h

Nieuws uit 2007

13 oktober 2007

Regioconferentie kiest nieuwe regiovertegenwoordigers

In de Doelen in Rotterdam was er vandaag een regioconferentie voor de afgevaardigen uit de provincie Zuid Holland en Zeeland. Tijdens deze conferentie werden niet alleen de regiovertegenwoordigers gekozen, ook was deze regioconferentie een mogelijkheid voor de leden om met de congrescommissie over het congresstuk te kunnen discuseren. Een regiobestuurder is een coach voor de afdelingen en is ook vertegenwoordiger in het partijbestuur voor zijn regio. Voor de regio Zuid Holland Noord en Haaglanden waren er nieuwe kandidaten nadat statenleden Harre van der Nat en Peter Romijn niet herkiesbaar waren. Oud statenlid Fenna Vergeer is gekozen als regiovertegenwoordiger voor Zuid Holland Noord en Joost van der Sluis (voorzitter Delft) is verkozen tot vertegenwoordiger voor Haaglanden. Wiel Senden is herkozen voor de regio Rijnmond.

Lees verder
10 oktober 2007

Romijn en van Aelst enqueteren Reeuwijk en Moordrecht

Peter in gesprek over de herindeling

SP statenleden Lies van Aelst en Peter Romijn hebben vandaag met de herindelingenquête op de weekmarkt van Reeuwijk-Brug en Moordrecht gestaan. Het doel van de enquete is er achter te komen wat de bewoners van de te herindelen gemeenten vinden van de plannen. "Een van de veelgehoorde antwoorden op waarom iemand voor de huidige herindelingplannen zou zijn, was de angst om dan bij Gouda te worden gevoegd", aldus Peter Romijn.

Lees verder
8 oktober 2007

Snel beter natuurbeheer oude trambaan Stellendam

Binnen enkele maanden kan het Zuid-Hollands Landschap of een andere terreinbeherende instantie het beheer van de oude trambaan in Stellendam overnemen. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van SP statenlid Wiel Senden.

Lees verder
7 oktober 2007

Vragen over tekort huurwoningen Haaglanden

SP-statenlid Eva de Bakker heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland over het tekort aan huurwoningen in de regio Haaglanden. Aanleiding daarvoor waren uitspraken van de directeur van woningcorporatie Haag Wonen die onlangs de noodklok luidde over het tekort aan betaalbare huurwoningen in deze regio. De SP wil daarom weten of GS bereid zijn meer huurwoningen te laten bouwen in vergelijking tot het aantal te bouwen koopwoningen.
“Tot nu toe staat er een norm van 70% koopwoningen en 30% huurwoningen. Al vaker heeft de SP gepleit voor meer betaalbare huurwoningen, want hieraan is een tekort. Niet alleen in Haaglanden, maar ook in de rest van de provincie. Er is behoefte aan meer starterswoningen en meer huisvesting voor eenpersoonshuishoudens. Daarnaast zijn er veel gebieden waar zelfs de 30% huurwoningen niet gehaald worden” aldus De Bakker.

Lees verder
4 oktober 2007

SP tevreden over voorlopige aanpak huisvesting statushouders

Het college van Gedeputeerde Staten gaat snel overleggen met de 12 gemeenten die de grootste achterstand hebben als het gaat om het toewijzen van woningen voor statushouders.
Dat antwoord het provinciebestuur op vragen van SP statenlid Peter Romijn.
Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning die nog niet beschikken over passende woonruimte en dus nog steeds in asielzoekerscentra verblijven.
De provincie houdt toezicht op de gemeentelijke taak om statushouders te huisvesten. De SP vindt dat voor deze mensen snel woonruimte beschikbaar moet komen zodat ze zo snel mogelijk in de samenleving kunnen worden opgenomen.

Lees verder
2 oktober 2007

Opheldering over besloten vergadering Rijnlandroute

SP statenlid Harre van der Nat wil uitleg van gedeputeerde Veldhuijzen over het feit dat hij een vergadering over de Rijnlandroute in beslotenheid wilde laten plaats vinden.
Het betrof een gezamenlijke vergadering tussen de gemeenteraden van Wassenaar en Voorschoten over de plannen rond de aanleg van de Rijnlandroute.
Pas na druk vanuit de beide gemeenteraden (een aantal partijen liet weten de bijeenkomst te boycotten) en vanuit diverse belangengroepen die zich met de Rijnlandroute bezig houden, besloot de gedeputeerde alsnog in te stemmen met een openbare vergadering. SP statenlid van der Nat: “Juist een onderwerp als de Rijnlandroute hoort in het openbaar besproken te worden. Veel inwoners van Voorschoten en Wassenaar maken zich druk over de plannen en het is onfatsoenlijk om hen buiten dit soort besprekingen te houden. Dat gedeputeerde Veldhuijzen beslotenheid als eis aan de gemeenteraden heeft gesteld is dan ook onbegrijpelijk. Daarnaast zou hij met zijn ervaring in het lokale bestuur moeten weten dat hij gemeenteraadsleden zo ook in een lastige positie brengt.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier