h

Nieuws uit 2006

12 juli 2006

Extra investeringen Shell hard nodig

Fakkelen bij Shell
Vandaag maakte de DCMR (milieudienst Rijnmond) bekend dat Shell Pernis tientallen miljoenen euro’s gaat investeren in haar raffinaderij om grote incidenten in de toekomst te voorkomen. Het gaat dan vooral om investeringen in de elektriciteitsvoorziening, de perslucht, het stoomsysteem, het koelwater- en brandwatersysteem en de fakkels.

Lees verder
9 juli 2006

SP wil noodfonds medische kosten pleegouders

De Statenfractie van de SP heeft naar aanleiding van het in juni 2006 verschenen rapport “Zorgwekkend” van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen schriftelijke vragen gesteld. In boven genoemd rapport staat dat de kinderen niet meer standaard aanvullend verzekerd zijn voor ziektekosten. Daardoor moeten behandelingen bij tandarts en orthodontie voor een groot gedeelte door de pleegouders zelf worden betaald.
Ook bepaalde therapieën en medicijnen worden niet of slechts gedeeltelijk vergoed. SP statenlid Harre van der Nat: “Door de oplopende medische kosten voor pleegouders vrezen we dat het tekort aan pleegouders in Zuid-Holland nog verder zal oplopen. We vragen nu aan Gedeputeerde Staten om op korte termijn met een noodfonds via bureau jeugdzorg te komen totdat staatssecretaris Ross met een structurele oplossing komt.”

Lees verder
29 juni 2006

Van der Nat nieuw statenlid SP

 Afgelopen woensdag is Voorschotenaar Harre van der Nat beëdigd als provinciaal Statenlid voor de SP. Hij volgde Frank van der Gaag op die om zwaarwegende privé-redenen zijn statenlidmaatschap moest beëindigen. Van der Nat was eerder als voorzitter actief in de SP afdeling Leiderdorp. Na zijn verhuizing naar Voorschoten richtte hij daar met enkele actieve leden een nieuwe SP afdeling op.

Lees verder
28 juni 2006

SP Statenfractie vraagt GS om contact met Hoogervorst over spoedeisende hulp

De statenfractie van de SP Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitspraken van minister Hans Hoogervorst. In de uitzending van het tv-programma Buitenhof op zondag 25 juni heeft minister van VWS Hans Hoogervorst uitspraken gedaan over spoedeisende hulp. Één van de onderwerpen betrof een mogelijke sluiting van een spoedeisende hulp in Amsterdam. Minister Hoogervorst zei dat hij bij een fusieproces niet zou toestaan dat er een spoedeisende hulp gesloten zou worden. De statenfractie van de SP vraagt GS of zij zich op dit punt met het beleid van de minister kunnen verenigen. De fractie wil ook weten of GS bereid zijn nu de nodige stappen richting minister Hoogervorst te ondernemen en de gevolgen van de fusie van het Rijnlandziekenhuis (waarbij de spoedeisende hulp verdween) aan de orde te stellen.

Lees verder
24 mei 2006

SP tegen plannen Zuidplaspolder

Bij de bespreking van de plannen voor de ontwikkeling van de Zuidplas heeft de SP fractie tegen gestemd.
De belangrijkste redenen om tegen te stemmen waren de koppeling van grote aantallen woningen in de Zuidplas aan de financiering van de Rijn Gouwelijn en de aantasting van het Groene Hart. Op die manier wordt een krakkemikkig project als de Rijn Gouwelijn kunstmatig in leven gehouden ten koste van de groene ruimte. De SP vindt dat financiering van het openbaar vervoer los moet staan van bouwprojecten.
Andere kritiekpunten waren vooral het grote ruimtebeslag van bedrijven en kassen en veel financiële onzekerheid die het project met zich meebrengt.
Ten slotte hamert de SP op bescherming van het Groene Hart.

Lees verder
24 mei 2006

GroenLinks, SP en D66 tegen verruiming jacht

Brandgans, vogelvrij...

Bij de behandeling van het voorstel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om de jacht op een aantal ganzensoorten en de wilde eend vrij te geven hebben GroenLinks, D66 en de SP flink tegengas gegeven.
Gedeputeerde Staten willen met hun voorstel de administratieve lastendruk verminderen voor grondgebruikers die mogelijk schade ondervinden van fouragerende ganzen.
GroenLinks, SP en D66konden zich niet in het voorstel vinden omdat het vrij geven van de bestrijding van deze diersoorten in feiten neerkomt op een vogelvrijverklaring. GroenLinks statenlid Adri Bakker; “Nu moeten grondgebruikers die willen bestrijden een ontheffing aanvragen. Daarbij kunnen we toetsen of er echt sprake is van schade en of een grondgebruiker er ook echt alles aan gedaan heeft om vogels te verjagen. Die preventie en controle is nu voor een aantal diersoorten niet meer nodig en dat is in strijd met de uitgangspunten van de Flora- en Faunawet.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier