h

Nieuws uit 2010

30 september 2010

SP vraagt opheldering over helihaven natuurgebied Zuidplas

De SP heeft het provinciebestuur in een aantal schriftelijke vragen verzocht om een privé helihaven in een natuurgebied in Zuidplas tegen te
houden. De hoeveelheid overlast en uitstoot die helikoptervluchten veroorzaken staan in schril contrast met de winst die het oplevert voor de
mensen die het kunnen betalen een privé helihaven aan te leggen. Ook ligt deze helihaven in een stiltegebied en veel te dicht bij woningen.
Daarnaast is de komst van de helihaven voor een nabijgelegen ooievaarsnest geen goede zaak.
Als het aan de SP had gelegen zouden er in Zuid-Holland ook geen commerciële helihavens komen. SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Helaas is dit een gepasseerd station, de meeste partijen waren wel voor commerciële helihavens. Maar we kunnen omwonenden nog wel beschermen tegen privé helihavens, dus doen we dat ook!’

Lees verder
16 september 2010

Provincie koopt RGL-toestellen, werkplaats en regelt toezicht

De provincie heeft in meerderheid besloten om voor 120 miljoen euro voertuigen te kopen voor de RijnGouweLijn (RGL) en een werkplaats te bouwen voor 11 miljoen euro. Vervoersmaatschappijen die hebben aangegeven de RGL te willen rijden, hebben te kennen gegeven dat zij de toestellen en de werkplaats niet kunnen bekostigen. “Volgens de 'regels van de markt' zou deze investering dan niet doorgaan,” stelt Erik Maassen (SP-statenlid), “maar de provincie zet haar liberale principes opzij om dit prestigeproject door te drukken.”
De SP betoogt al langer dat het project RGL gestopt moet worden. De reizigersaantallen zijn sinds de start met 37% naar beneden gesteld en de kosten blijven stijgen. De provincie gaat nu ook nog 131 miljoen euro bijdrage aan de exploitatie van de tram. “De provincie zet een verkapt Openbaar Vervoersbedrijf op,” aldus Maassen. “Tegen de principes van de liberalen in.” Op interrupties van Maassen kon de VVD niet anders toegeven dan dat inderdaad het geval was.

Lees verder
5 september 2010

Toenemende uitval in pleegzorg baart SP zorgen

Verschillende media berichten dat de uitval van kinderen uit pleeggezinnen toeneemt. Bij één op de drie kinderen die voor langere tijd in een pleeggezin worden geplaatst, loopt de plaatsing mis. Vorig jaar stopten 2404 pleegouders met de opvang, zo blijkt uit cijfers van Pleegzorg Nederland. “Het stoppen met pleegouderschap kan verschillende oorzaken hebben,” aldus statenlid Eva de Bakker. “Maar we moeten voorkomen dat het zover komt, om nare gevolgen voor kinderen en pleegouders te voorkomen.” De SP statenfractie vraagt het provinciebestuur ondermeer naar de alternatieven voor opvang, zodat geen kinderen tussen wal en schip raken. Plaatsingen in pleeggezinnen gebeurt via jeugdzorg. Dat is een provinciale taak is en daarom heeft de SP statenfractie vragen gesteld over de situatie in Zuid-Holland aan Gedeputeerde Staten. De partij wil de Zuidhollandse cijfers weten. Daarnaast vraagt statenlid De Bakker hoe wordt voorkomen dat pleegouders en kinderen uitvallen.

Lees verder
30 augustus 2010

Stop nu met de RijnGouweLijn

De RijnGouweLijn maakt het openbaar vervoer kapot en de provincie Zuid-Holland failliet. Het is nu hèt moment om de ingeslagen koers te wijzigen, voor het te laat is, betogen Erik Maassen en Harre van der Nat.

Enkele weken geleden was in een uitzending van ‘Zembla’ te zien waarom bij grote projecten als de Noord-Zuidlijn, de BetuweLijn en de Hoge Snelheidslijn de budgetten stelselmatig zijn overschreden. In de besluitfase van deze projecten werden de kosten consequent te laag voorgesteld, en de opbrengsten schromelijk overdreven. Na het genomen besluit bleek de puinhoop waarin men was beland, maar vonden de betrokkenen dat het project te ver gevorderd was om de stekker er nog uit te kunnen trekken.

Lees verder
27 augustus 2010

Waar water is, is een weg

Op woensdag 25 augustus overhandigde Lies van Aelst namens de SP Statenfractie de notitie "Waar water is, is een weg" aan gedeputeerde Van Dijk. Vervoer over water is voor de SP een goed alternatief voor wegvervoer, zowel voor mensen als voor goederen. Met deze visie wil de SP het provinciebestuur oproepen zich in te zetten voor vervoer over water, om de files tegen te gaan en luchtkwaliteit te verbeteren. ‘Waterwegen worden al eeuwen gebruikt om goederen te vervoeren, nog altijd bieden ze een goede uitkomst!’ aldus SP Statenlid Lies van Aelst.
In de SP-notitie staan aanbevelingen waarmee het vervoer van goederen over het water en het overzetten van auto's, fietsers en voetgangers via de veren bevorderd kan worden. Van Aelst: ‘Ik verbaas mij al langer over de gretigheid waarmee het provinciebestuur zich inzet voor het aanleggen van steeds meer wegen en bedrijventerreinen. Dat terwijl er beschikbare middelen voor vervoer over water blijven liggen en beleidsvoornemens om het vervoer over water te bevorderen in de kast blijven liggen.'

Lees verder
26 augustus 2010

Provincie kan en moet meer doen voor zwerfjongeren

De afgelopen tijd is er veel bericht in de media over het aantal zwerfjongeren in Nederland. Volgens officiële cijfers uit 2007 zijn er 6000 dak- en thuisloze jongeren. Hulpverleners denken echter dat het aantal op dit moment fors hoger ligt, zo zegt ook de Stichting Zwerfjongeren Nederland. De SP statenfractie heeft meerdere malen gevraagd om hulp en opvang voor deze kwetsbare groep jongeren. Tot nu toe weigert het provinciebestuur gehoor te geven aan de oproepen, ondanks het beschikbaar stellen van geld voor specifieke doelgroepen na vragen van statenlid Eva de Bakker (SP). Al in 2008 stelde de SP voor om te komen tot een dekkend hulpaanbod voor zwerfjongeren. Ook stelde statenlid De Bakker meerdere malen vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Dankzij de aanhoudende inzet is er een budget van een kleine 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 'specifieke doelgroepen', daar kunnen tienermoeders, maar ook dak- en thuisloze jongeren onder vallen. “Het is een klein succesje,” zegt De Bakker, “want de provincie kan nog meer doen. Vooral als je aanbevelingen leest van verschillende rapporten. De SP wordt in haar kritiek gesteund door meerdere instellingen en wetenschappers.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier