h

Nieuws uit 2009

30 januari 2009

Minder overlast alle overvliegende vliegtuigen

“Niet alleen minder overlast van vliegtuigen van Schiphol, maar mensen moeten ook minder last hebben van onze eigen vliegvelden” dat stelt SP Statenlid Lies van Aelst. De Provinciale Staten hebben woensdag gedebatteerd over de overlast van Schiphol. Een aantal partijen stelde duidelijk dat de Zuid-Hollandse inwoners niet meer overlast moeten krijgen door Schiphol. De SP vind dat dit ook voor vliegvelden op Zuid-Hollands grondgebied moet gelden en gaat er vanuit dat deze partijen ook niet willen dat Zuid-Hollandse inwoners meer overlast hebben van Rotterdam Airport en helihavens. Van Aelst: “Helaas was dit niet merkbaar bij het debat over luchtvaart afgelopen december, daar werd niet moeilijk gedaan over twee helihavens en extra vluchten op Rotterdam Airport.”

Lees verder
28 januari 2009

Maximabrug loopt onnodige vertraging op

“De Maximabrug loopt onnodig vertraging omdat het provinciebestuur haar zaken niet op orde heeft”, dat stelt SP-statenlid Lies van Aelst. “Van het plan voor de Maximabrug dat het provinciebestuur deze maand zou presenteren hebben we nog helemaal niets gezien, dus de inwoners van Koudekerk zitten onnodig langer met een verkeersinfarct voor de deur.”

Lees verder
28 januari 2009

SP Moties glastuinbouw overgenomen

Bij de behandeling in Provinciale Staten van het voorstel over het onderzoeken van geschikte locaties voor glastuinbouw in Zuid-Holland heeft de Gedeputeerde van Dijk twee door de SP ingediende moties overgenomen. De eerste motie draagt Gedeputeerde Staten op te onderzoeken of, van de in Zuid-Holland aanwezige 1700 hectare niet voor glasteelt gebruikte kassen, niet een aanzienlijk deel opnieuw kan worden ingezet voor glastuinbouw. Op voorwaarde dat deze kassen liggen op daarvoor gewenste plekken. De tweede motie draagt Gedeputeerde Staten op ditzelfde te onderzoeken voor het zogenaamde ‘papieren’ glas. ‘Papieren’ glas is glas wat uitsluitend op papier bestaat. Dat wil zeggen er zijn in de streekplannen wel locaties voor glastuinbouw aangewezen, maar deze zijn, om uiteenlopende redenen nooit ontwikkeld. De omvang van dit ‘papieren’ glas bedraagt in de Provincie Zuid-Holland, zo blijkt uit onderzoek, maar liefst 7000 hectare. De glastuinbouw is ook voor de SP een belangrijke sector. Niet alleen wat betreft de werkgelegenheid en de bijdrage aan het bruto regionaal product, maar ook om innovaties als warmtekrachtkoppeling en de levering van energie aan bijvoorbeeld woonwijken. Dit wil niet zeggen dat we als SP vinden dat de glastuinbouw zich ongebreideld moet kunnen uitbreiden op nieuwe locaties terwijl Gemeenten en Provincie opdraaien voor het opruimen van oude verrommelde kassen. Wat de SP betreft moeten we zuinig omgaan met de beschikbare ruimte in onze toch al volle Provincie. Eerst moet duidelijk worden hoeveel hectare van het niet voor glasteelt gebruikte bestaande glas en hoeveel hectare van het ‘papieren’ glas door modernisering of ontwikkeling kunnen worden toegevoegd aan het glastuinbouwareaal, voordat nieuwe gebieden hiervoor worden aangewezen. De SP is blij dat de Gedeputeerde de beide moties heeft overgenomen en ziet met grote belangstelling uit naar de resultaten van dit onderzoek. Niet dat de Gedeputeerde nu stopt met de zoektocht naar nieuwe locaties, maar door het overnemen van de beide SP moties en het door de Staten aannemen van een amendement van de PvdA, mede ondertekend door de SP, wordt deze verkenning breder uitgevoerd en spelen zaken als ecologische duurzaamheid een grotere rol.

Lees verder
27 januari 2009

Onderzoek gevolgen herindelingen nog niet af

De SP in Provinciale Staten wil verder onderzoek naar de gevolgen van gemeentelijke herindelingen. Vorig jaar namen Provinciale Staten een motie van de SP aan om onderzoek te laten doen naar de gevolgen van gemeentelijke herindelingen sinds 1991 en wat de gevolgen voor de inwoners zijn.
Afgelopen week werd het onderzoek besproken in de statencommissie Bestuur en Middelen. SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen: “Het Provinciebestuur stelt dat het onderzoek klaar is, maar er ontbreken belangrijke zaken. Zo zijn bij de gemeenten Rijnwoude en Jacobswoude (nu Kaag en Braassem) alleen gegevens onderzocht van na het jaar 2000 terwijl de herindelingen in 1991 waren. Het doel van het onderzoek was om de gevolgen voor de lange termijn te onderzoeken en op basis van deze gegevens zijn geen duidelijke conclusies te trekken.”

Lees verder
23 januari 2009

Werkbezoek SP sterkt idee noodzaak rotonde Ammerstol

Kruispunt bij Ammerstol

“Doordat de gemeente Bergambacht spoedig zal beginnen met het verstevigen van de Lekdijk is de komst van een rotonde bij de enige andere toegangsweg bij Ammerstol nu pure noodzaak geworden.” Dat stelt SP Statenlid Harre van der Nat.
Van der Nat kreeg op vrijdag 16 januari een rondleiding en sprak met verontruste inwoners van het dorp Ammerstol. Het huidige kruispunt zien zij als zeer gevaarlijk. Van der Nat: “Het is lastig om vanuit het dorp veilig de N210 op te komen. Ook na de afslag Capellelaan richting Ammerstol is een lastig punt. Na deze afslag volgt direct een dubbelzijdig fietspad. Het ontbreekt aan een helder overzicht. Dit is wachten op verkeersslachtoffers.”

Lees verder
22 januari 2009

SP-woonvisie aangeboden aan corporaties in Zuid-Holland


dhr. Peter de Klerk (Mozaiek Wonen Gouda), SP-raadslid Hans Daniel van Alphen en Statenlid Frank Johan Hoogendam.

Woensdag 21 januari 2009, overhandigden vertegenwoordigers van SP afdelingen en de Zuid-Hollandse SP Statenfractie, de nieuwe provinciale SP woonvisie aan de directie van verschillende woningbouwcorporaties in Zuid-Holland en de voorzitter en secretaris van de Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland. Titel en kern van de nota is “Bouwen naar behoefte”. De SP doet voorstellen over hoe provincie, gemeenten en woningcorporaties beter kunnen samenwerken om met name het steeds grotere tekort aan betaalbare woningen op te lossen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier