinair aantrekkelijke vis waarvoor een hoge prijs wordt betaald – neemt sterk af en zal nog verder afnemen. Aalscholvers, vandalisme en diefstal van fuiken zetten de bedrijfsresultaten verder onder druk.

Het belang van de beroepsvisserij is veel groter dan sec de opbrengsten van de vangsten (besomming) De waarde van; toeleveringen van netten/schepen, waardetoevoeging zoals fileren/palingroken, cultuurhistorische waarde, uitgifte vergunningen t.b.v. de sportvisserij, toerisme (ijsselmeer, palingrokerijen) beheervisserij en visstandbemonsteringen bedraagt waarschijnlijk een veelvoud van de totale besomming. Vooral beheervisserij en visstandbemonsteringen vormen belangrijke kansen voor de beroepsvisserij. De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht de waterschappen namelijk om de kwaliteit van het oppervlaktewater mede op basis van de visstand te beoordelen. In 2015 moeten de wateren in een goede ecologische toestand gebracht zijn en dit vraagt om beheer en regelmatig terugkerende bemonsteringen. Ook deelname aan visstandbeheercommissies, advisering van waterschappen t.a.v. beheer/bemonsteren, samenwerken met sportvisserij organisaties en wellicht het ontwikkelen van “blauwe diensten”, analoog aan de groende diensten die boeren nu al verrichten, bieden aanvullende kansen op verbetering van bedrijfsresultaten en maatschappelijke acceptatie.

Rond 14.30 uur stapten Vermeulen en de Wit weer op de steiger. De dag gaf een goede indruk van de beroepsvisserij op de rivieren, de daarmee gemoeide investeringen, risico’s en lichamelijke inspanning, de relevante wetgeving/beleid en de positie en mogelijkheden van de binnenvissector.

Tijdens een volgend werkbezoek zal de SP fractie een beroepsvisser – die veel kleinschaliger in de Haarlemmermeerpolder vist – bezoeken.

Lees verder
8 augustus 2006

Nog veel vragen over ziektekosten pleegkinderen

Pleegzorgaanbieder Horizon heeft een fonds om sommige ziektekosten die pleegouders in het huidige pakket voor de kinderen niet vergoed krijgen te bekostigen.
Dat stelt het college van Gedeputeerde Staten (GS) in antwoord op vragen van de SP.

Lees verder
2 augustus 2006

Harmes op bezoek bij Maaszicht

Onlangs zijn Statenlid Gerard Harmes en fractiemedewerker Naomi Smulders op bezoek geweest bij pension Maaszicht, de enige 24-uurs opvang voor dak- en thuisloze jongeren van 17 tot 23 jaar in Rotterdam Rijnmond. Gerard Harmes: ‘Het woord ‘pension’ doet eigenlijk geen recht aan het aanbod van Maaszicht. Opvang alleen is nooit genoeg zeker niet voor mensen in deze leeftijd.’ In het opvanghuis in Rotterdam, zitten in totaal 30 jongeren. Hiervan is 30 % onder de 18 jaar. Het team heeft een individueel begeleidende no-nonsense aanpak.

Lees verder
26 juli 2006

SP wil dat GS gesprek voert met Hoogervorst over spoedeisende hulp in Alphen aan den Rijn

De Statenfractie van de SP Zuid-Holland heeft GS om opheldering gevraagd over de uitspraken van minister Hoogervorst over het ontbreken van spoedeisende hulp. Op zondag 25 juni was minister Hoogervorst in het tv-programma Buitenhof met het onderwerp Zorg. Nu de antwoorden van GS binnen zijn trekt Gerard Harmes, Statenlid van de SP-fractie, zijn conclusies. Zeker tevreden zijn we dat GS onderschrijven dat Hoogervorst een ziekenhuis kan verplichten een spoedeisende eerste hulp te blijven bieden, ook als dat commercieel niet lonend is, want dat moet gewoon in een bepaalde regio aanwezig zijn. Ook met de uitspraak dat de acute zorg niet gereguleerd dient te worden door marktwerking zijn wij het eens.
De fractie is niet bepaald tevreden over de houding van GS wat betreft het door iedereen erkende publieke belang. ´Wij zijn het met u eens dat zorg in de eerste plaats publiek belang is. Dat laat onverlet dat er op het zorgterrein wel op onderdelen een meer commerciële benadering mogelijk is. Het wettelijk kader is daarvoor richtinggevend. `
Zeer ontevreden is de fractie over de afwijzende opstelling van GS de nodige stappen richting minister Hoogervorst te ondernemen en de gevolgen van de fusie van het Rijnlandziekenhuis (waarbij de spoedeisende hulp verdween) aan de orde te stellen. Niet alleen is het antwoord feitelijk onjuist (fusie werd per 1 april 1994 een feit en niet decennia geleden zoals GS beweren), maar vooral dat het provinciale beleid in de tussenliggende jaren ongewijzigd is gebleven gaat volkomen voorbij aan wensen van de bevolking in Alphen en de Rijnstreek. Dat GS de strijdbijl onder het zand laten liggen is een grote teleurstelling.
Gelukkig is er nog de toezegging van Gedeputeerde Huizer dat het Interprovinciaal Overleg (IPO) in september/oktober wil praten over motie 2 van de SP-CDA (29 maart 2006) waar de spreiding van basisziekenhuizen onderzocht zou moeten worden. Landelijk bleken andere provincies bereid te praten over het rapport ´Referentiekader spreiding curatieve zorg`. Een basisziekenhuis veronderstelt ook de functie van een spoedeisende hulp.

Lees verder
21 juli 2006

SP wil van GS snelle handreiking naar patiënten in geestelijke gezondheidszorg

De SP statenfractie van Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over de problemen die GGZ-cliënten nu ondervinden. Aanleiding is het bericht van de landelijke GGZ in het ´position paper` dat aan de politiek is verzonden voor het algemeen overleg van de vaste commissie van VWS over de AWBZ op donderdag 22 juni.
In Zuid-Holland zal het niet anders zijn dan in de rest van het land. Daarom stelt Gerard Harmes, lid van commissie Samenleving, schriftelijke vragen over de grootte van het bedrag waarom het gaat in Zuid-Holland, of er al instellingen zijn geweest die met het college van GS contact gezocht hebben. Ook wil de SP weten of GS van mening zijn dat deze situatie onhoudbaar is en er onmiddellijk iets moet gebeuren zodat de cliënten niet verder in de problemen komen. Gezien het feit dat de provincie de taak heeft om het niveau van zorgvoorzieningen in de regio in de gaten te houden en op te treden bij het in gevaar komen daarvan. De SP dringt aan bij de gedeputeerde de staatssecretaris een snelle handreiking naar de sector te bepleiten. En wil weten of GS bereid zijn om, bijvoorbeeld met GGZ Nederland, in overleg te treden over een mogelijke tijdelijke oplossing. Ten slotte vraagt Harmes welke maatregelen GS genomen hebben naar aanleiding van deze landelijke berichtgeving. In de eerstvolgende statencommissievergadering (13 september 2006) wil Harmes dit punt aan orde stellen.

Lees verder
14 juli 2006

Uiterlijk in september uitsluitsel over oevers Meeslouwerplas.

SP Statenlid Bart Vermeulen wil dat gedeputeerde van der Sar uiterlijk in september aangeeft hoe en wanneer de oevers van de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland worden opgeknapt.
Sinds 2004 is daar een deel van de oevers afgezet omdat er als gevolg van jarenlange onzorgvuldige zandwinning holtes onder de oever zijn ontstaan en de oevers te steil aflopen. Naar aanleiding van de afgezette oever trok de SP in augustus 2004 bij Gedeputeerde Staten (GS) aan de bel, omdat zij eigenaar van recreatiegebied Vlietland zijn en de vergunning voor de zandwinning hebben afgegeven en hadden moeten handhaven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier