h

Nieuws uit 2007

18 september 2007

Doordrukken RGL vorm van machtsmisbruik

De SP fractie in provinciale staten heeft geen goed woord over voor het besluit van het provinciebestuur om de RijnGouweLijn toch door de binnenstad van Leiden aan te leggen.Volgens SP statenlid Harre van der Nat is het doordrukken van de RijnGouweLijn, tegen de wil van de Leidse bevolking in, een ernstige vorm van machtsmisbruik. In maart sprak 70% van de Leidse bevolking zich uit tegen de RijnGouweLijn door de binnenstad. Daarop heeft het gemeentebestuur van Leiden de uitslag overgenomen en een alternatief plan gemaakt wat uit gaat van vrij liggende busbanen met snelbussen die acht keer per uur rijden.
Onderzoeksbureau Movares heeft die plannen bekeken en ze blijken in aanleg en exploitatie miljoenen goedkoper. De SP vindt het opvallend dat vlak voor het referendum de provincie zelf met een terugvaloptie kwam in het geval dat de Leidse bevolking de RGL door de binnenstad af zou wijzen.

Lees verder
15 september 2007

Provincie zal wachtlijsten jeugdzorg op laten lopen

Deze week is er slecht nieuws geweest voor de jeugdzorg. Zo is bekend geworden dat de wachtlijsten nog jaren zullen oplopen, kijk hier
Daarnaast is er in de statencommissie Samenleving gepraat over het Uitvoeringsplan Jeugd voor het komende jaar. Uit het stuk blijkt dat het geld dat het rijk geeft aan de provincie niet genoeg zal zijn om de wachtlijsten aan te pakken. SP-statenlid Eva de Bakker confronteerde verantwoordelijk gedeputeerde mevrouw Van der Vondervoort met dit probleem en vroeg wat de provincie hieraan gaat doen. “Toen ik vroeg wat de provincie hieraan gaat doen, in plaats van er alleen over praten met de minister, kreeg ik een schokkend antwoord. De gedeputeerde zei, dat wanneer er met Prinsjesdag geen geld bij komt vanuit het ministerie, de provincie geen keus heeft de wachtlijsten te laten oplopen.” aldus De Bakker. “De provincie krijgt een zogenaamde doeluitkering van het rijk, maar deze is ontoereikend. Er moet echt meer actie komen om de wachtlijsten terug te dringen. Vooral nu bekend is dat ze alleen nog maar op zullen lopen de komende jaren!”

De Bakker vervolgt: “Helaas zetten Gedeputeerde Staten (GS) op deze manier de minister onder druk over de hoofden van de kinderen van Zuid-Holland. Ik begrijp dat zij voor een deel afhankelijk is van het rijk, maar op de begroting van Zuid-Holland kan men ook maatregelen nemen. Het is een kwestie van andere keuzen maken. Want als op Prinsjesdag blijkt dat er geen extra geld bij komt, zal de provincie met een andere oplossing moeten komen. We kunnen de kinderen en ouders niet in de kou laten staan! De wachtlijsten moeten worden aangepakt, zo is dit afgesproken in Provinciale Staten en zo is vastgelegd in het coalitieakkoord. De SP zal het college van Gedeputeerde Staten wijzen op de afspraken, op haar verantwoordelijkheid en inzetten op meer actie tegen de wachtlijsten.”

Lees verder
13 september 2007

Werkbezoek Fort Wierickerschans

Deze week werd het opknappen van Fort Wierickerschans in de commissie Samenleving besproken. Daarbij ging het over het toekennen van een subsidie aan Fort Wierickerschans. In het kader van die besluitvorming heeft het SP fractielid Harre van der Nat een bezoek gebracht aan het Fort nabij Bodegraven. “De SP vindt het belangrijk het Fort in een goede staat behouden blijft. Daarnaast heb ik een persoonlijke interesse in ons culturele erfgoed.” Fort Wierickeschans heeft een grondige opknapbeurt nodig. Zo vindt ook Menno Loohuizen, medewerker van Staatsbosbeheer. Op het gebied van de bereikbaarheid van het Fort valt nog veel te verbeteren. SP-statenlid Harre van der Nat heeft voorstellen hiervoor geopperd aan Gedeputeerde Staten.
Van der Nat heeft daarover in de commissie aan gedeputeerde Martin Huls een aantal vragen gesteld. Er is namelijk geen openbare vervoerverbinding naar het Fort. Het voorstel van de SP om een busverbinding te realiseren tussen de stations van Bodegraven en Woerden met tussenstops nabij Fort Wierickerschans en het dorp Nieuwerbrug werd niet direct overgenomen. Huls erkende wel dat het Fort inderdaad op het gebied van bereikbaarheid verbeterd kan worden. Een pont over de Oude Rijn wordt nu overwogen. Aan de andere kant van het water rijdt namelijk wel een bus. De aanleg van een extra halte op deze lijn is makkelijk te realiseren. In het Fort is ook het Groene Hart Centrum geplaatst. “Dit centrum zou door de provincie en de gemeenten Bodegraven en Woerden meer kunnen worden gepromoot,” aldus Van der Nat.

De SP is van mening dat het Fort Wierickerschans van groot belang is voor het besef van ons culturele erfgoed en de gebouwen zijn nodig aan restauratie toe. Om deze redenen gaat de SP akkoord met het verlenen van de subsidie van ruim 1 miljoen euro. Een meerderheid van de partijen in de commissie stemde in.

 

Lees verder
13 september 2007

Opheldering gevraagd over afspraken tussen de NS en Arriva over praatpalen

De SP Zuid-Holland wil opheldering over de afspraken die Arriva met de NS heeft over het gebruik van de praatpalen en de omroepsystemen op de stations langs de Merwede-Lingelijn. Aanleiding hiervoor waren klachten van reizigers, die bij de SP zijn binnen gekomen, over het niet omroepen van vertragingen en het niet functioneren van praatpalen. De praatpalen worden beheerd door de NS, maar Arriva rijdt op het traject. "De dame die de paal beheert, zei geen taxi te kunnen bellen, het was geen NS station en zij was van de NS", aldus een reiziger. Statenlid Lies van Aelst van de SP heeft hier schriftelijke vragen over gesteld. Als de NS afspraken heeft gemaakt met Arriva, moeten ze zich er ook aan houden. Dat vindt de SP statenfractie, want dat is voor het reizigerscomfort van belang. "Zolang Arriva bijvoorbeeld het omroepsysteem op de stations van de Merwede-Lingelijn niet zelf beheert, is het belangrijk dat ze wel goed controleert of de NS zich aan de afspraken houdt." aldus van Aelst. "Praatpalen zijn ervoor om de reiziger van dienst te zijn als het openbaar vervoer niet rijdt. Als de NS vervolgens niet helpt wanneer je op een Arriva station staat, sta je als reiziger in de kou! Dat mag niet gebeuren."

Lees verder
11 september 2007

SP wil opheldering over grondboringen in het kader van de RijnGouwe Lijn


De SP fractie in Zuid-Holland heeft vernomen dat op donderdag 23 augustus een aantal grondboringen hebben plaatsgevonden aan de Melchior Treublaan te Leiden. Deze grondboringen zijn naar verluidt verricht in opdracht van de Provincie. De Melchior Treublaan grenst direct aan het door GS beoogde Tracé van de RijnGouweLijn. Van der Nat (SP) " de bevolking van de stad Leiden heeft zich in een referendum duidelijk uitgesproken tegen dit tracé".
Het ziet er volgens van der Nat naar uit dat de Provincie ongeacht gesprekken met het bestuur van de stad Leiden gewoon doorgaat met het ontwikkelen van de RGL op het door hun zo gewilde tracé. Daarmee zou ook de uitslag van het referendum niet serieus genomen worden. Een overduidelijk nee was op 7 maart de wens van vele inwoners van Leiden. Van der Nat (SP) "Ik heb hierover schriftelijke vragen gesteld en wil weten wat die grondboringen precies inhielden, of er in de periode na 7 maart nog meer boringen en of andere metingen zijn verricht in het kader van de RGL en of de gemeente Leiden hiervan op de hoogte was".

Lees verder
10 september 2007

SP wil hulp en snelheid voor jongeren die onterecht in een jeugdgevangenis zitten.

De SP-fractie in Zuid-Holland heeft Gedeputeerde Staten gevraagd om duidelijkheid over jongeren die met een civiele maatregel terecht komen in justitiële jeugdinrichtingen (jji). Al langer is bekend dat kinderen, door plaatsgebrek elders, soms noodgedwongen in een jeugdgevangenis (jji) worden geplaatst ook al is de jongere strafrechtelijk niet veroordeeld. Gedeputeerde Staten hebben vorig jaar beloofd deze jongeren snel te helpen en niet in een jeugdgevangenis te laten zitten, maar in een besloten groep. De SP wil van GS weten hoe de plannen gevorderd zijn en hoeveel jeugdigen er nog ‘onterecht’ in een jji zitten. “Deze jongeren moet snel geholpen worden en besloten groepen werken erg goed, zo heb ik zelf gezien in de praktijk. Sinds het negatieve rapport van de inspectie van maandag is snelheid extra van belang,” zegt Eva de Bakker SP-statenlid. “De jeugdzorg kent meerdere knelpunten. Zo blijkt dat er een tekort is aan crisisopvangplaatsen. De SP ziet graag een brede aanpak en dus moeten er ook meer crisisplaatsen komen.”
Civielrechtelijke jongeren staan tevens niet geregistreerd op de wachtlijsten voor jeugdzorg. Terwijl -naar de mening van de SP- veel van hen jeugdzorg nodig hebben en niet in het regime van een jeugdgevangenis thuis horen. Zij zouden wat de SP betreft dus wél bij de wachtlijsten gerekend moeten worden. De Bakker: “Wij vrezen dat de wachtlijsten op die manier lager gehouden worden en wij willen weten of dit klopt.”
Jeugdigen mogen niet langer dan 9 weken op jeugdzorg wachten. De Bakker vervolgt: “Voor jongeren met een civiele maatregel die wachten op jeugdzorg in een jeugdgevangenis is die termijn 12 weken. Eigenlijk is 9 weken al te lang, laat staan 12 weken. Al die tijd krijgt een jongere niet waar hij of zij recht op heeft namelijk goede jeugdzorg.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier