h

Nieuws uit 2007

21 juni 2007

Verzet tegen opheffen buslijn lijkt succesvol

De statenfractie van de SP in Zuid-Holland is tevreden over de toezegging van Connexxion om te onderzoeken hoe bus 145 behouden kan blijven. Deze buslijn, waarvan veel scholieren uit Nieuw-Vennep en Abbenes afhankelijk zijn voor hun schoolbezoek in Oegstgeest, zou in het kader van een nieuwe concessie worden geschrapt vanaf de grens tussen Noord-Holland en Zuid-Holland.
Statenlid Maassen (SP): “Ik ben blij dat Connexxion niet doof is gebleken voor de protesten tegen de plannen. Dit had veel scholieren op grote kosten gejaagd.” De SP heeft zich verzet tegen het in stukken knippen van deze lijn, omdat ze dit ziet als een gevolg van marktwerking in het openbaar vervoer, waar de partij een tegenstander van is. Hierdoor worden onrendabele lijnen onverbiddelijk geschrapt, ook als er mensen afhankelijk zijn van die bus. Volgens de SP hoort de sociale functie van een buslijn een belangrijk criterium te zijn bij het besluit om een buslijn op te heffen.

Lees verder
20 juni 2007

Provincie laat kleine kernen in de steek

De SP-fractie in de provincie Zuid-Holland is niet te spreken over het
uitblijven van een plan om de problematiek in de kleine kernen aan te
pakken. Gedeputeerde Van de Vondervoort weigert een motie van de SP op een goede manier uit te voeren, en krijgt daarin steun van alle
partijen in de Provinciale Staten, behalve van de SP.
De SP had eerder een motie ingediend, waarin gevraagd werd om een plan om de voorzieningen in kleine kernen te behouden of uit te breiden.
Daarbij gaat het vooral om de vestiging van winkels, postagentschappen en medische voorzieningen. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid. Deze motie is aangenomen door een ruime meerderheid van Provinciale Staten, maar de gedeputeerde weigert halsstarrig om het gevraagde plan te presenteren. De gedeputeerde verklaarde dat zij de motie op haar eigen manier wenst uit te leggen, en dat ze het presenteren van een plan niet nodig vindt.

Lees verder
20 juni 2007

Provincie niet klaar voor groeiende vraag naar jeugdzorg

Op de schriftelijke vragen van de SP over Jeugdzorg zijn zeer verontrustende antwoorden binnen gekomen. Dit zegt SP-statenlid Eva de Bakker na het bekijken van de antwoorden van Gedeputeerde Staten. “Uit de antwoorden blijkt dat de provincie verre van klaar is voor de toenemende zorgvraag. En dat terwijl toch al een tijd bekend is dat meer mensen een broep zullen doen op Jeugdzorg,” aldus De Bakker. Gedeputeerde Staten schrijven letterlijk in hun antwoorden op de SP vragen: ‘De structureel groeiende instroom kan onvoldoende worden opgevangen.’
Het huidige aantal jeugdigen dat langer dan 9 weken op zorg wacht is 281. "In een land waar 9 weken wachttijd als aanvaardbare grens gesteld is, blijkt nu ook dat men een nieuwe instroom niet aankan. De wachtlijsten zullen dus weer verder oplopen dan de 9 weken die er al staan,” vreest De Bakker. Ook over de financiën kwamen geen opbeurende antwoorden. In 2006 is vanuit het Rijk geld beschikbaar gekomen om de wachtlijsten aan te pakken. Slechts een beperkt deel van dat geld was structureel, een bedrag wat elk jaar erbij komt. Aan de (grotendeels) eenmalige operatie in 2006 kan geen adequaat vervolg worden gegeven. De gedeputeerde geeft aan dat 'structureel adequate financiering noodzakelijk' is in plaats van incidentele gelden.

Lees verder
8 juni 2007

Compensatie bollengrond zet gedeputeerden klem

Afgelopen woensdag is er in de statencommissie Ruimte en Wonen op verzoek van GroenLinks gesproken over de compensatie van bollengrond in het gebied Haarlemmermeer- Bollenstreek.
Die compensatie is nodig omdat er in de Bollenstreek enorm veel woningen gebouwd moeten gaan worden en daar is voor een deel bollengrond voor nodig.
Om te voorkomen dat compensatie van bollengrond alleen maar op grasland plaats zou vinden is er in de vorige statenperiode een amendement van Groen Links aanvaard (met steun van de SP) waarin wordt gesteld dat de compensatie van bollengrond niet ten koste mag gaan van grasland.
Het college van Gedeputeerde Staten lijkt dit democratische besluit echter naast zich neer te leggen. CDA gedeputeerde van Dijk heeft namelijk opdracht gegeven om in het onderzoek naar compensatie toch grasland te betrekken. Reden voor de voorstanders van de motie om aan de bel te trekken.
GroenLinks vroeg de gedeputeerde een brief te sturen naar de Commissie Compensatie Bollengrond (Deze commissie gaat op zoek naar compensatiegebieden voor de bollengrond) om het misverstand te verduidelijken.
De SP stelde dat wanneer Gedeputeerde Staten het niet doen, Provinciale Staten dit ook prima zelf kunnen.

Lees verder
30 mei 2007

Provincie kiest voor verdere afbraak van het Groene Hart

De SP-fractie verzet zich tegen het verdere verstenen van Groene Hart. Bij het bespreken van de plannen van het provinciebestuur voor de Oude Rijnzone hebben de Provinciale Staten echter ingestemd met het verder bebouwen van het Groene Hart.
Dit tot groot ongenoegen van SP statenlid Peter Romijn die er in het debat op aandrong dat het provinciebestuur juist de groene functie van de Oude Rijnzone zou versterken voor natuur en recreatie. Ondanks het gebruik van mooie woorden in de plannen als transformatie en herstructurering, worden in het gebied van de Oude Rijn grote delen van het Groene Hart prijsgegeven aan verdere bebouwing en komen er in het gebied 120 hectare bedrijventerrein en ongeveer 270 hectare dure woningen bij.
Het gevolg van deze plannen is dat de groene ecologische verbindingen tussen steden en dorpen, de zogenaamde groene vensters, met ongeveer 1 kilometer worden ingekort en dat daar de natuur steeds verder in het gedrang komt.

Lees verder
24 mei 2007

SP wil serieuze inzet provinciebestuur voor kleine kernen

SP statenlid Erik Maassen is ontevreden over de uitvoering van een SP motie door gedeputeerde Van der Vondervoort. In de motie werd opgeroepen te onderzoeken hoe de provincie kon bijdragen aan het versterken van voorzieningen in kleine kernen.
De motie, die zes maanden geleden op initiatief van de SP is aangenomen, moet er voor zorgen dat de Provincie Zuid-Holland een plan opstelt om de leefbaarheid in kleine kernen te bevorderen. Met name het vestigen of behouden van voorzieningen, zoals winkels, leidt ertoe dat de leefbaarheid van kleine kernen wordt verbeterd. Daarom riep deze SP-motie het provinciebestuur op om te onderzoeken hoe de provincie het vestigen en behouden van deze voorzieningen kan stimuleren, en daar een plan voor te presenteren.
Maassen: "De uitvoering van de motie is beneden peil. Aan het stimuleren van voorzieningen in kleine kernen wil het college niet beginnen, en van het gevraagde plan is geen spoor te bekennen. Deze uitvoering van de motie is voor ons volstrekt ontoereikend."
Aangezien CDA, PvdA en Groenlinks deze conclusie onderschreven heeft Van der Vondervoort de opdracht gekregen opnieuw te bekijken hoe de motie uitgevoerd moet worden. Maassen: "zij moet haar huiswerk overmaken en zich serieus voor het probleem inzetten.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier