h

Nieuws uit 2005

7 juni 2005

Risicokaart Zuid-Holland snel online en compleet!

SP statenlid Vermeulen vindt dat de provincie snel werk moet maken van de risicokaart van de provincie Zuid-Holland. Op die kaart kunnen inwoners van de provincie zien waar in hun omgeving potentieel gevaarlijke locaties zijn.
Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede zijn alle provincies gestart met de uitvoering van zo’n kaart. Inmiddels is het al weer 5 jaar na de ramp, maar is de risicokaart in Zuid-Holland, net als in enkele andere provincies, nog steeds niet beschikbaar. De gezamenlijke Statenfracties van de SP hebben daarom
Het rapport "van de kaart" opgesteld waarin de voortgang van de risicokaarten nader bekeken wordt.
Uit het rapport blijkt dat de risicokaart in Zuid-Holland vertraagd werd door miscommunicatie en slechte samenwerking en afstemming tussen Rijk, provincie en gemeenten.

Lees verder
7 juni 2005

Afblazen discobus Leidschendam-Zoetermeer onaanvaardbaar

De SP fractie in Provinciale Staten vind het onaanvaardbaar dat de discobus tussen Leidschendam en Zoetermeer niet doorgaat omdat Zoetermeer niet onder de rijzone van de HTM valt.
Omdat de provincie de verantwoordelijke vervoersautoriteit is en concessies verleend aan openbaarvervoersbedrijven heeft SP statenlid Bart Vermeulen vragen aan de gedeputeerde gesteld. SP statenlid Vermeulen; “Dit is weer een duidelijk voorbeeld waar de liberalisering van het openbaar vervoer ons heeft gebracht. Organisaties die niet over hun grenzen heen kunnen kijken en geen verbindingen in willen stellen die in het belang van de inwoners zijn. Jongeren die veilig willen uitgaan zijn daar nu de dupe van.”

Lees verder
6 juni 2005

Provincie moet meedoen aan “week van de vooruitgang”

Dit jaar vindt voor de derde keer de “week van de vooruitgang” plaats.
In die week (17 t/m 22 september) is er veel aandacht voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en zuinig autogebruik.
Volgens SP statenlid Romijn is dat hard nodig. “Het aantal afgelegde autokilometers neemt ieder jaar toe, het mede door uitlaatgassen veroorzaakte fijn stof is een bedreiging voor de gezondheid van velen en dit college van Gedeputeerde Staten ziet meer asfalt als oplossing voor een betere mobiliteit. Hoog tijd om te laten zien dat het ook anders kan.” Vorig jaar kondigde het college van Gedeputeerde Staten na lang aandringen van de SP fractie aan om een bijdrage te leveren aan de week van de vooruitgang. Die bijdrage bleef echter beperkt tot een advertentie in de krant.
“Volstrekt onvoldoende” oordeelt Romijn. “Juist de provinciale overheid dient een actieve bijdrage te leveren om de automobiliteit terug te dringen ten gunste van openbaar vervoer en de fiets. Dat kan alleen door zelf het goede voorbeeld te geven.”

Lees verder
3 mei 2005

Opheldering over rol provincie bij stilleggen Crayestein West.

Op 21 april schorste de Raad van State de vergunning van de stortplaats Crayestein West. Vanaf dat moment zat de stortplaats zonder vergunning en was het verboden om de inrichting in werking te houden. De werkzaamheden gingen echter gewoon door waardoor omwonenden nog langer blootgesteld werden aan concentraties fijn stof. Pas na aandringen van de werkgroep Derde Merwedehaven, contacten bij het ministerie van VROM en na aangifte bij de politie ging Gedeputeerde Staten over tot actie en werd de stortplaats stil gelegd.

Lees verder
14 april 2005

SP stelt vragen over de veiligheid van ‘Het Balkon’ te Maassluis

Het Statenlid Peter Romijn (SP) heeft vragen gesteld over de veiligheid rond de nieuw aan te leggen complexen aan de waterweg; ‘Het Balkon’ in Maassluis. Er is al begonnen met de voorbereidingen van de bouw, terwijl de lokale SP al forse vraagtekens had gesteld. Nadat daar geen antwoord op was gekomen, trok de Provinciale Statenfractie aan de bel. ‘Het Balkon’ wordt buitendijks aangelegd en hoewel deze achter de stormvloedkering ligt zou dat tot gevolg kunnen hebben dat het Balkon onder water komt te staan. Dit gevaar lijkt klein, maar gezien de veranderingen in het klimaat is ook een grote hoeveelheid smeltwater dat afgevoerd moet worden door de rivieren zeker niet ondenkbaar. Dat zou kunnen leiden tot grote schade aan Het Balkon.
Tevens ligt Het Balkon aan een van de drukste waterwegen ter wereld, waarlangs veel gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Een mogelijke ramp hiermee zou grote gevolgen kunnen hebben voor de mensen die wonen langs de oever.

Lees verder
7 april 2005

Provincie laks en afwachtend in aanpak fijn-stof-problematiek.

Gisteren besprak de statencommissie Groen, Water en Milieu het Plan van Gedeputeerde Staten over de aanpak van fijn stof. De SP-fractie uitte ongezouten kritiek op het provinciale beleid. SP´er Rik Schonenberg: ´Ondanks het gegeven dat er in Nederland jaarlijks duizenden mensen voortijdig sterven door de te hoge concentratie aan fijn stof in de lucht, lijken Gedeputeerde Staten zich voornamelijk druk te maken om het vernietigen van vergunningen door de Raad van State.
Dat het beleid zwaar tekortschiet blijkt wel uit de cijfers: waar in 2000 42 dagen een concentratie boven de 50 microgram/m3 werd gemeten in Rotterdam, was dat in 2003 opgelopen tot 91 dagen. Eén op de vier dagen dus! In de wijk Overschie zelfs één op de drie! En dat terwijl in Europees verband 20 microgram als maximaal aanvaardbaar risico wordt gezien!´ Het Plan van Aanpak liep daarbij ook vooruit op de verwachte Ministeriele Regeling die het mogelijk zou maken overschreidingen op de ene plaats goed te maken met een verbetering op de andere plaats. De SP-fractie is dan ook zeer tevreden met het recent afgegeven negatief advies van de Raad van State over die regeling. Het grote aantal slachtoffers maakt de fijne stofconcentraties tot een veel groter probleem dan alleen een administratief drempeltje voor overheid en bedrijfsleven. Nu de Raad van State dit heeft doorkruist ziet de SP-fractie uit naar een echte aanpak.

Lees verder

Pagina's

U bent hier