h

Nieuws uit 2009

22 januari 2009

SP: "Geen dure woningen maar groener Valkenburg"

De SP vindt dat de 500 woningen in het ‘internationale topmilieu’ uit de plannen voor het voormalige vliegkamp Valkenburg geschrapt kunnen worden. SP-statenlid Erik Maassen ziet liever dat de schaarse ruimte wordt gebruikt om het groene gebied tussen Valkenburg en Wassenaar groter te maken: "We moeten voorkomen dat de bebouwde kom hier helemaal aan elkaar groeit. Er moet een groene buffer blijven, zodat dieren nog van de duinen naar het groene hart kunnen gaan. Uit onderzoek blijkt dat er helemaal geen vraag is naar die dure woningen." Volgens gedeputeerde Van Dijk is de provincie door het Rijk verplicht om de 500 dure woningen te bouwen. Maassen is hiervan niet overtuigd: "Van Dijk heeft deze week moeten toegeven dat het Rijk dit nergens heeft vastgelegd. Zuid-Holland is dus helemaal niet verplicht om die woningen te bouwen." Onderzoek toont bovendien aan dat de vraag naar dure woningen beperkt is. Maassen: "In Den Haag bleek dit ook in de praktijk. Bovendien is hierna de huizenmarkt ook nog ingestort. Het is dus maar de vraag of die huizen ooit worden verkocht. Waarom zou je er dan zoveel groen voor opofferen?"

Lees verder
21 januari 2009

SP Zuid-Holland presenteert woonvisie "Bouwen naar Behoefte"

Op woensdag 21 januari 2009 presenteert de SP -statenfractie Zuid-Holland haar nieuwe Woonvisie: "Bouwen naar Behoefte". De woonvisie zal op deze dag, in samenwerking met afdelingen van de SP, in de plaatsen Vlaardingen, Delft, Alphen a/d Rijn, Leiden, Brielle, Gorichem en Gouda worden aangeboden aan woningbouwcorporaties. In haar woonvisie toont de SP onder andere aan dat er meer betaalbare sociale woningbouw nodig is. De SP stelt dan ook voor het percentage sociale woningen bij nieuwbouw te verhogen naar 40 %.

De belangrijkste voorstellen in de woonvisie van de SP zijn: Het aan banden leggen van de sloop en verkoop van (sociale) huurwoningen, Het verhogen van het percentage sociale woningen bij nieuwbouw naar 40 % en een sterkere rol voor de provincie bij het realiseren van de woningbehoefte in Zuid-Holland.

Lees verder
17 januari 2009

Provincie moet sneller actie ondernemen tegen Asfaltcentrale Gouda

Begin december 2008 vroeg SP-statenlid Wiel Senden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wanneer er opgetreden ging worden tegen de overlast van de Asfaltcentrale Gouda.
Gedeputeerde Staten antwoordden op 13 januari dat de situatie complex is, daarom voorzichtig wordt geopereerd en het handhavingstraject langer duurt dan normaal.
SP-statenlid Wiel Senden ziet dit anders. Senden: “Uit de onderzoeken, die al medio 2008 zijn uitgevoerd blijkt klip en klaar dat de Asfaltcentrale meer dan de vergunde hoeveelheid produceert, de geluidsnormen overschrijdt en bovendien veel stank veroorzaakt. Wachten met actie tot eind maart zoals in de antwoorden wordt aangegeven, is dan ook niet nodig.” De SP is van mening dat de aanpassing van de milieuvergunning en handhavend optreden tegen de geluidoverlast en de te grote productie voor 1 januari had kunnen gebeuren.
Senden zal de overlast van de Asfaltcentrale op 11 februari in de provinciale commissie Groen, Water en Milieu opnieuw aan de orde stellen.
Daarnaast zal SP-gemeenteraadslid Hans-Daniel van Alphen het College van B&W van Gouda vragen er bij de Provincie op aan te dringen om actie te ondernemen.

Lees verder
14 januari 2009

Van Aelst geeft gastles

Afgelopen woensdag heeft SP statenlid Lies van Aelst les gegeven over de provincie op de middelbare school Oudehoven in Gorinchem. Lies van Aelst: “Ik ben begonnen met het geven van gastlessen over de provincie op middelbare scholen omdat ik weet hoe weinig jongeren er vanaf weten. Hopelijk kan ik het wat dichter bij hun belevingswereld brengen, want de provincie neemt belangrijke besluiten die ook jongeren aangaan zoals de jeugdzorg en het openbaar vervoer, maar ook de toekomstige inrichting van de ruimte.” De gastlessen van van Aelst sluiten goed aan bij het examenonderwerp “politieke besluitvorming” voor het vak maatschappijleer.

Lees verder
14 januari 2009

SP: Geen verdrinkingsvallen meer voor muskusratten

Verdrinkingskooi

De SP in provinciale staten pleit voor preventieve maatregelen om het lijden van muskusratten bij de bestrijding te verminderen. De partij wil onder andere dat de er geen muskusratten meer in verdrinkingskooien gevangen worden.
De Provincie Zuid-Holland vangt en doodt elk jaar vele duizenden muskusratten. Een deel van de muskusratten vangt de provincie door ze te laten verdrinken in verdrinkingskooien.
Al sinds de SP in 1995 in provinciale staten kwam is dit de SP een doorn in het oog en pleit de partij voor alternatieven en nu lijkt er ook eindelijk meer draagvlak voor.
De Bestuurlijke Commissie Muskusrattenbestrijding schrijft in een advies aan de provincie om snel te onderzoeken of het dierenleed beperkt kan worden. SP statenlid Lies van Aelst: “Bij het nut en de noodzaak van de huidige manier van muskusrattenbestrijding zijn grote vraagtekens te zetten, maar zolang de bestrijding aan de gang is moet dat op een zo diervriendelijke manier gebeuren en verdrinkingsvallen horen daar zeker niet bij. Als je jonge katjes onder water verdrinkt heb je in dit land een groot probleem, maar de overheid mag blijkbaar muskusratten een lijdensweg onder water bezorgen.
Wat mij betreft stoppen we morgen met de verdrinkingskooien.”

Lees verder
12 januari 2009

SP krijgt steun voor spoorlijn Utrecht-Gorinchem-Breda

Er wordt al jaren over gesproken, maar nu komt hij er hopelijk ook: de spoorlijn tussen Utrecht en Breda via Gorinchem. De SP statenfractie in Zuid-Holland is een groot voorstander van deze spoorlijn en heeft daarom aan Gedeputeerde Van Dijk (verkeer en vervoer) gevraagd of hij bij de minister aan wil dringen op een snelle aanleg van de lijn. De SP kreeg in de commissievergadering van afgelopen week positieve reacties op dit voorstel. De aanleg van deze spoorlijn kan meegenomen worden met de geplande verbreding van de A27om kosten te besparen.
SP statenlid Van Aelst: “Gelukkig zien andere politieke partijen ook dat de verkeerssituatie in die regio zo niet langer kan. De locatie waar deze spoorlijn moet komen is nu een grote witte vlek op het gebied van rails, het zou dus een goede aanvulling zijn. Ook slibt deze regio dicht met auto`s terwijl er geen goed spooralternatief is en dat is wel nodig als je mensen uit de auto wil krijgen.”
De SP-fracties in een aantal gemeenten langs de lijn en in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben bestuurders gevraagd om aan te dringen op deze spoorlijn bij de minister.

Lees verder

Pagina's

U bent hier