h

Nieuws uit 2006

15 februari 2006

SP wil basiszorg beter bereikbaar

De Statenfractie van de SP wil dat de Provincie Zuid-Holland verantwoordelijkheid neemt voor de toegankelijkheid van basisziekenhuizen. “Op vele plaatsen is basiszorg nu te ver weg. De provincie moet garanderen dat zorg goed bereikbaar is,” vindt SP Statenlid Gerard Harmes.
De SP wil dat er duidelijke normen komen voor het aantal mogelijke patiënten in de regio en de bereikbaarheid in minuten voor autovervoer en openbaar vervoer. “De provincie staat in dit soort zaken dichter bij de dagelijkse praktijk dan het rijk. Deze normen moeten Gedeputeerde Staten in samenwerking met patiënten/consumenten organisaties en de ziekenhuizen opstellen.” aldus Harmes.

Lees verder
1 februari 2006

SP niet akkoord met Rijn Gouwe Lijn

De SP Statenfractie wijst de huidige plannen voor de Rijn Gouwe lijn definitief af. Ondanks dat de SP fractie in Zuid Holland een voorstander is van goed en fijnmazig openbaar vervoer kan ze niet akkoord gaan met de huidige plannen voor de Rijn Gouwe lijn.
Bij monde van woordvoeder Peter Romijn verwees de SP de bestuursovereenkomst met Leiden dan ook naar de prullenbak. De collegepartijen PvdA, CDA en VVD willen de Rijn Gouwe Lijn er koste wat kost laten komen.
Opvallend is dat nu al bekend is dat het hele project een risico van 62 miljoen euro laat zien. Gedeputeerde Staten wil voor de zomer een studie om dit bedrag terug te dringen.
De SP fractie was echter niet van plan te tekenen voor deze blanco cheque en heeft er weinig vertrouwen in dat het risico fors omlaag kan. Volgens Statenlid Romijn is het niet verantwoord om nu met Leiden een bestuursovereenkomst te tekenen terwijl de werkelijke kosten nog niet bekend zijn. Tevens hekelt het Statenlid de werkwijze van de gemeente Leiden en de inspraak die aan de burgers wordt gegeven. Opmerkelijk is dat een uitkomst van een enquête in Leiden laat zien dat een meerderheid van de bevolking deze sneltram niet door hun binnenstad wil zien rijden. Met name de fietsers zouden in Leiden hier veel hinder van ondervinden en is de veiligheid voor hen niet gewaarborgd.

Lees verder
1 februari 2006

SP wijst komst automobielmuseum op rand Den Haag/Wassenaar af

Op 1 februari 2006 hebben Provinciale Staten de streekplanherziening West goedgekeurd. Hoewel het om 5 kleine gebieden ging waren brachten vele natuurbeschermers hun bezwaren naar voren. Gerard Harmes betoogde waarom de SP-fractie met twee wijzigingen niet kon instemmen. Met name op de onderdelen, vestiging van een automuseum aan de Rijkssstraatweg in Den Haag en de zandwinning in de Ommedijksche Polder in Wassenaar, wekten weerstand. Een groot gebouw ter grootte van het provinciehuis (7000m²) wordt zo maar tussen het groen geplaatst. Belangrijkste argumenten om de komst tegen te houden zijn de aantasting provinciale Groenzone, de groenbestemming is al sinds 1964 vastgelegd, de rode contour wordt opzij gezet. De vestiging automobielmuseum op het landgoed Reigersbergen is in strijd met de uitgangspunten van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Zo wordt het Ruimtelijk beleid ondergraven. Een ander punt is het gebrek aan toegang met bus of tram. Er ligt geen openbaar vervoersplan aan ten grondslag. De precedentwerking voor volgende landgoederen of projecten als de Amerikaanse ambassade zijn een feit.

Lees verder
30 januari 2006

Rapportage luchtkwaliteit Sliedrecht en Dordrecht zorgelijk.

De SP heeft geschrokken gereageerd op de uitkomsten van de "rapportage
ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Sliedrecht en Dordrecht" welke
op 30 januari werd gepresenteerd.
Het betreft een onderzoek wat in opdracht van de gemeente Sliedrecht
is uitgevoerd en wat zich richt op de ontwikkeling van de
luchtkwaliteit, maar ook op de vergunningverlening en handhaving door
de gemeente en de provincie. Volgens het rapport zijn er veel vergunningen met een te grote emissieruimte, toetst de provincie vergunning niet of nauwelijks aan het Besluit luchtkwaliteit en is ook de toetsing aan de IPPC richtlijn(Integrated Pollution Prevention Control) niet adequaat toegepast. Daarnaast gedoogd de provincie al 10 jaar dat er bij een bedrijf geen geldige milieuvergunning is, terwijl het bedrijf een forse uitstoot van fijnstof heeft en met oplosmiddelen werkt. Keer op keer worden gedoogbeschik- kingen afgegeven. De provincie voldoet hiermee niet aan haar actualisatieplicht wat betreft milieuvergunningen en ook niet aan de minimalisatieplicht die ongezonde stoffen terug moet dringen.

Lees verder
29 januari 2006

SP Statenfractie tegen uitbreiding zandwinning Valkenburg

Aanstaande woensdag bespreken Provinciale Staten het voorstel om de zandwinning in het Valkenburgsemeer uit te breiden. De SP Statenfractie zal dat voorstel niet steunen.
Zij maakt vooral bezwaar vanwege het feit dat er bij de betrokken gemeenten geen draagvlak voor is, de recreatieve inrichting van het Valkenburgsemeer in het gedrang komt en er geen goede oplossing is voor compensatie van gronden voor een veehouder die grond kwijt raakt door de uitbreiding van de zandwinning. Een ander groot punt van zorg voor de SP zijn de ondeugdelijke oevers. Naar aanleiding van instabiele oevers in de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland kijkt de SP kritisch naar de gevolgen van zandwinning in andere recreatiegebieden.
SP Statenlid Bart Vermeulen beschikt over peilingen die aantonen dat de oevers ook in het Valkenburgsemeer te steil zijn en daarmee op termijn gevaarlijke situaties op zouden kunnen leveren.

Lees verder
16 januari 2006

Toch grondonderzoek Lickebaertpolder?

De SP statenfractie van Zuid Holland heeft vragen gesteld over het bodemonderzoek in de Lickebaertpolder. De SP heeft van lokale melkveehouders vernomen dat er in de polder naast gras ook bodemmonsters zijn genomen. Dat is opmerkelijk want Gedeputeerde Staten gaven vorig jaar september aan dat grondmonsters "geen nut" zouden hebben. Statenlid Bart Vermeulen wil graag weten wat de uitkomsten van dit bodemonderzoek zijn, en of het dioxine gehalte weer is toegenomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier