h

Nieuws uit 2006

22 mei 2006

Kandidaatstelling Provinciale Staten

De kandidatencommissie voor de Statenverkiezingen van maart 2007 roept SP leden op om kandidaten aan te melden voor het lidmaatschap van Provinciale Staten. De provincie voert veel taken uit op het terrein van zorg, ruimtelijke ordening en milieu. Veel zaken waar een gemeente te klein voor is, maar het rijk te groot liggen in handen van de provincie.Een sterke SP fractie mag ook daar niet ontbreken.

Lees verder
21 mei 2006

Gerard Harmes stopt in 2007

Gerard Harmes SP fractievoorzitter in provinciale staten, Gerard Harmes, stopt in 2007. Dat kondigde hij aan op een partij bijeenkomst afgelopen woensdag in het provinciehuis in Den Haag. Na 21 jaar volksvertegenwoordiging en ruim 35 jaar actief te zijn geweest in de actieve politiek vindt Harmes het "wel even genoeg". In oktober 2006 hoopt hij 60 jaar te worden. De in Alphen aan den Rijn woonachtige politicus wil in 2007 ruimte maken voor wat hij noemt fris en jong talent. Gerard is van huis uit sociaal geograaf en sinds 1975 werkzaam als docent aardrijkskunde.

Lees verder
10 mei 2006

SP tegen versoepeling jacht

De SP in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft geen goed woord over voor de plannen van de provincie om de jacht op een fors aantal dieren nog makkelijker te maken.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen de jacht en bestrijding van een groot aantal dieren flink versoepelen. De bedoeling is dat er een vrijstelling wordt verleend zodat er geen ontheffingen door grondgebruikers meer hoeven worden aangevraagd om een aantal soorten te bestrijden. Volgens Bart Vermeulen, statenlid voor de SP, is dat voor een drietal ganzensoorten volledig in strijd met de Flora en Faunawet. In die wet staat namelijk dat er pas sprake kan zijn van bestrijding slechts wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Door de brandgans, de kolgans en de grauwe gans op vrijstellingenlijst te plaatsen zijn deze diersoorten in feite vogelvrij.

Lees verder
9 mei 2006

Geen vervuilde grond Zellingwijk naar Derde Merwedehaven

De SP heeft aan Gedeputeerde Staten opheldering gevraagd over de afvoer van chemisch afval uit de Zellingwijk in Gouderak.
Daar start binnenkort de sanering van een voormalige stortplaats zodat er een woonwijk gebouwd kan worden.
De SP vreest dat het chemisch afval mogelijk naar de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht afgevoerd zal gaan worden. Volgens SP Statenlid Bart Vermeulen kan daar geen sprake van zijn.

Lees verder
22 april 2006

SP Statenfractie op bezoek bij jeugdzorginstellingen

Statenlid Gerard Harmes (SP) is verontrust over de gang van zaken rondom de jeugdzorg in de provincie. Tijdens een werkbezoek bij Auriga in Dordrecht van de christelijke ’s Heeren Loo zorggroep (een instelling voor licht verstandelijk gehandicapte (LVG) jeugd) heeft de SP vanuit de praktijk kunnen horen waar ze tegenaan lopen. De broodnodige flexibiliteit in de jeugdzorg wordt tegengewerkt door de grote bureaucratie. Harmes: “We hebben vooral ook gehoord welke goede plannen er zijn en de wil is groot. Geef ze het vertrouwen dan!” De constante veranderingen in wijze van indiceren (in de afgelopen jaren drie verschillende indicatieorganen en op termijn bureau Jeugdzorg/ Gemeente in kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ) en de veranderingen in bekostiging maken het de instellingen moeilijk werken.
Het lange traject dat de instellingen moeten bewandelen om nieuwe projecten of ideeën van de grond te krijgen is een belangrijke oorzaak van de enorme wachtlijsten. Auriga is in deze bijvoorbeeld op eigen initiatief een crisisgroep gestart. Als een aanvraag om verruiming van de toelating niet gehonoreerd wordt zal dit project per 2007 worden gestopt. Of het geld er komt is afwachten, maar de nood is erg hoog.
Harmes: “De rigide regels maken het werken soms erg lastig. Hoe hard de instellingen hun best ook doen, we doen als overheid de kinderen die zorg nodig hebben ermee ernstig te kort.”
Er is tijdens het werkbezoek ook zorg uitgesproken over het eventueel overhevelen van de uitvoering van jeugdzorg naar de gemeentelijke overheid in het kader van de WMO. Het orthopedagogisch Centrum Auriga heeft een ruimer bedieningsgebied dan de gemeente van vestiging. In het stellen van prioriteiten en toekennen van middelen is het de vraag of voldoende recht wordt gedaan aan jongeren van buiten de gemeente grenzen. Het hemd is immers nader dan de rok.

Lees verder
29 maart 2006

SP-statenfractie wil bereikbaarheid van basisziekenhuizen voor alle inwoners Zuid-Holland

SP-motie leidt tot onderzoek GS.
De SP Statenfractie heeft het initiatief genomen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van bereikbaarheid van de basisziekenhuizen in Zuid-Holland. Dit naar aanleiding van het rapport Referentiekader spreiding curatieve zorg. Voor 30 juni 2006 willen Provinciale Staten gerapporteerd worden. Gerard Harmes ijvert al jaren voor een basisziekenhuis in Alphen a/d Rijn.
Tot nu toe zijn er geen criteria voor spreiding noch normen voor de bereikbaarheid van basisziekenhuizen vastgesteld. De goede bereikbaarheid staat onder druk en het wordt tijd dat het inzicht hierin vergroot wordt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier